POŠILJALAC:
NEZAVISNI SINDIKAT INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 16-05/04
Datum: 11.05.2004.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 11.05.2004.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR
Predmet: Krivična prijava protiv Vlastimira Trujića, v.d. direktora Instituta za bakar Bor d. o. o. iz Bora, Zeleni bulevar 35.

Osnovano sumnjamo da je Vlastimir Trujić kao v.d. direktor Instituta za bakar Bor d. o. o. svesno izvršio krivično delo iz člana 139. stav 1. tačka 3. KZ RS, tako što je u dužem vremenskom periodu nesavesno postupao u pogledu zakonske obaveze izvršenja poreskih obaveza.

Naime, kao odgovorno lice u preduzeću, osumnjičeni Vlastimir Trujić nije uplaćivao poreze i doprinose za zaposlene, čime je uskratio sredstva koja predstavljaju javni prihod i naneo štetu zaposlenima u pogledu ostvarivanja njihovih prava koja im pripadaju po osnovu visine uplate poreza i doprinosa koji se vode u matičnoj evidenciji zaposlenih kao osiguranika kod državnih fondova.

DOKAZ: Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijale u Boru D. br. 209/1 od 26.03.2004. godine (nema podataka za 2002. i 2003. godinu).

Napominjemo da je Vlastimir Trujić, v.d. direktor Instituta za bakar Bor d.o.o. već iskazivao sklonosti ne izvršavanju svojih zakonskih obaveza, zbog kojih je kažnjavan od strane Finansijske policije (Rešenje Up. Br. 218-43/1-02 od 27.06.2002. godine, a zbog čega postoji i krivična prijava u vašem tužilaštvu podneta još 12.12.2002. godine i koja još nije rešena).

Odbor poverenika

Nezavisnog sindikata

Institut za bakar Bor d.o.o.

Dragan Štrbac, predsednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements