POŠILJALAC:

Dragan Štrbac i Slobodan Radulović

Datum: 17.07.2003.

PRIMALAC:

OPŠTINSKI DRŽAVNI TUŽILAC BOR

Datum prijema: 18.07.2003.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽIOCU BOR

Na osnovu odredbi člana 224. Zakona o krivičnom postupku kao stvarno i mesno nadležnom podnosimo sledeću

Krivičnu prijavu

Protiv: Trujić Vlastimira iz Bora, v.d. direktora Instituta za bakar Bor, ul. Zeleni bulevar br. 35, zbog postojanja osnovane saumnje da svesno nije postupio po rešenju republičkog inspektora rada br. 380-117-290/2001-04 od 27.07.2001. godine i ukazivanju br. 380-117-290/2001-04 od 03.09.2001. godine, čime je izvršio više krivičnih dela:

–         povredu prava iz radnog odnosa iz člana 86. KZ RS, i

–         zloupotrebu službene dužnosti iz člana 242. stav 1. u vezi st. 4 KZ RS.

Naime, direktor Instituta za bakar Bor d.o.o. je 2001. godine doneo zajednička rešenja o korišćenju godišnjih odmora za zaposlene u preduzeću. Vršeći inspekcijski nadzor po prijavi sindikata Institut za bakar Bor d.o.o. „Nezavisnost“ inspektor rada Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije, Oseka inspekcije rada u Boru je doneo rešenje br. 380-117-290/2001-04 od 27.07.2001. godine kojim se nalaže direktoru Instituta za bakar Bor d.o.o. da za svakog zaposlenog donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za 2001. godinu. Direktor je nakon toga, postupajući po rešenju inspektora rada, doneo pojedinačna rešenja o korišćenju godišnjih odmora, ali retroaktivno kršeći ponovo zakon našta ga je svojim ukazivanjem br. 380-117-290/2001-04 od 03.09.2001. godine ponovo upozorio inspektor rada.

Budući da kao odgovorno lice u preduzeću direktor nikada nije postupio po ukazivanju inspektora rada i da je time prouzrokovao štetu podnosiocima ove prijave jer im je uskratio pravo na godišnji odmor kao i na naknadu za nekorišćenje istog a koja prava su podnosioci morali da ostvaruju u posebnim sudskim postupcima i samom preduzeću, očigledno je da je isti svesno učinio napred navedena krivična dela. Da se zaista radi o kršenju zakona dokaz je i pravosnažna presuda Opštinskog suda u Boru u predmetu P. 987/01 kojom su stavljena van snage sva rešenja o korišćenju godišnjih odmora (i kolektivna rešenja i pojedinačna retroaktivno izdata rešenja) čije je ništenje tužbom traženo.

Dokumenta koja dokazuju našu tvrdnju dostavljena su vam ranije zajedno sa krivičnom prijavom protiv Jasminke Vezurić koja je podneta vašem tužilaštvu 18.10.2002. godine.

Podnosioci prijave:

Dragan Štrbac

Slobodan Radulović

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements