NEŽELJENA POŠTA DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRBIJE-drugi deo

POŠILJALAC:

SINDIKAT „NEZAVISNOST“ INSTITUT ZA BAKAR BOR

Broj: 10-12/02

Datum: 12.12.2002.

PRIMALAC:

OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR

Datum prijema: 12.12.2002.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR

Predmet: Krivična prijava protiv odgovornih lica u Institutu za bakar Bor D.O.O. iz Bora navedenih u zapisniku Finansijske policije Bor br. 47-00305/2001-027-050.

Prijava se podnosi zbog osnovane sumnje da su odgovorna lica navedena u pomenutom zapisniku Finansijske policije Bor oštetili Institut za bakar Bor isplaćujući svojim zaposlenima i trećim licima honorare za nezakonite ugovore o delu.

Na taj način su (sklapanjem nezakonitih ugovora o delu) pribavljali drugima protivpravnu imovinsku korist na štetu Instituta za bakar Bor d. o. o. i izbegavali da plaćaju poreze i doprinose državi, čime su učinili krivična dela.

Preduzeće Institut za bakar Bor D. O. O. je pretrpelo naknadno dodatnu štetu. Prvo je moralo da plati poreze i doprinose na isplaćene nezakonite honorare, a na osnovu Rešenja Finansijske policije Bor o nalaganju uplate dužnih obaveza br.47-00305/2001-027-010 od 01.10.2001. godine, a kasnije i kaznu na osnovu rešenja Up. Br. 218-43/1-02 od 27.06.2002. godine Odeljenja za utvrđivanje i naplatu Bor, Republičke uprave javnih prihoda.

DOKAZ: Kopija dopisa Finansijske policije Bor br. 168/02 od 24.07.2002. godine.

Na osnovu ovih podataka nedvosmisleno proizilazi da su prijavljeni počinili ova krivična dela.

Molimo Opštinsko javno tužilaštvo da hitno pokrene postupak protiv prijavljenih stavljanjem zahteva za sprovođenje istrage.

Odbor poverenika

Sindikata Instituta za bakar Bor D.O.O. „Nezavisnost“

Dragan Štrbac, predsednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements