NEŽELJENA POŠTA


POŠILJALAC:
NEZAVISNI SINDIKAT INSTITUTA ZA BAKAR BOR D.O.O.

Datum: 25.09.2003.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 25.09.2003.
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR

Predmet: Krivična prijava protiv Vlastimira Trujića, v.d. direktora Instituta za bakar Bor d.o.o. iz Bora, Zeleni bulevar 35.

Osnovano sumnjamo da je Vlastimir Trujić kao v.d. direktor Instituta za bakar Bor d.o.o. izvršio više krivičnih dela i to:

A. Krivično delo iz člana 136. stav 2. KZ RS tako što je očigledno nesavesno postupao u pogledu korišćenja i staranja o imovini Instituta za bakar Bor d.o.o.

  1. Nije vratio Dragana Štrpca na rad po rešenju republičkog inspektora rada br. 380-117-528/2002-04 od 16.08.2002. godine, pa je Opštinski organ za prekršaje kaznio zbog toga Institut za bakar Bor d.o.o. kao pravno lice pravosnažnim rešenjem Up. Br. 3687/02 od 26.05.2003. godine u iznosu od 150.000 dinara.

DOKAZI: Rešenje rep. Inspektora rada br. 380-117-528/2002-04 od 16.08.2002. godine i

Rešenje Opštinskog organa za prekršaje Up. Br. 3687/02 od 26.05.2003. godine.

  1. Nije izvršio pravosnažnu presudu Opštinskog suda u Boru P-1. 700/01 od 08.11.2001. godine, pa je u dva navrata Opštinski sud u Boru kažnjavao Institut za bakar Bor d.o.o. kao pravno lice rešenjima I-175/02 od 12.03.2002. godine i od 09.04.2002. godine, a sve u ukupnom iznosu od 120.000 dinara.

DOKAZI: Presuda Opštinskog suda u Boru P-1. 700/02 od 08.11.2001. godine.

Rešenje Opštinskog suda u Boru I-175/02 od 12.03.2002. godine.

Rešenje Opštinskog suda u Boru I-175/02 od 09.04.2002. godine.

Nepostupajući po odlukama nadležnih državnih organa Vlastimir Trujić je svesno činio štetu Institutu za bakar Bor d.o.o. u kome vrši funkciju odgovornog lica kao v.d. direktor. Imajući u vidu da je šteta po Institut za bakar Bor d.o.o i nastupila u ukupnom iznosu od preko 270.000 dinara, predlažemo da se protiv Vlastimira Trujića pokrene istraga radi utvrđivanja krivične odgovornosti.

B. Navedena krivična dela su u vezi i sa članom 242. stav 4. u vezi stava 1. KZ RS, jer je Vlastimir Trujić kao odgovorno lice prekoračio svoja ovlašćenja i:

1. Draganu Štrpcu naneo štetu u visini tri mesečne zarade što ukupno iznosi preko 30.000 dinara.

2. Teže povredio prava zaposlenog Dragana Štrpca koja mu garantuje Zakon o radu članom 162.

Podnosioc prijave:

Odbor poverenika Nezavisnog sindikata Institut za bakar Bor d.o.o.

Zvonimir Spajić, potpresednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

POŠILJALAC:

Dragan Štrbac i Slobodan Radulović

Datum: 17.07.2003.

PRIMALAC:

OPŠTINSKI DRŽAVNI TUŽILAC BOR

Datum prijema: 18.07.2003.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽIOCU BOR

Na osnovu odredbi člana 224. Zakona o krivičnom postupku kao stvarno i mesno nadležnom podnosimo sledeću

Krivičnu prijavu

Protiv: Trujić Vlastimira iz Bora, v.d. direktora Instituta za bakar Bor, ul. Zeleni bulevar br. 35, zbog postojanja osnovane saumnje da svesno nije postupio po rešenju republičkog inspektora rada br. 380-117-290/2001-04 od 27.07.2001. godine i ukazivanju br. 380-117-290/2001-04 od 03.09.2001. godine, čime je izvršio više krivičnih dela:

–         povredu prava iz radnog odnosa iz člana 86. KZ RS, i

–         zloupotrebu službene dužnosti iz člana 242. stav 1. u vezi st. 4 KZ RS.

Naime, direktor Instituta za bakar Bor d.o.o. je 2001. godine doneo zajednička rešenja o korišćenju godišnjih odmora za zaposlene u preduzeću. Vršeći inspekcijski nadzor po prijavi sindikata Institut za bakar Bor d.o.o. „Nezavisnost“ inspektor rada Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije, Oseka inspekcije rada u Boru je doneo rešenje br. 380-117-290/2001-04 od 27.07.2001. godine kojim se nalaže direktoru Instituta za bakar Bor d.o.o. da za svakog zaposlenog donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za 2001. godinu. Direktor je nakon toga, postupajući po rešenju inspektora rada, doneo pojedinačna rešenja o korišćenju godišnjih odmora, ali retroaktivno kršeći ponovo zakon našta ga je svojim ukazivanjem br. 380-117-290/2001-04 od 03.09.2001. godine ponovo upozorio inspektor rada.

Budući da kao odgovorno lice u preduzeću direktor nikada nije postupio po ukazivanju inspektora rada i da je time prouzrokovao štetu podnosiocima ove prijave jer im je uskratio pravo na godišnji odmor kao i na naknadu za nekorišćenje istog a koja prava su podnosioci morali da ostvaruju u posebnim sudskim postupcima i samom preduzeću, očigledno je da je isti svesno učinio napred navedena krivična dela. Da se zaista radi o kršenju zakona dokaz je i pravosnažna presuda Opštinskog suda u Boru u predmetu P. 987/01 kojom su stavljena van snage sva rešenja o korišćenju godišnjih odmora (i kolektivna rešenja i pojedinačna retroaktivno izdata rešenja) čije je ništenje tužbom traženo.

Dokumenta koja dokazuju našu tvrdnju dostavljena su vam ranije zajedno sa krivičnom prijavom protiv Jasminke Vezurić koja je podneta vašem tužilaštvu 18.10.2002. godine.

Podnosioci prijave:

Dragan Štrbac

Slobodan Radulović

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

POŠILJALAC:
SINDIKAT „NEZAVISNOST“ INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 30-03/04
Datum: 08.04.2002.
PRIMALAC:
OPŠTINSKI JAVNI TUŽILAC BOR
Datum prijema: 02.04.2002.
OPŠTINSKOM JAVNOM TUŽIOCU BOR

Predmet:      Krivična prijava protiv v.d. direktora Instituta za bakar Bor d.o.o. Vlastimira Trujića

Obraćamo Vam se u vezi potpisanih protivzakonitih ugovora o autorskim delima br. 127/2000, br. 24/2001, I br. 78/2001.

Ugovori su potpisani sa penzionerom Vlastimirom Pešićem, iako za ovaj posao postoje utvrđena posebna radna mesta I zaposleni radnici.

Ugovori su potpisani za rad u okviru projekta CCP 4000 (u vezi ovog projekta smo vam još u februaru 2001. godine podneli prijavu za pokretanje istražnog postupka na otkrivanju krivičnih radnji).

Ukupna ugovorena vrednost za sva tri ugovora je oko 68.000 dinara.

Imamo saznanja da je sa istim licem nakon ovih potpisan još neki ugovor, ali neznamo broj ugovora I njegovu vrednost, što treba ispitati.

Posao, odnosno rad iz ugovora je iz delatnosti za koju je poslodavac registrovan iako se po članu 135 Zakona o radnim odnosima (koji je tada bio na snazi), nije mogao potpisivati ovakav ugovor za ovakav rad.

Ovakvi ugovori nisu dozvoljeni ni po Zakonu o radu koji je sada na snazi.

Obzirom na sve napred izneto, molimo Vas da odmah intervenišete jer se radi o klasičnoj zloupotrebi ovlašćenja a na štetu preduzeća I zaposlenih.

Ovo preduzeće je još uvek u društvenoj svojini I izgleda sa se pokušava pre privatizacije potpuno obezvrediti nezakonitim prelivanjem novca sa računa preduzeća na privatne račune.

U prilogu vam dostavljamo kopiju dopisa radnika Instituta za bakar Bor koji je upućen direktoru.

Predsednik Odbora poverenika

GSM “Nezavisnost”

Instituta za bakar Bor

Dragan Štrbac

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

POŠILJALAC:
NEZAVISNI SINDIKAT INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 23-06/04
Datum: 10.06.2004.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 11.06.2004.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR
Predmet: Krivična prijava protiv n.n. službenih lica i v.d. direktora Vlastimira Trujića kao odgovornog lica u Institutu za bakar Bor d. o. o. iz Bora, Zeleni bulevar 35.

Osnovano sumnjamo da su n.n. službena kao i odgovorno lice u Institutu za bakar Bor d. o. o. izvršili više krivičnih dela i to:

–         povredu prava iz radnog odnosa iz člana 86. KZ RS

–         poresku utaju iz člana 154. KZ RS,

–         zloupotrebu službenog položaja iz člana 242. KZ RS,

–         protivzakonita naplata i isplata iz člana 246. KZ RS,

–         prevara u službi iz člana 247. KZ RS.

Tako što su od septembra 2001. godine do danas, vršeći obračun i isplatu zarada zaposlenima u suprotnosti sa Aneksom br. XXIII Posebnog kolektivnog ugovora metalaca Srbije (Sl. Gl. RS br. 43/2001), pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću, a na štetu zaposlenih i Države (zbog manje uplaćenih finansijskih sredstava za poreze i doprinose). Osnovano sumnjamo da su učinjena krivična dela izvršena svesno i sa umišljajem jer su ih činili iako su bili upozoreni nalogom iz Rešenja Inspektora rada br. 380-117-905/2002-04 od 07.03.2003. godine.

DOKAZI:

  1. Aneks br. XXIII Posebnog kolektivnog ugovora metalaca Srbije (Sl. Gl. RS br. 43/2001).
  2. Rešenje inspektora rada br. 380-117-905/2002-04 od 07.03.2003. godine (u prilogu prijave).
  3. Zahtev za obračunom i isplatom razlike zarade br. 569 od 02.04.2003. godine (u prilogu prijave).
  4. Presude Opštinskog suda u Boru br. P1. 1093/03 i P1. 1152/03.

Odbor poverenika

Nezavisnog sindikata

Institut za bakar Bor d.o.o.

Dragan Štrbac, predsednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

POŠILJALAC:
NEZAVISNI SINDIKAT INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 16-05/04
Datum: 11.05.2004.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 11.05.2004.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR
Predmet: Krivična prijava protiv Vlastimira Trujića, v.d. direktora Instituta za bakar Bor d. o. o. iz Bora, Zeleni bulevar 35.

Osnovano sumnjamo da je Vlastimir Trujić kao v.d. direktor Instituta za bakar Bor d. o. o. svesno izvršio krivično delo iz člana 139. stav 1. tačka 3. KZ RS, tako što je u dužem vremenskom periodu nesavesno postupao u pogledu zakonske obaveze izvršenja poreskih obaveza.

Naime, kao odgovorno lice u preduzeću, osumnjičeni Vlastimir Trujić nije uplaćivao poreze i doprinose za zaposlene, čime je uskratio sredstva koja predstavljaju javni prihod i naneo štetu zaposlenima u pogledu ostvarivanja njihovih prava koja im pripadaju po osnovu visine uplate poreza i doprinosa koji se vode u matičnoj evidenciji zaposlenih kao osiguranika kod državnih fondova.

DOKAZ: Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijale u Boru D. br. 209/1 od 26.03.2004. godine (nema podataka za 2002. i 2003. godinu).

Napominjemo da je Vlastimir Trujić, v.d. direktor Instituta za bakar Bor d.o.o. već iskazivao sklonosti ne izvršavanju svojih zakonskih obaveza, zbog kojih je kažnjavan od strane Finansijske policije (Rešenje Up. Br. 218-43/1-02 od 27.06.2002. godine, a zbog čega postoji i krivična prijava u vašem tužilaštvu podneta još 12.12.2002. godine i koja još nije rešena).

Odbor poverenika

Nezavisnog sindikata

Institut za bakar Bor d.o.o.

Dragan Štrbac, predsednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

POŠILJALAC:
SINDIKAT „NEZAVISNOST“ INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 13-06/02
Datum: 28.02.2003.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 28.02.2003.
OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR

Predmet:           Krivična prijava protiv bivšeg direktora Instituta za bakar Bor Nedeljka  Magdalinovića

Ns osnovu naših saznanja obaveštavamo Vas sledeće:

  1. Postoji osnovana sumnja da je sa bivšim radnikom Instituta za bakar Bor, a sada penzionerom Đorđetom Đokićem, građevinskim tehničarem, sklopio više nezakonitih ugovora u periodu od 01.04.1998. godine do 17.07.2000. godine i to:

1. 01.04.1998. godine, br. Ugovora 58/98,

2. 05.06.1998. godine, br. Ugovora 71/98,

3. 31.08.1998. godine, br. Ugovora 99/98,

4. 24.12.1998. godine, br. Ugovora 122/98,

5. 01.03.1999. godine, br. Ugovora 17/99,

6. 19.07.1999. godine, br. Ugovora 46/99,

7. 06.12.1999. godine, br. Ugovora 91/99,

8. 18.04.2000. godine, br. Ugovora 69/2000,

9. 17.07.2000. godine, br. Ugovora 111/2000.

Vrednost ugovorenih poslova je oko 53.000 dinara.

Ovaj posao je iz delatnosti za koju je poslodavac registrovan, tako da se po članu 135. Zakona o radnim odnosima (koji je tada bio na snazi) nisu mogli potpisivati ovakvi ugovori.

Ugovori su potpisani sa penzionerom, iako za ove poslove postoje utvrđena posebna radna mesta i zaposleni radnici.

2. Postoji osnovana sumnja da je sa bivšim radnikom RBN-a pogon Jama, Stanojem Đorićem, mašinskim tehničarem, sklopio više nezakonitih ugovora u periodu od 06.12.1999. godine do 24.04.2000. godine i to: 06.12.1999. godine, br. Ugovora 83/99,

1. 14.01.2000. godine, br. Ugovora 9/2000,

2. 10.02.2000. godine, br. Ugovora 26/2000,

3. 24.04.2000. godine, br. Ugovora 74/2000.

Vrednost ugovorenih poslova je oko 55.000 dinara.

Ovaj posao je iz delatnosti za koju je poslodavac registrovan, tako da se po članu 135. Zakona o radnim odnosima (koji je tada bio na snazi) nisu mogli potpisivati ovakvi ugovori.

Ugovori su potpisani sa trećim licem, iako za ove poslove postoje utvrđena posebna radna mesta i zaposleni radnici.

Kada se obrati pažnja na ugovor br. 74/2000 u kome je zahtev za Đorićevo anganžovanje potpisan 24.04.2000. godine, a da je rok završetka posla bio 15.04.2000. godine još više se pojačava sumnja da je potpisivanje tih ugovora imalo za cilj protivpravno pribavljanje materijalne koristi. Postoji osnovana sumnja da je pored potpisivanja pomenutih ugovora, Magdalinović anganžovao Đorića za rad u Iraku, iako je u to vreme Institut raspolagao sa veoma stručnim mašinskim inženjerima.

Zbog napred iznetog osnovano sumnjamo da je Nedeljko Magdalinović izvršio krivično delo Nesavestan rad u privrednom poslovanju iz člana 136. st. 1. KZ RS.

Za odbor poverenika

Institut za bakar Bor „Nezavisnost“

SPAJIĆ ZVONIMIR, potpresednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

NEŽELJENA POŠTA DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRBIJE-drugi deo

POŠILJALAC:

SINDIKAT „NEZAVISNOST“ INSTITUT ZA BAKAR BOR

Broj: 10-12/02

Datum: 12.12.2002.

PRIMALAC:

OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR

Datum prijema: 12.12.2002.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR

Predmet: Krivična prijava protiv odgovornih lica u Institutu za bakar Bor D.O.O. iz Bora navedenih u zapisniku Finansijske policije Bor br. 47-00305/2001-027-050.

Prijava se podnosi zbog osnovane sumnje da su odgovorna lica navedena u pomenutom zapisniku Finansijske policije Bor oštetili Institut za bakar Bor isplaćujući svojim zaposlenima i trećim licima honorare za nezakonite ugovore o delu.

Na taj način su (sklapanjem nezakonitih ugovora o delu) pribavljali drugima protivpravnu imovinsku korist na štetu Instituta za bakar Bor d. o. o. i izbegavali da plaćaju poreze i doprinose državi, čime su učinili krivična dela.

Preduzeće Institut za bakar Bor D. O. O. je pretrpelo naknadno dodatnu štetu. Prvo je moralo da plati poreze i doprinose na isplaćene nezakonite honorare, a na osnovu Rešenja Finansijske policije Bor o nalaganju uplate dužnih obaveza br.47-00305/2001-027-010 od 01.10.2001. godine, a kasnije i kaznu na osnovu rešenja Up. Br. 218-43/1-02 od 27.06.2002. godine Odeljenja za utvrđivanje i naplatu Bor, Republičke uprave javnih prihoda.

DOKAZ: Kopija dopisa Finansijske policije Bor br. 168/02 od 24.07.2002. godine.

Na osnovu ovih podataka nedvosmisleno proizilazi da su prijavljeni počinili ova krivična dela.

Molimo Opštinsko javno tužilaštvo da hitno pokrene postupak protiv prijavljenih stavljanjem zahteva za sprovođenje istrage.

Odbor poverenika

Sindikata Instituta za bakar Bor D.O.O. „Nezavisnost“

Dragan Štrbac, predsednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

POŠILJALAC:

ZVONIMIR SPAJIĆ

Br. Preporučene poštanske pošiljke: 3965451

Datum: 26.11.2003.

REPUBLIKA SRBIJA

Republičkom državnom tužiocu

N/r g-dinu Đ. Ostojiću

Predmet: Obaveštenje u vezi Agencije za zaštitu intelektualne svojine, koja je poslovala u sastavu Zavoda za inženjering i razvoj novih programa u Institutu za bakar Bor.

Obraćam Vam se kao građanin demokratske države Srbije, a na osnovu Izjave koju sam dao Opštinskom državnom tužilaštvu Bor 28.03.2003. godine koja se odnosi na ugovore o autorskom delu,. Sklapanih preko gore pomenute agencije.

Na osnovu moje prijave Opštinsko državno tužilaštvo u Boru dalo je nalog policiji za sprovođenje istrage, a povodom sklopljenih autorskih ugovora o delu za nekoliko godina unazad. Inspektori policije su prema dobijenom nalogu tražili od mene izjavu. S obzirom na prevelik broj podataka , a što se iz moje izjave može i videti, nisam bio u stanju da za kratko vreme to i učinim. Stekao sam utisak da su inspektori to jedva dočekali, pa su predmet brže bolje vratili Opštinskom državnom tužilaštvu sa obrazloženjem da nisu mogli da me saslušaju.

Nakon toga Opštinski državni tužilac je usmenim putem zatražio od mene da dam pismenu izjavu, što sam i učinio. Usledilo je anganžovanje sudskog veštaka od strane Opštinskog državnog tužioca da utvrdi da li je Institutu za bakar Bor naneta šteta.

Napominjem da se ne spominje evidentna šteta koja je naneta državi.

Činjenica je da su pojedinci zloupotrebili AGENCIJU ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNE INDUSTRIJSKE SVOJINE tako što su upošljavali radnike na određeno vreme, plaćali prekovremeni rad radnicima Instituta, da su anganžovali „autore“ za poslove koji se nikako ne mogu podvesti pod patente i pronalaske.

Postoji osnovana sumnja da je pomenuta agencija imala ulogu da prevari državu u smislu neplaćanja poreza, da omogući protivpravno pribavljanje materijalne koristi prijateljima i rođacima, da vrši korupciju širih razmera, kako u vreme režima Slobodana Miloševića tako i posle njega, i da je u organizovanju svega toga učestvovalo više lica.

Zbog svega toga istragu bi trebalo preduzmu najviši državni organi, a naročito zbog sumnje da se radi o organizovanoj grupi.

Iskreno se nadam da ćete se lično Vi anganžovati na rešavanju ovog sdlučaja!

S’verom u pravnu državu Srbiju, srdačno Vas pozdravljam.

PS. Moram da Vas upoznam da anganžovani veštak radi na borskom Fakultetu. Sa tog fakulteta potiče i čuveni mr Nikola Šainović. Sa tog fakulteta je i bivši direktor Instituta za bakar prof. dr Nedeljko Magdalinović, a i sadašnji v.d. direktor prof. dr Vlastimir Trujić, na istom predaju dr Mile Bugarin i dr Aca Jovanović, ljudi za koje se osnovano sumnja da su učestvovali u zloupotrebi Agencije.

U Boru, 29.09.2003. god.

Građanin Srbije:

Zvonimir Spajić