jun 2012


Lična karta Državne bande Srbije

U tekstu DRŽAVNA BANDA SRBIJE-treći deo-istorijat i način delovanja dat je kratak istorijat nastanka Državne bande Srbije, kao i objašnjenje kako se ova zločinačka politička tvorevina odmetnula od državnih institucija nakon svrgavanja njenog šefa Slobodana Miloševića.

Iz prethodnih napisa može se zaključiti da je Državna banda Srbije sastavljena od beskrupuloznih osoba – uglavnom od ambicioznih frustriranih, psihički nezrelih, iskompleksiranih osoba, odnosno osoba neostvarenih životnih ambicija u političkoj, naučnoj, porodičnoj ili društvenoj sferi. Terenski vršioci “poslova” Državne bande Srbije vrbuju se među osobama veoma niskih moralnih, stručnih i ljudskih vrednosti, sklonih svakoj vrsti bespogovornog zlog postupanja po nalogu svojih mentora ili radi zaštite svog otetog bogatstva ili nemoralno i nezakonito stečenog društvenog statusa.

Zahvaljujući svom prljavom zanatu članovi Državne bande Srbije su postali veoma bogati pojedinci od kojih se mnogi u javnosti predstavljaju kao uspešni političari, direktori, biznismeni, naučnici, itd. Zbog svojih niskih ljudskih strasti, pohlepe i apstraktno visokih težnji ka sticanju što većeg bogatstva, članovi Državne bande Srbije često ratuju među sobom, pri čemu ne prezaju od upotrebe raznih zločinačkih metoda čak i na javnim mestima pri čemu ne vode računa o nedužnim žrtvama njihovih mafijaških obračuna.

Delovanje Državne bande Srbije u mom slučaju ispoljeno je u vidu osione bahatosti kroz beskrupulozno kršenje zakona sa odsustvom bilo kakvih moralnih i ljudskih obzira, jer me Državna banda Srbije otpustila sa posla isključivo zato što u svojstvu sindikalnog predstavnika nisam hteo da odustanem od zahteva da direktor Instituta za bakar iz Bora radnicima redovno uplaćuje zarade i poreze i doprinose umesto isplata apanaža bivšim rukovodiocima firme i njihovoj rodbini i prijateljima radi lagodnog života u Beogradu.

Imena članova Državne bande, koji su, sa pozicija državnih struktura, davali podršku za moje nezakonito smenjivanje sa posla, radi pripreme za moje otpuštanje, bez isplate zaostalih zarada i bez uplate zaostalih poreza i doprinosa, ja nemam potrebe posebno da navodim u ovom tekstu, jer su se svi takvi uredno potpisali na svojim nezakonitim aktima i iste overili kroz službene protokole.

Svakom iole pismenom čoveku nije potrebno da završi za pravnika da bi bio u stanju da, na osnovu zdravog razuma, razlikuje pravdu od nepravde, ali Državna banda, koja je izvršila moje i zlostavljanje moje porodice, nastavlja to da čini i dalje, tako što sprečava slanje moje Aplikacije Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu, jer ne želi da Međunarodni sud dobije materijalne dokaze o konkretnom delovanju Državne bande Srbije u sabotaži pravnog poretka Republike Srbije.

Pošto Državna banda Republike Srbije sprečava da pravdu ostvarim legalnim putem kroz nadležne pravne institucije stavljam na uvid javnosti dokazni postupak o praktičnom delovanju Državne bande Srbije. Dokazni postupak o delovanju Državne bande Srbije obrazložen je u ponovljenoj Aplikaciji Međunarodnom sudu u Strazburu uz prilaganje 75 dokaznih pisanih isprava. Obzirom da za tri nedelje nisam dobio overenu povratnicu da je moja ponovljena Aplikacija dostavljena na nadležnost Međunarodnom sudu, zaključujem da je i ta ponovljena Aplikacija, kao i prethodna zaplenjena od Državne bande Srbije,  zbog čega ovu Aplikaciju stavljam na uvid javnosti.  Aplikacija Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu oba puta slata je u dva primerka napisana po ustaljenoj proceduri na dizajniranom formularu Međunarodnog suda (crvena slova), dok su obrazloženja i dokazne isprave napisana crnim slovima:

Voir Note explicative

See Eexplanatory Note

Vidi Uputu (CRO)

 

COURT EUROPÊENNE DES DROITS DE L`HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

 

Conseil de l’Europe – Council of Europe – Vijeće Europe

Strasbourg, France — Strazbourg, Francuska

 

REQUÊTE

Application

 

OBAVEŠTENJE MEĐUNARODNOM SUDU O KRŠENJU ČLANA 17. KONVENCIJE ZAPLENOM APLIKACIJE OD STRANE TUŽENE REPUBLIKE SRBIJE RADI SPREČAVANJA PODNOSIOCA APLIKACIJE U OBRAĆANJU MEĐUNARODNOM SUDU ZA ZAŠTITU PRAVA (obrazloženje na strani 3).

 

 

APLIKACIJA PROTIV REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU ČLANA 34. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I PRAVILA 45. i 47. POSLOVNIKA SUDA

 

 

PREDMET APLIKACIJE:

 

 1.  ISPLATA PRAVIČNE NAKNADE ZBOG PRIMENE NEZAKONITOG I NIŠTAVOG ANEKSA II UGOVORA O RADU BR. 457 ZA PERIOD OD 17.03.2004. GODINE DO 21.06.2004. GODINE.
 2. ISPLATA PRAVIČNE NAKNADE ZBOG TROŠKOVA NASTALIH TOKOM VOĐENJA POSTUPAKA NEDELOTVORNIH PRAVNIH LEKOVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE.
 3. ISPLATA PRAVIČNE NAKNADE ZBOG VIŠEGODIŠNJE PRIMENE NEDELOTVORNIH PRAVNIH LEKOVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE.

 

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 règlement de la Cour

 

under Article 34 of the European Convention on Human Rights

and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

 

na temelju članka 34. Evropske konvencije o ljudskim pravima

i pravila 45. i 47. Poslovnika Suda

 

 

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

 

VAŽNO: Ovaj zahtev je pravni dokument i može utjecati na Vaša prava i obaveze
 
STRANKE
(LES PARTIES)
(THE PARTIES)
A. PODNOSILAC APELACIJE
(LE DEMANDEUR)
(THE APPLICANT)

(Popuniti podatke podnosioca apelacije i zastupnika, ukoliko ga ima)
(Complète dans les détails suivants sur le demandeur et le représentant, le cas échéant)
(Full in the following details of the applicant and the representative, if any)

1. Prezime RADULOVIĆ 2. Ime(na) SLOBODAN
(Nom Prénom (s) (Surname First name(s)

2. Pol: MUŠKI (Sexe: masculin / féminin) (Sex: male/female)

3. Državljanstvo srpsko

(Citoyenneté)
(Citizenship)
4. Zanimanje INŽENJER METALURGIJE U PENZIJI
(Nationalité Profession)
(Nationality Occupation)
5. Datum i mjesto rođenja 20.07.1945. GETINGEN (SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA
(Date et lieu de naissance)
(Date and place of birth)
6. Adresa prebivališta ul. NJegoševa, broj 5A/21, 19210 BOR, RepublikaSrbija
(Adresse permanente)
(Permanent address)
7. Telefon 030/421892
(Tél. No).
(Tel. No.)
8. Adresa boravišta (ako je različita od one pod tačkom 6)
(Adresse actuelle (si différente de celle de la ligne 6)
(Present address (if different from the one in line 6)
9. Ime zastupnika
(Nom du représentant)
(Name of representative)
10. Zanimanje zastupnika
(Profession du représentant)
(Occupation of representative)
11. Adresa zastupnika
(Adresse du mandataire)

(Address of representative)

12. Telefon Faks
(Tél.: No de télécopieur)

(Tel. No. Fax No.)B. VISOKA STRANA UGOVORNICA REPUBLIKA SRBIJA
(THE contrastante PARTIE)

(THE HIGH CONTRASTING PARTY)
(Popuniti ime države(a) protiv koje(ih) se podnosi apelacija)
(Indiquer le nom de l’Etat (s) contre lequel la requête est dirigée)

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
 
IZJAVA O ČINJENICAMA

(EXPOSÉ DES FAITS)

(STATEMENT OF THE FACTS)

OBAVEŠTENJE MEĐUNARODNOM SUDU O KRŠENJU ČLANA 17. KONVENCIJE ZAPLENOM APLIKACIJE OD STRANE TUŽENE REPUBLIKE SRBIJE RADI SPREČAVANJA PODNOSIOCA APLIKACIJE U OBRAĆANJU MEĐUNARODNOM SUDU ZA ZAŠTITU PRAVA

Podnosilac Aplikacije je ovu Aplikaciju podneo blagovremeno pre isteka roka od 6 meseci od prijema Rešenja  br. Už-206/2009 Ustavnog suda Republike Srbije od 21.09.2011. godine (prilog 67), kojim je odbijena Ustavna žalba  podnosioca ove Aplikacije, sa obrazloženjem pod tačkom 4. da je “ustavni sud utvrdio da ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge o povredi nekog od zajemčenih ustavnih prava podnosioca žalbe” .

Pre upuštanja u obrazlaganje Aplikacije protiv Rešenja Už-206/2009 Ustavnog suda Republike Srbije od 21.09.2011. godine, podnosilac Aplikacije će izvesti dokazni postupak da je od strane Republike Srbije bio sprečen da se Aplikacija dostavi Međunarodnom sudu u predviđenom roku.

Sprečavanje blagovremenog podnošenja Aplikacije od strane Republike Srbije izvršeno je zaplenom Aplikacije od strane državne institucije JP PTT “Srbija”, čija je delatnost prijem i distribucija poštanskih pošiljki. Ovaj nezakonit čin službena lica Republike Srbije su organizovala na sledeći način:

 1. Dana 22.02.2012. godine državna institucija Republike Srbije JP PTT “Srbija” primila je na nadležnost paket sa ovom  Aplikacijom u dva primerka ukupne težine od 2,330 kg. pod prijemnim brojem CC125876649RS (prilog 72).
 2. Institucija Republike Srbije JP PTT “Srbija” je podnosiocu Aplikacije izdala dokument, kojim se tvrdilo da je njegova Aplikacija isporučena Međunarodnom sudu u Strazburu 05.03.2012. godine (prilog 73).
 3. Institucija Republike Srbije  JP PTT “Srbija” je nakon proteka zakonskog roka za podnošenje ove Aplikacije i nakon izdavanja dokumenta da je Aplikacija podnosioca blagovremeno predata u nadležnost Međunarodnog suda, obavestila podnosioca Aplikacije da njegova Aplikacija nije predata ovom sudu, navodno zbog propusta uprave Francuske pošte  (prilog 74). Istim obaveštenjem institucija Republike Srbije JP PTT “Srbija” obavestila je podnosioca Aplikacije da je uprava Francuske pošte prihvatila da se podnosiocu Aplikacije isplati šteta o trošku uprave Francuske  pošte i o tome podnosiocu Aplikacije izdala dokument br. 2012-35960/4 od 17.05.2012. godine   (prilog 74), na osnovu koga mu je odobren reklamacioni postupak.
 4. U reklamacionom postupku podnosilac Aplikacioje je popunio  formulare u kojima je, po osnovu naknade štete zbog navodnog gubitka  Aplikacije, tražio odštetni  iznos od 11.000 evra, tj. iznos koji je naveo u zaplenjenoj Aplikaciji, po osnovu pravične naknade zbog kršenja njegovih ustavnih i ljudskih prava od strane institucija Republike Srbije. Rešavajući po ovom zahtevu institucija Republike Srbije JP PTT “Srbija” je dana 31.05.2012. godine donela Rešenje br.  2012-35960/5 kojim je odlučila da umesto 11.000 evra podnosiocu Aplikacije isplati oko 80 evra u dinarskoj protiv vrednosti  (prilog 75).


Iz navedenih činjenica vidi se da je Republika Srbija sa namerom i umišljajem sprečila blagovremeno dostavljanje Aplikacije podnosioca Međunarodnom sudu, zbog čega podnosilac u svemu ostaje pri svim navodima u zaplenjenoj Aplikaciji i iste ponavlja u dobroj veri da će ovaj sud imati razumevanja da se ova Aplikacija podnosi ponovo iz razloga koji nisu na strani tužioca već na strani tužene strane sa očiglednom namerom da izbegne posledice ovog spora.

Zbog saznanja da Republika Srbija vrši manipulacije i sa poštanskim pošiljkama, koje ovaj sud šalje drugim podnosiocima Aplikacija, tako što ih ne uručuje uopšte ili ih uručuje neblagovremeno bez službenog protokola, koji podrazumeva upis datuma uručenja i potpis primaoca, podnosilac Aplikacije moli Sekretarijat Međunarodnog suda da mu svoje povratne informacije o toku ovog postupka dostavlja uz strogi službeni protokol, i o tome ga obavesti i posredstvom elektronske pošte na adresu: magila97@gmail.com .

Što se tiče službenog jezika za komunikaciju sa ovim sudom podnosilac Aplikacije prihvata da se ista odvija na srpskom ili alternativno na hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom  jeziku.

OBRAZLOŽENJE U VEZI NEDELOTVORNOSTI PRAVNIH LEKOVA REPUBLIKE SRBIJE

Tvrdnju Ustavnog suda Republike Srbije iz Rešenja Ustavne žalbe br. 206/09 od 21.09.2011. godine da Ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge o povredi zajemčenih ustavnih prava, podnosilac Aplikacije pobija u celosti pred Međunarodnim sudom

ZBOG

NEDELOTVORNOSTI TOG I PRETHODNIH PRAVNIH LEKOVA REPUBLIKE SRBIJE U VEZI MIRNOG UŽIVANJA PRIVATNE SVOJINE IZ ČLANA 1. STAV 1. PROTOKOLA BR. 1. UZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA.

Ovo iz razloga  što je tvrdnja Ustavnog suda Srbije iz Rešenja Ustavne žalbe br. Už-206/2009 od 21.09.2011. godine u suprotnosti sa ustavnim garancijama Ustavne Povelje Srbije i Crne Gore o neposrednoj primeni međunarodnog prava (Sl. List SCG br. 6/2003), čija je primena imala prednost u odnosu na domaće pravo u vreme donošenja nezakonitog i ništavog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 Instituta za bakar od 17.03.2004. godine o raspoređivanju podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini, kao i nezakonita i ništava primena Rešenja br. 1185 Instituta za bakar od 21.06.2004. godine, kada su navedene ustavne garancije  bile obavezne u primeni u pravnom sistemu Republike Srbije.

Primena ništavog i nezakonitog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 Instituta za bakar od 17.03.2004. godine i primena nezakonitog i ništavog Rešenja br. 1185 Instituta za bakar od 21.06.2004. godine bile su u suprotnosti i sa ustavnim garancijama Ustava Republike Srbije donetog 2006. godine (Sl. Gl. RS br. 83/2006).

Svo vreme trajanja postupaka za zaštitu prava pred državnim institucijama Republike Srbije postupanja poslodavca Instituta za bakar i postupanja državnih institucija bila su u suprotnosti sa garancijama prava podnosioca Aplikacije iz:

–                   člana 1. Konvencije 135. o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću (videti Zakon o ratifikaciji – Sl. List SFRJ br. 14/82. Obavezu primene ove Konvencije Republika Srbija je imala kao pravni sledbenik Savezne Federativne Republike Jugoslavije),

–                   člana 8. stav 2. Konvencije 87. o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava (videti Uredbu o ratifikaciji – Sl. List FNRJ br. 4/84. Obavezu primene ove Konvencije Republika Srbija je imala kao pravni sledbenik Savezne Federativne Republike Jugoslavije, koja je bila pravni sledbenik Federativne Narodne Republike Jugoslavije),

–                   člana 6. stav 1. Konvencije 148. o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prouzrokovanih zagađivanjem vazduha, bukom i vibracijama (videti Zakon o ratifikaciji – Sl. List SFRJ br. 14/82. Obavezu primene ove Konvencije Republika Srbija je imala kao pravni sledbenik Savezne Federativne Republike Jugoslavije),

–                   člana 10. Konvencije 158. o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca (videti Zakon o ratifikaciji – Sl. List SFRJ br. 4/84. Obavezu primene ove Konvencije Republika Srbija je imala kao pravni sledbenik Savezne Federativne Republike Jugoslavije),

–                   člana 6. stav 2., člana 7. stav 1., člana 13., člana 14. I člana 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (videti Sl. Gl. SCG – Međunarodni ugovori br. 9/2003. Obavezu primene ove Konvencije Republika Srbija je imala kao pravni sledbenik državne zajednice Srbije i Crne Gore).

 III. IZJAVA O NAVODNOM(IM) KRŠENJU(IMA) KONVENCIJE I/ILI PROTOKOLA I O BITNIM ARGUMENTIMA

(ÉTAT DE LA VIOLATION ALLÉGUÉE (S) DE LA CONVENTION DE PROTOCOLES ET OU / ET DE arguments pertinents) (STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS)

 Na osnovu stava 1. Pravila 66. Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine) podnosilac Aplikacije Slobodan Radulović, državljanin Republike Srbije, rođen 20.07.1945. godine u Getingenu, Savezna Republika Nemačka, od oca pokojnog Jovana Radulović i majke pokojne Anastasije Radulović, sa mestom stalnog boravka u Republici Srbiji u Boru, u ul. Njegoševa 5A/21, svečano izjavljuje, po svojoj časti i savesti, da pred ovim sudom govori istinu, punu istinu i ništa osim istine.

            Podnosilac Aplikacije je bio radnik firme Institut za bakar Bor D.O.O. iz Bora, ul. Zeleni bulevar br. 33-35, koja je u međuvremenu izvršila imovinsku transformaciju i postala državna firma Republike Srbije, pod nazivom „Institut za rudarstvo i metalurgiju, sa sedištem u Boru, u ul. Zeleni bulevar br. 33, koja je po svom formiranju postala pravni sledbenik firme Institut za bakar Bor. D.O.O.“.

Na osnovu Aneksa I Ugovora o radu br. 2117 od 20.10. 2000. godine podnosilac Aplikacije je kod poslodavca obavljao poslove Koordinatora Odeljenja za fizičko-tehničko obezbeđenje objekata i imovine, organizaciju rada portirsko-stražarske službe i poslove staranja o načinu, dinamici, eksploataciji i održavanju voznog parka Instituta za bakar.

DOKAZ:        Aneks I Ugovora o radu br. 2117 od 20.10. 2000. godine (prilog 1)

Istovremeno, podnosilac Aplikacije je, na osnovu Uverenja o registraciji br. 110-00-226/1997-02 od 14.03.1997. godine, kod poslodavca obavljao zaduženja sindikalnog pretstavnika sindikalne organizacije „Nezavisnost“.

U svojstvu sindikalnog predstavnika, podnosilac Aplikacije je sa poslodavcem ugovorio uslove za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“ u vidu Sporazuma br. 2146 od 26.10.2000. godine.

DOKAZ:        Sporazum br. 2146 od 26.10.2000. godine o uslovima za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“ (prilog 2)

Zbog odbijanja poslodavca Instituta za bakar da obezbedi ugovorene uslove za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“, Opštinski sud iz Bora je doneo pravosnažnu i izvršnu presudu P1-700/01 od 08.11.2001. godine, kojom je Institutu za bakar određena obaveza ispunjenja ugovorenih uslova za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“.

DOKAZ:        Pravosnažna i izvršna presuda P1-700/01 Opštinskog suda iz Bora od 08.11.2001. godine o uslovima za rad sindikalne organizacije (prilog 3)

Nakon donete pravosnažne i izvršne presude P1-700/01 Opštinskog suda iz Bora od 08.11.2001. godine o uslovima za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“, poslodavac je odbio da izvrši pravosnažnu sudsku obavezu iz Rešenja I-175/02 Opštinskog suda Bor od 12.03.2002. godine, zbog čega je Opštinski sud iz Bora doneo Rešenje I-175/02 od 09.04.2002. godine, kojim je Institutu za bakar, zbog odbijanja izvršenja pravosnažne presude P1-700/01 Opštinskog suda iz Bora od 08.11.2001. godine o uslovima za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“, u izreci rešenja pod I, izrečena mera blokiranja žiro računa do pravosnažnosti postupka izvršenja i izrečena je kazna u iznosu od 20.000 dinara, dok je u izreci pod II navedenog rešenja Institutu za bakar izrečena kazna od 100.000 dinara ukoliko u određenom roku ne ispuni obavezu iz pravosnažne i izvršne presude P1-700/01 Opštinskog suda iz Bora od 08.11.2001. godine o uslovima za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“.

DOKAZ:        1) Rešenje I-175 /02 Opštinskog suda Bor od 12.03.2002. godine (prilog 4)

2) Rešenje I-175/02 Opštinskog suda Bor od 09.04.2002. godine (prilog 5)

Poslodavac Instituta za bakar je uporedo sa kršenjem odredbi Konvencije 87. o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, kršio i odredbe Konvencije 135. o zaštiti i olakšicama, koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću, kao i prava radnika na isplatu redovnih zarada i uplatu socijalnog i penzionog osiguranja, a takođe i prava radnika na korišćenje godišnjih odmora. Navedena kršenja prava radnika bila su utvrđena pravnim normama odgovarajućih Međunarodnih Konvencija, kao i Ustava i Zakona Republike Srbije.

Naime, umesto redovnih isplata zarada i uplata socijalnog i penzionog osiguranja radnika, kako je to bilo definisano Zakonom o radu Republike Srbije (Sl. Gl. Br. 70/01), poslodavac je, po ugledu na svog prethodnika, nastavio sa redovnim isplatama Donacija nekim fizičkim licima, koja su živela u Beogradu (bivši članovi menadžmenta Instituta za bakar ili članovi njihovih porodica), kao i podelu Donacija u vidu fiktivno rashodovane tehničke opreme.

Donacije su isplaćivane na osnovu fiktivnih ugovora o radu, po osnovu nepostojećih radnih mesta u nepostojećoj firmi, jer su fiktivni ugovori o radu sa privilegovanim fizičkim licima sklopljeni nakon ukidanja poslovnice Instituta za bakar u Beogradu.

Navedene fiktivne ugovore o radu sa privilegovanim fizičkim licima, radi isplate Donacija, sklopio je bivši direktor Instituta za bakar, Nedeljko Magdalinović, koji sa Upravnim odborom Instituta za bakar nije imao Ugovor o radu i po tom osnovu nije ispunjavao zakonske uslove za obavljanje poslova direktora Instituta za bakar, zato što je istovremeno imao ugovor o radu sa Upravnim odborom Tehničkog fakulteta u Boru, gde je obavljao poslove Dekana i po tom je osnovu od Tehničkog fakulteta redovno primao platu i ostvarivao pravo na zdravstveno i socijalno osiguranje, ali mu to nije smetalo da nezakonito istovremeno obavlja i poslove Direktora Instituta za bakar i da po tom osnovu prima još jednu platu.

DOKAZ:        1) Obaveštenje Inspekcije rada br. 380-117-67/2001-04 od 18.04.2001. (prilog 6)

2) Rešenje Fi-767/98 Privrednog suda Zaječar od 12.11.1998. godine o brisanju poslovne jedinice Zavod za inženjering poslove Instituta za bakar Bor (prilog 7)

                        3) Ugovor o radu br. 57 od 13.01.1999. Instituta za bakar iz Bora sa Dolić Milenom iz Beograda, za poslove tehničkog saradnika u ukinutom Zavodu za inženjering u Beogradu (videti iste šifre opštine rada i opštine stanovanja). (prilog 8)

                        4) Ugovor o radu br. 58 od 13.01.1999. Instituta za bakar iz Bora sa Timotijević Đorđem iz Beograda, za poslove naučnog saradnika u ukinutom Zavodu za inženjering u Beogradu (videti iste šifre opštine rada i opštine stanovanja). (prilog 9)

                        5) Ugovor o radu br. 85 od 19.01.1999. Instituta za bakar iz Bora sa Knežević Čedomirom iz Beograda, za poslove savetnika direktora u Poslovodnom odboru ukinutog Zavoda za inženjering u Beogradu (videti iste šifre opštine rada i opštine stanovanja). (prilog 10)

Pored isplata Donacija u novcu fizičkim licima, Institut za bakar je, umesto redovnih isplata zarada radnicima i uplata uplatu socijalnog i penzionog osiguranja, delio i Donacije u vidu fiktivno rashodovane tehničke opreme.

DOKAZ:        Potvrda o preuzimanju tehničke opreme od 09.11.2000. (prilog 11)

U vezi navedenih mahinacija sa isplatama Donacija fizičkim licima, po osnovu fiktivnih ugovora o radu, za obavljanje nepostojećih poslova u nepostojećoj firmi, Inspekcija rada je protiv direktora Instituta za bakar podnela Opštinskom organu za prekršaje u Boru Prijavu br. 380-117-67/2001-04 od 03.09.2001. godine, ali je postupak protiv okrivljenog obustavljen zbog zastarelosti izvršenog zakonskog prekršaja.

DOKAZ:        Rešenje Up. Br. 2076/01 Opštinskog organa za prekršaje Bor od 15.01.2002. (prilog 12)

Neredovnost i nepravilnost isplata zarada radnicima Instituta za bakar utvrđeni su odgovarajućim rešenjima i nalozima Inspekcije rada.

DOKAZ:

1) Konačno Rešenje Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije br. 164-03-909/2001-04 od 04.02.2001. (prilog 13)

2) Rešenje Inspekcije rada i zapošljavanje Republike Srbije br. 380-117-905/2002-04 od 07.03.2003. (prilog 14

3) Rešenje Inspekcije rada i zapošljavanje Republike Srbije br. 380-117-136/2003-04 od 10.03.2003. (prilog 15)

U vezi utaje uplata socijalnog i penzionog osiguranja od strane poslodavca Instituta za bakar Finansijska policija je, na osnovu Konačnog rešenja br. 47-00045/2002-03 Glavnog inspektora Republičke Uprave Javnih prihoda od 14.02.2002. godine,  podnela tri prekršajne prijave Opštinskom organu za prekršaje Bor.

Na osnovu Informacije br. 168/02 Finansijske policije od 24.07.2002. godine, Opštinski organ za prekršaje je u dva slučaja obustavio postupak zbog zastarelosti izvršenog zakonskog prekršaja, a u postupku Up. Br. 218-43/1-02 od 27.06.2002. godine su Institut za bakar i direktor Vlastimir Trujić kažnjeni novčanim kaznama, nakon čega je Institut za bakar na ime utajenih uplata poreza i doprinosa morao da obezbedi iznos od 22.730.762 dinara osnovnog duga i 21.743.298 dinara po osnovu zatezne zakonske kamate.

Pošto navedeni iznos nije bilo moguće izmiriti iz tekućeg poslovanja, Kolegijum Instituta za bakar je doneo odluku da se za navedene namene iz “Riznice plemenitih metala” proda 25 kg. paladijuma.

DOKAZ:

1) Informacija Finansijske policije od 21.03.2002. godine (prilog 16)

 2) Informacija br. 168/02 Finansijske policije od 24.07.2002. godine (prilog 17)

 3) Stavovi i zaključci sa Kolegijuma Instituta za bakar od 27.09.2001. godine (prilog 18)

Postoji osnovana sumnja da se poslodavcu Instituta za bakar Vlastimiru Trujiću nije dopalo obrazloženje o razlozima zbog kojih je podnosilac Aplikacije napustio političku stranku poslodavca i prešao u Demohrišćansku stranku, a takođe, nije mu se dopadalo ni to što je podnosilac Aplikacije sprovodio odluke sindikalnih organa „Nezavisnost“ (zahtevi državnim organima za zaštitu sindikalnih prava), za koje prethodno nije bilo utvrđeno da su bili nezakoniti i neustavni, zbog čega je poslodavac, suprotno članu 1. Konvencije 135. MOR-a o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću, otpočeo mobing i sindikalni progon članova i rukovodstva sindikata, kao i nezakonito i neustavno sumnjičenje i kažnjavanje podnosioca Aplikacije i ostalih sindikalnih pretstavnika.

 Naime, poslodavac Vlastimir Trujić je bez pokretanja postupaka pred nadležnim državnim institucijama Republike Srbije, radi utvrđivanja osnovanosti svojih sumnji za eventualno „nezakonito“ postupanje podnosioca ove Aplikacije, javnim iznošenjem neistinitih i neutvrđenih navoda o ličnosti i nezakonitom delovanju podnosioca Aplikacije, lobirao u sindikalnoj centrali „Nezavisnost“ za smenjivanje podnosioca Aplikacije sa sindikalne funkcije.

DOKAZ:

1) Neopoziva ostavka na funkciju sekretara Okružnog odbora, člana Opštinskog odbora i zahtev za brisanje iz evidencije člana DS (prilog 19)

 2) Dopis poslodavca Instituta za bakar od 22.08.2001. godine. (prilog 20)

Dopis poslodavca Instituta za bakar od 22.08.2001. godine objavljen je u sredstvima javnog informisanja pod naslovom: “Oterajte Radulovića, Spajića i Štrpca”, čime je imenovanim licima naneta duševna patnja zbog javne i nedokazane optužbe da se oni u sindikatu „Nezavisnost“ bave ekstremizmom.

DOKAZ:         Objavljen tekst u Borskim novinama br. 126 od 31.01.2001. godine pod naslovom: “Oterajte Radulovića, Spajića i Štrpca” . (prilog 21)

Paralelno sa pokušajem smenjivanja sa sindikalnih funkcija, poslodavac Vlastimir Trujić je protiv podnosioca Aplikacije i drugih sindikalnih pretstavnika vršio pokušaj iznalaženja zakonskih mogućnosti da im otkaže ugovore o radu.

Pripremu za otkazivanje ugovora o radu sindikalnim predstavnicima poslodavac je organizovao tako što je na oglasnim mestima u firmi istakao plan korišćenja godišnjih odmora za sve radnike za 2001. godinu, bez izdavanja pojedinačnih rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom.

Smisao ovakvog upućivanja radnika na godišnji odmor sastojao se u tome da se sindikalnim predstavnicima, zbog neposedovanja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, umesto godišnjeg odmora beleže neopravdani izostanci, kako bi se stekli zakonski uslovi da im se zbog 5 neopravdanih izostanaka raskinu ugovori o radu.

Međutim, na osnovu prethodnih loših iskustava sa postupanjem poslodavca, sindikalni predstavnici su odbili da koriste godišnji odmor bez izdatog rešenja o korišćenju godišnjeg odmora za 2001. godinu, već su i dalje redovno dolazili na posao, a za zaštitu prava obratili su se inspekciji rada.

Nepravilnost u načinu upućivanja radnika na godišnji odmor utvrđena je Rešenjem br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 27.07.2001., kojim je direktoru Instituta za bakar izdat nalog da za svakog zaposlenog donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za 2001. godinu.

DOKAZ:         Rešenje br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 27.07.2001. (prilog 22)

Poslodavac Vlastimir Trujić je odbio da postupi po nalogu iz navedenog Rešenja inspektora rada, već je službenicama, koje vode evidenciju o prisustvu zaposlenih u firmi, izdao nalog da sindikalnim predstavnicima umesto prisustva na radu upisuju neopravdane izostanke.

Međutim, nakon ponovne intervencije inspekcije rada poslodavac je za sindikalne predstavnike doneo pojedinačna rešenja o korišćenju godišnjih odmora za 2001. godinu, ali sa retroaktivnom primenom, tako da je sindikalnim predstavnicima, u službenim evidencijama u kojima su im već bili ubeleženi neopravdani izostanci, nakon navedenog rešenja ispekcije rada, izvršene ispravke tako što su obrisani neopravdani izostanci I umesto toga ubeleženo navodno korišćenje godišnjih odmora.

Nepravilnost u vezi izdavanja rešenja o korišćenju godišnjih odmora za 2001. godinu, sa retroaktivnom primenom, konstantovana je Ukazivanjem br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 03.09.2001. godine, kojim je direktoru ukazano da ne može da donosi rešenja o korišćenju godišnjeg odmora sa retroaktivnom primenom.

DOKAZ:         Ukazivanje br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 27.07.2001. (prilog 23)

Zbog odbijanja direktora instituta za bakar Vlastimira Trujića da postupi po nalogu iz Rešenja br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 27.07.2001. godine sindikalni predstavnici su zaštitu prava morali da ostvaruju sudskim putem.

DOKAZ:         Pravosnažna i izvršna presuda P1-987/01 Opštinskog suda Bor od 20.11.2001. godine (prilog 24)

Pošto je sindikalni predstavnik Zvonimir Spajić u periodu korišćenja godišnjeg odmora, imao neiskorišćene “zarađene dane” iz prethodnog perioda, on je te dane po odobrenju neposrednog rukovodioca, koristio u periodu kada je poslodavac radnike Instituta za baker poslao na kolektivno korišćenje godišnjeg odmora bez izdatih rešenja o korišćenju godišnjih odmora.

I pored toga, što je službenici, koja je vodila evidenciju o prisustvu zaposlenih, prijavio da koristi “zarađene dane”, čije mu je korišćenje prethodno odobrio neposredni rukovodilac, službenica je po nalogu poslodavca Vlastimira Trujića, ovom sindikalnom predstavniku upisivala neopravdane izostanke, što je poslodavac iskoristio da mu, po unapred smišljenoj nameri, otkaže ugovor o radu.

Sindikalnom  predstavniku Draganu Štrpcu poslodavac je otkazao ugovor o radu po osnovu drugog izmišljenog razloga.

Podnosiocu Aplikacije tada poslodavac nije mogao da izmisli razlog za otkaz ugovora o radu, zato što se nalazio na bolovanju, nakon infarkta mozga.

Sindikalni predstavnici Dragan Štrbac i Zvonimir Spajić su nakon dobijenih otkaza ugovora o radu,  potražili zaštitu svojih prava pred sudom i Inspekcijom rada.

Inspektor rada je svojim Rešenjem br. 380-117-528/2002-04 od 16.08.2002. godine odložio primenu otkaza ugovora o radu za navedene sindikalne predstavnike do pravosnažnosti sudskog postupka.

Međutim, direktor Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su odbili da postupe po nalogu inspekcije rada, zbog čega su prekršajno kažnjeni pravosnažnim Rešenjem Up. Br. 3687/02 Opštinskog organa za prekršaje od 26.05.2003. godine, a odluke poslodavca Instituta za bakar o otkazima navedenim sindikalnim predstavnicima poništene su pravosnažnim i izvršnim presudama Opštinskog suda Bor, a u slučaju sindikalnog predstavnika Zvonimira Spajića, sekretarica, koja mu je, po nalogu poslodavca (kako je izjavila na sudu), umesto “zarađenih dana” upisala izostanke, osuđena je uslovno na tri meseca zatvora Presudom K-509/03 Opštinskog suda Bor od 24.03.2004. godine.

DOKAZ:

1) Rešenje Up. Br. 3697/02 Opštinskog organa za prekršaje od 26.05.2003. godine (prilog 25)

2) Pravosnažne i izvršne presude P1-855/02 od 24.12.2002. godine i P1-1386/04 od 10.03.2005. godine Opštinskog suda Bor (prilog 26 i prilog 27

3) Presuda K-509/03 Opštinskog suda Bor od 24.03.2004. godine (prilog 28)

U međuvremenu, ogranak sindikalne organizacije Institut za bakar “Nezavisnost” je promenio svoj naziv u “Nezavisni sindikat Institut za bakar”, što je konstantovano izvršenom promenom u Registu upisa sindikalnih organizacija pri nadležnom ministarstvu Republike Srbije, a nakon toga je pristupio Novoosnovanoj sindikalnoj centrali “Unija borskih nezavisnih sindikata”, koja je kod Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike upisana u Registar sindikalnih organizacija  br. 110-00-213/2004-02 od 26.04.2004. godine .

DOKAZ:

1) Uverenje o promeni naziva sindikata br. 110-00-226/1997-02 Ministarstva za rad i zapošljavanje od 20.03.2003. godine (prilog 29)

 2) Sporazum o osnivanju Unije borskih nezavisnih sindikata (prilog 30)

 3) Uverenje o upisu sindikata u Registar br. 110-00-213/2004-02 od 26.04.2004. godine (prilog 31)

Nakon svih navedenih događaja poslodavac Vlastimir Trujić I pravnik Dragiša Paunović su ostali  uporni u nameri iznalaženja zakonskih mogućnosti za otkazivanje ugovora o radu navedenim sindikalnim predstavnicima.

Takvu svoju nameru oni su, u odsustvu optuženih i uz iznošenje netačnih navoda o sindikalnom delovanju sindikalnih predstavnika, utvrdili na menadžmentu firme Službenom beleškom br. 454 od 16,03,2004. godine.

DOKAZ:         Službena beleška br. 454 sa sednice Kolegijuma Instituta za bakar od 16.03.2004. godine (prilog 32)

Kao što se vidi iz navedenog dokumenta Vlastimir Trujić i Dragiša Paunović su sazvali sednicu Kolegijuma, na koju nisu pozvali sindikalne predstavnike radi njihovog izjašnjenja u vezi iznetih optužbi: „da su sindikalni predstavnici neosnovano podnosili krivične i prekršajne prijave protiv Instituta, V.D. direktora i rukovodstva Instituta za bakar Bor, i da su u javnosti iznosili neistine o Institutu za bakar Bor. U takvim aktivnostima posebno se ističu članovi Nezavisnog sindikata: Štrbac Dragan, Spajić Zvonimir, Radulović Slobodan i Avramović Zoran. S obzirom da su podnete krivične prijave odbijene kao neosnovane, Kolegijum Instituta za bakar ocenjuje: – da se podnošenjem lažnih, krivičnih prijava i iznošenjem neistina kleveta u javnosti nanosi šteta Institutu za bakar Bor, njegovim organima i poslovodstvu

-zbog toga, u skladu sa zakonom, treba iznaći mogućnost otkaza ugovora o radu za navedena lica“.

Netačne su tvrdnje u Službenoj beleški br. 454 od 16,03,2004. godine da su sindikalni predstavnici odgovorni zbog kriminalističkih obrada članova menadžmenta firme od strane nadležnih državnih institucija, jer su optužnice, krivične i prekršajne prijave nadležnim sudovima protiv firme i članova menadžmenta, nakon sprovedenih istražnih radnji, po službenoj dužnosti nadležnim sudovima podnosili predstavnici Finansijske policije, Opštinskog javnog tužilaštva iz Bora, Odeljenje Ministarstva policije iz Bora i Inspekcije rada iz Bora.

Sindikalni predstavnici su u tim istražnim i sudskim postupcima učestvovali u svojstvu svedoka i to isključivo  na osnovu pismenih poziva, u kojima su im bila zaprećena kažnjavanja za neodaziv, a svedočenja su morali da daju pod zakletvom da govore istinu, što su oni i učinili, a za istinitost svojih navoda pozivali su se na postojeće pisane isprave izdate od strane osumnjičenih lica.

            Prema tome, sindikalni predstavnici, ne bi trebalo da snose odgovornost, zbog toga što su članovi menadžmenta firme, nakon pokrenutih sudskih postupaka od strane predstavnika državnih institucija, oslobađani od krivične odgovornosti za izvršenja zakonskih prekršaja, jer takav oblik funkcionisanja pravosudnih organa Republike Srbije nisu uspostavili sindikat „Nezavisnost“ i njegovi predstavnici, već Republika Srbija.

Naime, sindikat „Nezavisnost“ i podnosilac Aplikacije su sve prethodne sporove sa Institutom za bakar pravosnažno okončali u svoju korist, a svi su sporovi vođeni isključivo radi zaštite sindikalnih i radnih prava.

            Očigledno, da je načinom utvrđivanja namere za otkazivanje ugovora o radu, podnosiocu Aplikacije povređeno pravo iz člana 17. u vezi člana 6. stav 2. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, iz razloga što su poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović, sa umišljajem propustili da podnosiocu Aplikacije pruže pravo na izjašnjenje.

Nakon navedene sednice Kolegijuma, poslodavac je, umesto ponude podnosiocu Aplikacije da dobrovoljno napusti radno mesto uz isplatu odgovarajuće otpremnine, u skladu sa odredbama iz Konvencije 158. o otkazu ugovora o radu na inicijativu poslodavca, kako je to poslodavac kasnije omogućio drugim radnicima firme, on je prema podnosiocu Aplikacije primenio mobing i zdravstvenu šikanu, kao vid nezakonitog postupanja, sa namerom otpuštanja podnosioca Aplikacije, bez isplate zaostalih zarada i bez isplate otpremnine.

Uslove za isplatu otpremnine za dobrovoljno napuštanje radnog mesta poslodavac je utvrdio u Opciji 3) iz Oglasa br. 2096 od 06.09.2006. godine. 

DOKAZ:         Oglas br. 2096 od 06.09.2006. godine (prilog 32 A)

Na osnovu navedenih uslova i pravnik Dragiša Paunović je uzeo otpremninu i napustio svoje radno mesto u Institutu za bakar.

Zbog sindikalnih aktivnosti podnosioca Aplikacije, za koje prethodno nije bilo utvrđeno da su bile u suprotnosti sa Zakonom i Ustavom Republike Srbije, poslodavac je podnosiocu Aplikacije pod prinudom uručio Aneks II ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004., bez izdavanja Rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom, na koji je način izvršio nezakonito smenjivanje podnosioca Aplikacije sa ugovorenih poslova Koordinatora voznog parka i službe obezbeđenja iz Aneksa I Ugovora o radu br. 2117 od 20.10.2000. (prilog 1), da bi ga sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama rasporedio na poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini.

DOKAZ:        Aneks II ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. godine (prilog 33)

Svojim postupanjem poslodavac je ugrozio prethodno utvrđeno narušeno zdravlje podnosioca Aplikacije, tako što je odbio da prizna medicinske nalaze ovlašćene medicinske ustanove o stanju zdravlja podnosioca Aplikacije, već je umesto toga na oglasnim mestima u firmi, bez prethodnog vođenja eventualnog sudskog postupka, kao i bez prethodnog vođenja disciplinskog postupka, uz pružanje prilike podnosiocu Aplikacije na izjašnjenje, i bez prethodnog donošenja Odluke o povredi radne discipline od strane podnosioca Aplikacije, protiv podnosioca Aplikacije, izdao javno Upozorenje br. 463 od 17.03.2004. godine, pod nazivom „Upozorenje zbog nepoštovanja radne discipline“, u kome je izneo niz pravno neutvrđenih navoda o navodnom nezakonitom sindikalnom postupanju podnosioca Aplikacije, zbog čega je navodno firma pretrpela materijalnu štetu u vidu gubljenja radnog vremena i smanjenja radnog učinka.

DOKAZ:        Upozorenje br. 463 direktora Instituta za bakar od 17.03.2004. godine (prilog 34)

Po uručenju navedenih akata poslodavca, podnosilac Aplikacije se za zaštitu prava obratio Inspekciji rada i Opštinskom sudu Bor.

Tim povodom Inspektor rada je doneo Rešenje br. 380-117-725/2004-04 od 11.10.2004. godine, u kome je izdao nalog poslodavcu da podnosiocu Aplikacije uz ugovor o radu izda i rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, ali zbog probijanja zakonskog roka, takvo rešenje je bilo nedelotvorno, jer je u međuvremenu poslodavac Vlastimir Trujić podnosiocu Aplikacije uručio Rešenje o otkazu ugovora o radu.

DOKAZ:        Rešenje br. 380-117-725/2004-04 od 11.10.2004. godine (prilog 35)

Opštinski sud iz Bora je doneo Presudu P1-634/06 od 04.10.2007. godine, kojom je utvrdio nezakonitost i ništavost Aneksa II ugovora o radu br. 457 Instituta za bakar od 17.03.2004. godine, ali je ova presuda, zbog probijanja zakonskih rokova, takođe ostala nedelotvorna, jer je par godina pre donošenja navedene presude, poslodavac Vlastimir Trujić podnosiocu Aplikacije uručio rešenje o otkazu ugovora o radu.

DOKAZ:        Pravosnažna i izvršna presuda P1-634/06 Opštinskog suda Bor od 04.10.2007. godine (prilog 36)

Zbog nedelotvornosti i neprimenjivosti Rešenja Inspektora rada br. 380-117-725/2004-04 od 11.10.2004. godine i nedelotvornosti i neprimenjivosti Pravosnažne i izvršne presude P1-634/06 Opštinskog suda Bor od 04.10.2007. godine, podnosilac Aplikacije je od strane poslodavca Vlastimira Trujića i pravnika Dragiše Paunovića pretrpeo mobing i zdravstvenu šikanu, jer su oni, uprkos utvrđenim zdravstvenim smetnjama podnosioca Aplikacije, insistirali da podnosilac Aplikacije obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini.

Obzirom da podnosilac Aplikacije iz utvrđenih zdravstvenih razloga nije mogao da obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini, poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su radi ubrzanja postupka za otkazivanja ugovora o radu podnosiocu ove Aplikacije, ne čekajući ishod inspekcijskog i sudskog postupka, u tzv. „ožalbenom periodu“, protiv podnosioca Aplikacije inicirali fiktivni disciplinski postupak, u kome je podnosiocu Aplikacije bilo uskraćeno pravo na izjašnjenje u prisustvu anganžovanog advokata, što je bilo u suprotnosti sa članom 6. stav 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, protiv  podnosioca Aplikacije doneo Odluku br. 1109 od 11.06.2004. godine o povredi radne obaveze i Rešenje br. 1185 od 21.06. o otkazivanju ugovora o radu .

DOKAZ:        1) Odluka br. 1109 o povredi radne discipline od 11.06.2004. godine (prilog 37)

2) Rešenje br. 1185 o otkazu ugovora o radu od 21.06.2004. godine (prilog 38)

Ugovor o radu je otkazan podnosiocu Aplikacije bez otkaznog roka i bez isplate zaostalih zarada, što je bilo u suprotnosti sa odredbama Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o mirnom uživanju imovinskih prava.

 Nezakonitost i ništavost Rešenja  br. 1185 od 21.06.2004. o otkazivanju ugovora o radu utvrđeni su pravosnažnom i izvršnom presudom P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora od 11.07.2007. godine.

DOKAZ:         Pravosnažna i izvršna presuda P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora od 11.07.2007. godine (prilog 39).

Tokom primene nezakonitog i ništavog Rešenja  br. 1185 od 21.06.2004. o otkazivanju ugovora o radu Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije je svojim Konačnim Rešenjem br. 164-03-1059/2004-04 od 10.12.2004. godine do pravosnažne odluke suda odložio primenu Rešenja o otkazu ugovora o radu br. 1185 od 21.06.2004. godine.

DOKAZ:         Rešenje br. 164-03-1059/2004-04 Ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike  od 10.12.2004. godine (prilog 40)

Poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su sabotirali Rešenje br. 164-03-1059/2004-04 Ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike  od 10.12.2004. godine, tako što podnosioca Aplikacije nisu vratili na radno mesto sa koga su ga nezakonito smenili, već su ga ponovo, sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama, rasporedili na poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini izdavanjem Rešenja o raspoređivanju br. 2757 od 23.12.2004. godine, uz izdavanje Aneksa III Ugovora o radu br. 2773 od 24.12.2004. godine, koji je podnosilac Aplikacije morao da potpiše pod prinudom.

DOKAZ:

1) Rešenje Instituta za bakar Bor o raspoređivanju br. 2757 od 23.12.2004. godine (prilog 41)

2) Aneks III Ugovora o radu Instituta za baker Bor br. 2773 od 24.12.2004. godine (prilog 42)

Zbog zdravstvenih nemogućnosti da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini podnosilac Aplikacije je o tome obavestio poslodavca Dopisom br. 2758 od 24.12.2004. godine.

Uz navedeni dopis podnosilac Aplikacije je poslodavcu ponovo priložio i medicinsku dokumentaciju o utvrđenim zdravstvenim smetnjama za obavljanje poslova uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini, ali poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović nisu poštovali nikakve odluke državnih institucija Republike Srbije, već su insistirali da podnosilac Aplikacije po svaku cenu poštuje njihove nezakonite i ništave odluke.

DOKAZ:

1) Dopis podnosioca Aplikacije br. 2758 od 24.12.2004. godine (prilog 43)

2) Uput za privremeno raspoređivanje radnika Medicine rada Doma zdravlja iz Bora br. 56/94 od 12.12.1994. godine (prilog 44)

 3) Predlog za zdravstveno veštačenje zdravstvenog stanja podnosioca Aplikacije br. 66095 od 11.10.2004. godine Zdravstvenog centra Bor (prilog 45)

Poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša paunović su po drugi put odbili da priznaju utvrđenu zdravstvenu nesposobnost podnosioca Aplikacije da obavlja poslove u zagađenoj radnoj sredini, već su i dalje insistirali na primeni takvog nezakonitog i ništavog raspoređivanja podnosioca Aplikacije, a takođe su odbili da odlože primenu svojih odluka o raspoređivanju podnosioca Aplikacije do pravosnažnosti sudske odluke, na osnovu Rešenja Sektora inspekcije rada br. 380-117-1332/2004-04 od 31.01.2005. godine, ignorišući čak i Konačno Rešenje Ministra rada, zapošljavanja  i socijalne politike br. 164-03-378/2005-04 od 19.04.2005. godine.

DOKAZ:

1) Rešenje Sektora inspekcije rada br. 380-117-1332/2004-04 od 31.01.2005. godine (prilog 46)

2) Konačno Rešenje Ministra rada, zapošljavanja  i socijalne politike br. 164-03-378/2005-04 od 19.04.2005. godine (prilog 47)

Za vreme primene nezakonite i ništave odluke o otkazu ugovora o radu od 22.06.2004. godine do 23.12.2004. godine poslodavac podnosiocu Aplikacije nije isplatio naknadu za izgubljene zarade niti je za potrebe podnosioca Aplikacije uplaćivao doprinose za Fond penziono invalidskog osiguranja i po tom osnovu podnosioc Aplikacije prima umanjen iznos invalidske penzije jer mu je 2004. godina umesto sa 12 meseci radnog staža obračunata sa 5 meseci i 28 dana.

DOKAZ:         Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje br. dosijea 020483 od 18.05.2011. (prilog 48)

Takođe, poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su ignorisali i Rešenje br. 020483 od 22.03.2005. godine Republičkog fonda Penzionog i invalidskog osiguranja, kojim je Zdravstvena komisija ovog fonda podnosiocu Aplikacije 20.01.2005. godine utvrdila potpuni gubitak zdravstvene sposobnosti za rad odredivši mu pravo na invalidsku penziju. Zbog insistiranja poslodavca Vlastimira Trujića i pravnika Dragiše Paunovića  na primeni nezakonitog i ništavog raspoređivanja, lekari Doma zdravlja iz Bora su podnosioca Aplikacije morali do penzionisanja da drže na bolovanju.

Nezakonitost i ništavost Rešenja poslodavca Instituta za bakar Bor o raspoređivanju podnosioca Aplikacije br. 2757 od 23.12.2004. godine, kao i nezakonitost Aneksa III Ugovora o radu poslodavca Instituta za bakar Bor br. 2773 od 24.12.2004. godine utvrđeni su pravosnažnom i izvršnom Presudom P1-14/05 Opštinskog suda iz Bora od 05.05.2005. godine.

DOKAZ:         Pravosnažna i izvršna presuda P1-14/05 Opštinskog suda iz Bora od 05.05.2005. godine (prilog 49)

 IZJAVA U VEZI ČLANA 35. STAV 1. KONVENCIJE
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
(Ukoliko je potrebno za svaku žalbu ponaosob dati podatke u tačkama od 16 do 18 na posebnom papiru)
(Si nécessaire, fournir les informations mentionnées
ci-après sous les points 16 à 18 sur séparée
fiche pour chaque plainte séparée)
 
(If necessary, give the details mentioned
below under points 16 to 18 on a separate
sheet for each separate complaint)

 

16. Pravnosnažna odluka 
(datum, sud ili organ i priroda odluke) 
Décision finale (date, tribunal ou autorité et la nature de la décision)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Na napred navedeni način poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su, zahvaljujući pasivnosti i nedelotvornosti pravne zaštite nadležnih državnih institucija Republike Srbije, izvršili povredu prava podnosioca Aplikacije iz člana 1. Konvencije 135 MOR-a o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću (Zakon o ratifikaciji Konvencije Sl. List SFRJ br. 14/82), kao i povredu :

 

člana 6. stav 1. Konvencije 148 MOR-a o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prouzrokovanih zagađivanjem vazduha, bukom i vibracijom (Zakon o ratifikaciji Konvencije – Službeni list SFRJ broj 14/82),

-člana 6. stav 2. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Službeni glasnik SCG—Međunarodni ugovori broj 9/2003),

lana 8. stav 2. Konvencije 87 MOR-a o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava (Uredba o ratifikaciji – Sl. List FNRJ br. 8/58),

-člana 7. stav 1. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Službeni glasnik SCG—Međunarodni ugovori broj 9/2003),

-člana 13. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Službeni glasnik SCG—Međunarodni ugovori broj 9/2003),

-člana 14. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Službeni glasnik SCG—Međunarodni ugovori broj 9/2003), i

-člana 17. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Službeni glasnik SCG—Međunarodni ugovori broj 9/2003), sve u vezi sa:

-člana 10. Ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore (Službeni list SCG br. 1/2003),

-člana 60. Ustava Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 83/2006),

-sve u vezi sa čl. 1. stav 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi mirnog uživanja prava na privatnu svojinu.

Konačna nedelotvornost pravnih lekova pred pravosudnim institucijama Republike Srbije u postupcima za zaštitu prava iz člana 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa članom 1. stav 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju pred pravnim institucijama Republike Srbije

utvrđena je

REŠENJEM BR. Už-206/09 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE Už. (prilog 67)

Obrazloženje

Za period od 17.03.2004. do 21.06.2004. godine poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su prema podnosiocu Aplikacije vršili primenu nezakonitog i ništavog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004., jer je nezakonitost i ništavost tog ugovora o radu utvrđena pravosnažnom i izvršnom Presudom P1-634/06 od 04.10.2007. (prilog 36)

Zbog insistiranja poslodavca Vlastimira Trujića i pravnika Dragiše Paunovića na primeni nezakonitog i ništavog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. podnosiocu Aplikacije su otkazali ugovor o radu nezakonitim i ništavim Rešenjem o otkazu ugovora o radu br. 1185 od 21.06.2004.

Ništavost i nezakonitost Rešenja o otkazu ugovora o radu br. 1185 od 21.06.2004.utvrđeni su pravosnažnom Presudom P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora od 11.07.2007. godine. (prilog 39)

U ožalbenom periodu, nakon uručenja nezakonitog i ništavog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. godine, poslodavac Vlastimir Trujić i pravnik Dragiša Paunović su izvršili zamenu brave na radnoj prostoriji podnosioca Aplikacije i imenovali drugog vršioca dotadašnjih poslova podnosioca Aplikacije, čime su onemogućili podnosiocu Aplikacije da obavlja poslove iz Aneksa I Ugovora o radu br. 2117 od 20.10. 2000. godine.

Zbog sprečavanja obavljanja poslova iz Aneksa I Ugovora o radu br. 2117 od 20.10. 2000. godine i zbog utvrđenih zdravstvenih smetnji za obavljanje poslova uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini iz Aneksa II Ugovora o radu 457 od 17.03.2004. godine, podnosilac Aplikacije je radno vreme u firmi provodio tako da je uvek bio na raspolaganju poslodavcu Vlastimiru Trujiću i pravniku Dragiši Paunoviću da ga uposle u okviru njegovih preostalih zdravstvenih sposobnosti, ali oni to nisu želeli.

 Da ne bi podnosiocu Aplikacije isplatio zaostale zarade iz perioda primene ništavog i nezakonitog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004., poslodavac je, nakon otkazivanja ugovora o radu podnosiocu Aplikacije, pokušao da nagovori sekretaricu da podnosiocu Aplikacije falsifikuje zabeleženo prisustvo u firmi, tako što će mu umesto zabeleženog prisustva u firmi retroaktivno upisati neopravdane izostanke, ali je ona to odbila da učini, o čemu je poslodavca obavestila Izjavom br. 1256 od 28.06.2004. godine.

DOKAZ:        Izjava br. 1256 sekretarice Ljiljane Nejkov od 28.06.2004. godine.            (prilog 50)

Pošto je sekretarica, Ljiljana Nejkov, odbila da podnosaiocu Aplikacije falsifikuje službenu evidenciju o prisustvu u firmi tokom primene nezakonitog i ništavog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. godine, poslodavac je naredio članu svog menadžmenta Mirku Vukmiroviću da to on uradi, što je on i učinio, tako što je podnosiocu Aplikacije u službenoj evidenciji obrisao ubeležene radne časove i umesto toga upisao neopravdane izostanke za vremenski period od 17.03.2004. do 21.06.2004. godine.

Zbog falsifikovanja službene evidencije o radnom vremenu podnosioca Aplikacije u periodu primene ništavog i nezakonitog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004., Opštinsko Javno Tužilaštvo iz Bora je protiv člana menadžmenta firme Instituta za bakar, Mirka Vukmirovića, podiglo Optužnicu br. Kt-345/04 od 11.05.2005. godine pred Opštinskim sudom u Boru u predmetu Kv-70/05.

DOKAZ:         Optužnica OJT br. Kt-345/04 od 11.05.2005. (prilog 51)

Opštinski sud iz Bora je, u predmetu Kv-70/05, uskratio pravo podnosiocu Aplikacije na izjašnjenje u svojstvu oštećenog, tako što je propustio da oštećenom uputi poziv za raspravu, te je u odsustvu oštećenog doneo Rešenje br. Kv-70/ 5 od 15.06.2005., koje nije dostavljeno podnosiocu Aplikacije, čime je podnosiocu Aplikacije bilo uskraćeno i pravo na delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima iz člana 13 . Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda).

DOKAZ:         Rešenje br. Kv-70/ 5 Opštinskog suda Bor od 15.06.2005. (prilog 52)

Na navedeno Rešenje Kv-70/05 od 15.05.2005. godine o odbacivanju optužnice protiv Mirka Vukmirovića Opštinsko Javno Tužilaštvo iz Bora je, po službenoj dužnosti, uložilo Žalbu br. Kt-3458/04 od 22.07.2005. godine.

DOKAZ:         Žalba OJT Bor br. Kt-3458/04 od 22.07.2005. godine (prilog 53)

Žalba OJT Bor br. Kt-3458/04 od 22.07.2005. godine odbijena je na neprincipijelan način, tako što je Okružno Javno tužilaštvo iz Zaječara preuzelo postupanje po žalbi, da bi onda odustalo od nje, pri čemu to tužilaštvo nije htelo da obavesti oštećenog o odustanku od žalbe, kako bi ga sprečilo da u svojstvu oštećenog podnese zahtev za delotvoran pravni lek.

Na osnovu odustanka od žalbe Okružnog Javnog tužilaštva iz Zaječara, Okružni sud iz Zaječara je doneo Rešenje br. Kž-434/05 od 16.01.2006. godine o odbacivanju žalbe, kao nedozvoljene. Ovo Rešenje Okružni sud iz Zaječara nije hteo da dostavi oštećenom čime je izvršeno sprečavanje podnosioca Aplikacije da u svojstvu oštećenog, radi naknade štete, preuzme gonjenje okrivljenog Mirka Vukmirovića, zbog krivičnog dela falsifikovanja službene isprave iz člana 248. stav 3. u vezi stava 2. i 1. Krivičnog Zakona Republike Srbije.

DOKAZ:         Rešenje br. Kž-434/05 Okružnog suda Zaječar od 16.01.2006. godine (prilog 54)

Po saznanju o načinu kako je izvršeno izbegavanje vođenja krivičnog postupka protiv Mirka Vukmirovića, zbog retroaktivnog falsifikovanja evidencije radnih časova podnosiocu Aplikacije, radi izbegavanja isplate zaostalih zarada podnosiocu Aplikacije, nakon njegovog nezakonitog i ništavog otpuštanja sa rada, podnosilac Aplikacije je 20.02.2006. godine vršiocu predsednika Opštinskog suda u Boru podneo Pritužbu na zakonitost rešavanja predmeta Kv-70/05.

DOKAZ:         Pritužba na zakonitost rešavanja predmeta Kv-70/05 (prilog 55)

Vršilac dužnosti Predsednika Opštinskog suda u Boru, u vezi navedene pritužbe, izjasnila se  sa zakašnjenjem od preko dve godine Rešenjem VI Su-37/2008-67 od 01.08.2008. godine, tj. nakon zastarevanja rokova za obnovu postupka, odnosno nakon zastarevanja izvršenog krivičnog dela falsifikovanja službene isprave po nalogu poslodavca, čime je podnosiocu i na taj način bilo uskraćeno pravo na delotvoran pravni lek iz člana 13. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

DOKAZ:         Rešenje VI Su-37/2008-67 od 01.08.2008. godine (prilog 56)

Paralelno sa vođenjem navedenog krivičnog  postupaka od strane Opštinskog Javnog Tužilaštva iz Bora, protiv službenog lica Instituta za bakar Mirka Vukmirovića, zbog falsifikovanja evidencije o radnom vremenu podnosiocu Aplikacije u predmetu Kv-70/05 kod Opštinskog suda u Boru i Okružnog suda u Zaječaru, podnosilac Aplikacije je, nakon otkaza ugovora o radu, protiv Instituta za bakar, u predmetu P1-835/04 vodio i postupak pred Opštinskim sudom u Boru radi isplate zaostalih zarada iz perioda primene nezakonitog i ništavog Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004.

Međutim, Opštinski sud iz Bora je, na zahtev advokata podnosioca Aplikacije, postupak u ovom predmetu zamrzao na neodređeno vreme do okončanja postupka u predmetu P1-360/04, bez navođenja pravnog osnova i bez izdavanja Rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom. Postupak u predmetu P1-360/04 se vodio u vezi nezakonitog raspoređivanja podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini.

Zbog davanja predloga za zamrzavanje postupka od strane advokata, bez saglasnosti podnosioca Aplikacije, podnosilac Aplikacije je otkazao punomoćje tom advokatu, o čemu je obavestio Opštinski sud iz Bora posebnim Podneskom od 21.02.2005., kojim je ujedno tražio povraćaj postupka u pređašnje stanje, uz izdavanje pisanog Rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom u vezi zamrzavanja postupka.

DOKAZ:         Podnesak od 21.02.2005. podnosioca Aplikacije za predmet P1-835/04 (prilog 57)

Predmetni sudija iz predmeta P1-835/04 nije htela da prihvati otkazivanje punomoćja advokatu podnosioca Aplikacije, koji je nesavesno zastupao podnosioca Aplikacije, zbog čega je odbijala da se u vezi ovog podneska od 21.02.2005. godine izjasni odgovarajućim rešenjem, nakon čega je podnosilac Aplikacije, posebnim podneskom od 22.03.2005. godine od predsednika Opštinskog suda iz Bora zahtevao Izuzeće predmetnog sudije u postupku P1-835/04.

DOKAZ:         Podnesak od 22.03.2005. podnosioca Aplikacije za predmet P1-835/04 (prilog 58)

Predsednik Opštinskog suda iz Bora je Rešenjem br. VII Su-30/05-18 od 18.04.2005. godine odbila zahtev za izuzeće predmetnog sudije u predmetu P1-835/04.

DOKAZ:         Rešenje br. VII Su-30/05-18 Predsednika Opštinskog suda Bor od 18.04.2005. godine za predmet P1-835/04 (prilog 59)

Po pravosnažnom okončanju postupka P1-360/04, kome je zbog višegodišnjeg odugovlačenja nekoliko puta vršena promena broja predmeta, zamrznuti postupak iz predmeta P1-835/04 nastavljen je pred drugim sudijom i pod promenjenim brojem predmeta P1-1269/07.

U međuvremenu je u firmi Institut za bakar izvršena finansijska transformacija, tako što je vlasništvo nad njom preuzela Republika Srbija uz promenu naziva firme u Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Već na prvim raspravama u predmetu P1-1269/07 predmetni sudija je počela sa kršenjem zakonske procedure utvrđene Zakonom o parničnom postupku, tako što je, kao i sudija iz predmeta P1-835/04, ignorisala usmene i pismene zahteve podnosioca Aplikacije, odbijajući da se izjasni pisanim rešenjem sa obrazloženjem i pravnom poukom u vezi primedbi podnosioca Aplikacije na sastav suda u random sporu, koji je trebalo da se sastoji od sudije u svojstvu predsednika veća sudija i dva porotnika, kao i legalnost punomoćja punomoćnika firme Institut za rudarstvo i metalurgiju.

Predmetni sudija je ignorisala i slične zahteve Nezavisnog sindikata, koji je bio umešač na strani podnosioca Aplikacije

DOKAZ:

1) Podnesak podnosioca Aplikacije od 27.02.2008. godine (prilog 60)

2) Podnesak umešača Nezavisnog sindikata Instituta za rudarstvo i metalurgiju od 20.03.2008. godine (prilog 61)

Pored navedenih propusta od strane predmetnog sudije u postupku P1-1269/07, bez znanja i saglasnosti podnosioca Aplikacije, zahvaljujući ustaljenoj praksi tog suda da zapisnike sa sudskih rasprava radi samo u jednom primerku, koji nakon završene rasprave ostaje u posedu sudije, vršeno je prepravljanje sudskih zapisnika van raspravnih termina i vršeno je umetanje i vađenje pojedinih spisa predmeta.

Prepravljanje sadržaja sudskih zapisnika vršeno je tako što je u originalnim zapisnicima, u korist Instituta za rudarstvo i metalurgiju prepravljan tekst na stranicama, koje su prethodile stranici na kojoj su bili potpisi stranaka (ovaj navod podnosilac Aplikacije daje pod napred navedenom zakletvom da govori istinu).

 

Prepravljanje spisa predmeta vršeno je tako što su nakon zaključenja rasprave, vađeni pojedini podnesci podnosioca Aplikacije i umesto njih umetani podnesci Instituta za rudarstvo i metalurgiju, koji prethodno nisu dostavljani podnosiocu Aplikacije na izjašnjenje, već su mu umesto tih podnesaka dostavljani podnesci, koji nisu imali nikakve pravne veze sa predmetom spora.

 

Institut za rudarstvo i metalurgiju je, uz toleranciju suda, zastupao je Dragiša Paunović, koji je bio korisnik socijalnog programa iz Oglasa br. 2096 firme Institut za bakar od 06.09.2006. godine zbog čega mu je bio raskinut radni odnos, te po tom osnovu nije mogao da se ponovo zaposli u firmi u kojoj je bio korisnik socijalnog programa pa zato nije ispunjavao zakonske uslove za zastupanje tog pravnog lica.

Takođe, Dragiša Paunović, kao korisnik socijalnog programa nije ispunjavao uslove za zastupanje pravnog lica Institut za rudarstvo i metalurgiju, zato što nije posedovao ni Uverenje da se poslovima advokature bavi u ime registrovane firme za zastupanje pravnih lica (ovaj navod podnosilac Aplikacije daje pod napred navedenom zakletvom da govori istinu). 

Prilikom donošenja presude u predmetu P1-1269/07, umesto navođenja da je podnosilac Aplikacije tražio obračun neisplaćenih zarada u skladu sa članom 62. stav 2. PKU tuženika br. 2175 od 31.10.2003. godine, Opštinski sud iz Bora je primenio navode iz falsifikovanih zapisnika, koji su kao takvi bili umetnuti u spise predmeta umesto originalnih zapisnika, uz poziv i na umetnutu pisanu ispravu nakon zaključenja rasprave br. 29/11 Samostalnog sindikata tuženika od 25.11.2006. godine u spise predmeta (koja prethodno nije bila prezentirana podnosiocu Aplikacije).

Naime, umesto Dopisa br. 29/11 od 25.11.2006. godine za predmet  P1-835/04 ili P1-1269/07, uz Podnesak tuženika br. 478 od 19.03.2008. godine, podnosiocu Aplikacije i Nezavisnom sindikatu Instituta za rudarstvo i metalurgiju je dostavljen Dopis br. 2811 Samostalnog sindikata tuženika od 09.11.2006. godine, kao odgovor tog sindikata u vezi Dopisa Opštinskog suda Bor za predmet P1-784/06, koji nije imao nikakve pravne veze sa predmetom P1-835/04 ili P1-1269/07 (i ovaj navod podnosilac Aplikacije daje pod zakletvom).

DOKAZ:         Podnesak tuženika br. 478 od 19.03.2008. godine (prilog 62)

Podnosilac Aplikacije iznosi osnovanu sumnju da je smisao zamene pisanih isprava u predmetu P1-1269/07 Opštinskog suda Bor, tokom i nakon završenih rasprava, izvršen radi stvaranja utiska da podnosilac Aplikacije ne razlikuje pojmove: minimalna zarada i minimalna cena rada.

Po takvom osnovu je predmetni sudija naručila i veštačenje o trošku podnosioca Aplikacije, kako bi se izbegla obaveza Instituta za bakar da podnosiocu Aplikacije, zbog nezakonite i ništave primene Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. godine, isplati zaostale zarade u skladu sa članom 62. stav 2. PKU Instituta za bakar.

U vezi oba navedena Dopisa, predsednik Samostalnog sindikata Instituta za bakar, u vreme vođenja postupka P1-1269/07 nije imao ustavnu nadležnost da tumači zakonitost odredbi Pojedinačnog kolektivnog ugovora br. 2175 od 31.10.2003. godine, jer je to na osnovu člana 167. stav 1. tačka 5. bilo u isključivoj nadležnosti Ustavnog suda Republike Srbije (Sl. Gl. RS br. 83/06).

Prema tome, apsurdno je da je Opštinski sud iz Bora prihvatio da tumačenje zakonitosti i ustavnosti odredbe člana 62. stav 2. PKU Instituta za bakar br. 2175 od 31.10.2003. godine, za predmet P1-1269/07 Opštinskog suda Bor, umesto Ustavnog suda Republike Srbije, izvrši predsednik Samostalnog sindikata Instituta za bakar, tako što objašnjava da se umesto napisanog teksta mislilo na nešto drugo.

DOKAZ:        Odredba člana 62. stav 2. PKU tuženika br. 2175 od 31.10.2003. godine (prilog 63)

Zahvaljujući navedenim kršenjima zakonske procedure u vezi sastava suda, ignorisanja pravnih normi u vezi validnosti punomoćja predstavnika Instituta za bakar, prepravljanjima sudskih zapisnika i spisa predmeta, prihvatanjem nenadležnog tumačenja ustavnosti i zakonitosti odredbe iz člana 62. stav 2. PKU Instituta za baker od strane predsednika Samostalnog sindikata umesto Ustavnog suda Srbije i odbijanjem obe varijante sudskog veštačenja, Opštinski sud iz Bora je u celosti odbio tužbeni zahtev podnosioca Aplikacije Presudom P1-1269/07 od 21.04.2004. godine.

DOKAZ:        Presuda   P1-1269/07 Opštinskog suda Bor od 21.04.2004. godine (prilog 64)

Podnosilac Aplikacije je u žalbi Okružnom sudu Zaječar uzalud ukazivao na povrede odredaba Zakona o parničnom postupku i Ustava Republike Srbije od strane Opštinskog suda Bor, tako da je taj sud svojom Presudom Gž-1879/08 od 18.12.2008. godine potvrdio Presudu P1-1269/07  Opštinskog suda iz Bora od 21.04.2004. godine.

DOKAZ:        Presuda Gž-1879/08 Okružnog suda Zaječar od 18.12.2008. godine (prilog 65)

U zakonskom roku podnosilac Aplikacije je Ustavnom sudu Republike Srbije podneo Ustavnu žalbu 12.02.2009. godine u kojoj je citirao povrede svojih ustavnih prava pred opštinskim sudom u Boru i Okružnim sudom u Zaječaru uz navođenje i citiranje odredaba Zakona o povredi pravosudnih procedura.

DOKAZ:        Ustavna žalba Ustavnom sudu Republike Srbije od 12.02.2009. godine (prilog 66)

Ustavni sud Republike Srbije je svojim Rešenjem Už-206/09 od 21.09.2011. godine odbio Ustavnu žalbu podnosioca Aplikacije.

DOKAZ:        Rešenje Už-206/09 Ustavnog suda Republike Srbije od 21.09.2011. godine (prilog 67)

 Na navedeni način pravosudne institucije Republike Srbije su povredile pravo podnosioca Aplikacije na delotvoran pravni lek iz člana 13. u vezi člana 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tako što su podnosioca Aplikacije sprečile da ostvari zaštitu prava iz člana 60. stav 4. i čl. 167. stav 1. tačka 5.  Ustava Republike Srbije, sve u vezi prava na mirno uživanje prava svojine iz člana 1. stav 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 
 
IV. Druge odluke
(navesti hronološkim redom, datum, sud
ili drugi organ i prirodu svake odluke)
Autres décisions
(liste par ordre chronologique, en donnant la date,
juridiction ou l’autorité et la nature
de décision pour chacun d’eux)
Other decisions
list in chronological order, giving date,
court or authority and nature
of decision for each of them)
 1. Aneks I Ugovora o radu br. 2117 od 20.10. 2000. godine (prilog 1), kojim je podnosilac Aplikacije sa poslodavcem ugovorio uslove za obavljanje poslova Koordinatora Odeljenja za fizičko-tehničko obezbeđenje objekata i imovine Instituta, organizaciju rada portirsko-stražarske službe i poslove staranja o načinu, dinamici, eksploataciji i održavanju voznog parka.
 2. Sporazum br. 2146 od 26.10.2000. godine o uslovima za rad sindikalne organizacije (prilog 2), kojim je podnosilac Aplikacije sa poslodavcem ugovorio uslove za rad sindikata „Nezavisnost“.
 3. Pravosnažna presuda P1-700/01 Opštinskog suda iz Bora od 28.01.2002. godine, kojom je Institutu za bakar nametnuta obaveza ispunjenja uslova za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“ (prilog 3)
 4. Rešenje I-175 /02 Opštinskog suda Bor od 12.03.2002. godine, kojim je Institut za bakar kažnjen sa 20.000 dinara zbog odbijanja izvršenja pravosnažne i izvršne presude u vezi nametanja obaveze za ispunjenje uslova za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“ (prilog 4)
 5. Rešenje I-175/02 od 09.04.2002. godine, kojim je Institutu za bakar zaprećeno kažnjavanje sa 100.000 dinara zbog odbijanja izvršenja pravosnažne i izvršne presude u vezi nametanja obaveze za ispunjenje uslova za rad sindikalne organizacije „Nezavisnost“ (prilog 5)
 6. Obaveštenje Inspekcije rada br. 380-117-67/2001-04 od 18.04.2001. o kršenju Zakona o radu od strane direktora Nedeljka Magdalinovića i sudbini lica kojima su isplaćivane Donacije u Beogradu,  (prilog 6)
 7. Rešenje Fi-767/98 Privrednog suda Zaječar od 12.11.1998. godine o brisanju poslovne jedinice Zavod za inženjering poslove u Beogradu (prilog 7)
 8. Ugovor o radu br. 57 od 13.01.1999. Instituta za bakar iz Bora sa Dolić Milenom iz Beograda, za nepostojeće poslove tehničkog saradnika u ukinutom Zavodu za inženjering u Beogradu (videti iste šifre opštine rada i opštine stanovanja) (prilog 8).
 9. Ugovor o radu br. 58 od 13.01.1999. Instituta za bakar iz Bora sa Timotijević Đorđem iz Beograda, za nepostojeće poslove naučnog saradnika u ukinutom Zavodu za inženjering u Beogradu (videti iste šifre opštine rada i opštine stanovanja). (prilog 9)
 10. Ugovor o radu br. 85 od 19.01.1999. Instituta za bakar iz Bora sa Knežević Čedomirom iz Beograda, za nepostojeće poslove savetnika direktora u Poslovodnom odboru ukinutog Zavoda za inženjering u Beogradu (videti iste šifre opštine rada i opštine stanovanja). (prilog 10)
 11. Potvrda o preuzimanju fiktivno rashodovane tehničke opreme od 09.11.2000. godine (prilog 11)
 12. Rešenje Up. Br. 2076/01 Opštinskog organa za prekršaje Bor od 15.01.2002. o obustavljanju prekršajnog postupka zbog zastarelosti protiv direktora Instituta za bakar Trujić Vlastimira, zbog isplata Donacija privilegovanim licima po osnovu fiktivnih ugovora o radu za nepostojeće poslove u nepostojećoj firmi  (prilog 12)
 13. Konačno Rešenje Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije br. 164-03-909/2001-04 od 04.02.2001. kojim je izdat nalog direktoru Instituta za bakar Trujić Vlastimiru da zaposlenima obračuna i isplati cenu zarade za mesec april 2001. godine  (prilog 13)
 14. Rešenje Inspekcije rada i zapošljavanja Republike Srbije br. 380-117-905/2002-04 od 07.03.2003., kojim je izdat nalog Institutu za bakar da zaposlenima isplaćuje zarade u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom (prilog 14)
 15. Rešenje Inspekcije rada i zapošljavanje Republike Srbije br. 380-117-136/2003-04 od 10.03.2003., kojim je Institutu za bakar izdat nalog da zaposlenima isplaćuje zarade najmanje jednom mesečno (prilog 15)
 16. Informacija Finansijske policije od 21.03.2002. godine, kojim je utvrđena utaja poreza na isplaćene autorske honorare (prilog 16)
 17. Informacija br. 168/02 Finansijske policije od 24.07.2002. godine o sudbini prekršajnih postupaka protiv Instituta za bakar i direktora Trujić Vlastimira zbog utaje poreza (prilog 17)
 18. Stavovi i zaključci sa Kolegijuma Instituta za bakar od 27.09.2001. godine, kojim je menadžment firme upoznat sa planom prodaje 25 kg paladijuma radi isplate osnovnog duga za utajen iznos poreza i doprinosa (prilog 18)
 19. Neopoziva ostavka na funkciju sekretara Okružnog odbora, člana Opštinskog odbora i zahtev za brisanje iz evidencije člana DS, u kojoj je podnosilac Aplikacije naveo razloge za brisanje iz evidencije člana Demokratske stranke  (prilog 19)
 20. Dopis poslodavca Instituta za bakar od 22.08.2001. godine., kojim je tražio smenjivanje sindikalnih predstavnika zbog prijave u vezi utaje poreza (prilog 20)
 21. Objavljen tekst u Borskim novinama br. 126 od 31.01.2001. godine pod naslovom: “Oterajte Radulovića, Spajića i Štrpca” (prilog 21)
 22. Rešenje br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 27.07.2001. kojim je direktoru Instituta za bakar izdat nalog da za svakog zaposlenog donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za 2001. godinu (prilog 22)
 23. Rešenje br. 380-117-290/2001-04 Inspektora rada od 03.09.2001. (prilog 23)
 24. Pravosnažna i izvršna presuda P1-987/01 Opštinskog suda Bor od 20.11.2001. godine, kojom su poništene odluke direktora Instituta za baker o slanju radnika na godišnji odmor bez izdatih pojedinačnih rešenja. (prilog 24)
 25. Rešenje Up. Br. 3697/02 Opštinskog organa za prekršaje od 26.05.2003. godine, kojim su Dragiša paunović i Vlastimir Trujić novčano kažnjeni zbog odbijanja da postupe po rešenju inspekcije rada da sindikalnim predstavnicima odlože izvršenje otkaza ugovora o radu do donošenja pravosnažne sudske (prilog 25)
 26. Pravosnažna i izvršna presuda P1-855/02 Opštinskog suda Bor od 24.12.2002. godine, kojom je poništen otkaz ugovora o radu sindikalnom predstavniku Zvonimiru Spajiću (prilog 26)
 27. Pravosnažna i izvršna presuda P1-1386/04 od 10.03.2005. godine Opštinskog suda Bor, kojim je poništena odluka Instituta za bakar o otkazu ugovora o radu sindikalnom predstavniku Draganu Štrpcu (prilog 27)
 28. Presuda K-509/03 Opštinskog suda Bor od 24.03.2004. godine, kojom je sekretarica Instituta za bakar osuđena na kaznu zatvora od tri meseca zato što je po nalogu poslodavca falsifikovala službenu evidenciju o random vremenu sindikalnog predstavnika (prilog 28)
 29. Uverenje o promeni naziva sindikata br. 110-00-226/1997-02 izdato od Ministarstva za rad i zapošljavanje 20.03.2003. godine (prilog 29)
 30. Sporazum o udruživanju sindikata u Uniju borskih nezavisnih sindikata (prilog 30)
 31. Uverenje br. 110-00-213/2004-02 Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike o upisu sindikata od 26.04.2004. godine o upisu Unije borskih nezavisnih sindikata u Registar sindikata (prilog 31)
 32. Beleška br. 454 Instituta za bakar sa sednice Kolegijuma od 16.03.2004. godine, na kojoj je utvrđena potreba otkazivanja ugovora o radu sindikalnim predstavnicima u skladu sa zakonom zbog obavljanja sindikalnih aktivnosti i Oglas br. 2096 od 06.09.2006. godine na osnovu koga je poslodavac vršio isplatu pravične naknade za napuštanje radnih mesta od strane radnika za čijim je radom prestala potreba firme (prilog 32 i prilog 32 A)
 33.  Aneks II ugovora o radu br. 457 Instituta za bakar od 17.03.2004. godine, kojim je podnosilac Aplikacije sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama i bez izdavanja Rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom smenjen sa poslova koordinatora službe obezbeđenja i raspoređen da obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini  (prilog 33)
 34. Upozorenje br. 463 direktora Instituta za bakar od 17.03.2004. godine zbog nepoštovanja radne discipline. Upozorenje je izdato zbog navodnog podnošenja lažnih krivičnih prijava. Krivične prijave protiv članova menadžmenta i firme podnosili su nadležni državni organi nakon sprovedenih predkrivičnih radnji o izvršenim krivičnim delima od strane članova menadžmenta. Sindikalni predstavnici su po pismenim pozivima državnih organa bili učesnici u tim postupcima u svojstvu svedoka (prilog 34)
 35. Rešenje Inspektora rada  br. 380-117-725/2004-04 od 11.10.2004. godine, kojim je izdat nalog poslodavcu da podnosiocu Aplikacije, prilikom raspoređivanja na poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini, izda Rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku. Ovo Rešenje je bilo nedelotvorno zato što je izdato neblagovremeno, tj. tek nakon otkaza ugovora o radu podnosiocu Aplikacije  (prilog 35)
 36. Pravosnažna i izvršna presuda P1-634/06 Opštinskog suda Bor od 04.10.2007. godine, kojom je utvrđena nezakonitost i ništavost Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. godine. Ova presuda je bila nedelotvorna zato što je doneta neblagovremeno, tj. tek nekoliko godina nakon otkaza ugovora o radu podnosiocu Aplikacije (prilog 36)
 37. Odluka br. 1109 o povredi radne discipline od 11.06.2004. godine, koja je doneta zbog zdravstvenih nemogućnosti podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja nezakonite i ništave poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 37)
 38. Rešenje br. 1185 o otkazu ugovora o radu od 21.06.2004. godine, kojim je otkazan ugovor o radu podnosiocu Aplikacije zbog zdravstvene nemogućnosti da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja nezakonite i ništave poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 38)
 39. Pravosnažna i izvršna presuda P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora od 11.07.2007. godine, kojom je utvrđena nezakonitost i ništavost Rešenja br. 1185 Instituta za bakar o otkazu ugovora o radu podnosiocu Aplikacije od 21.06.2004. godine. Ova presuda je bila nedelotvorna zato što je doneta neblagovremeno, tj. tek nakon prevremenog penzionisanja podnosioca Aplikacije zbog potpunog gubitka radne sposobnosti  (prilog 39)
 40. Rešenje br. 164-03-1059/2004-04 Ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike  od 10.12.2004. godine, kojim je odloženo izvršenje nezakonitog  i ništavog Rešenja br. 1185 Instituta za bakar o otkazu ugovora o radu podnosiocu Aplikacije od 21.06.2004. godine do pravosnažnosti sudske odluke. Poslodavac nije po navedenom rešenju zato što je odbio da podnosioca Aplikacije vrati na poslove koje je obavljao pre nezakonitog smenjivanja i nezakonitog otpuštanja, a odbio je i da podnosiocu Aplikacije isplati zaostale i izgubljene zarade (prilog 40)
 41. Rešenje Instituta za bakar Bor o raspoređivanju br. 2757 od 23.12.2004. godine, kojim je poslodavac po drugi put nezakonito rasporedio podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 41)
 42. Aneks III Ugovora o radu Instituta za baker Bor br. 2773 od 24.12.2004. godine, kojim je posalodavac po drugi put podnosiocu Aplikacije pod prinudom uručio nezakonit i ništav ugovor o radu da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 42).
 43. Dopis podnosioca Aplikacije br. 2758 od 24.12.2004. godine, kojim je  podnosilac po drugi put bezuspešno ukazao da zbog utvrđenih zdravstvenih smetnji nije u mogućnosti da obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini  (prilog 43)
 44. Uput za privremeno raspoređivanje radnika Medicine rada Doma zdravlja iz Bora br. 56/94 od 12.12.1994. godine, koji je poslodavac odbio da prizna  (prilog 44)
 45. Predlog za zdravstveno veštačenje zdravstvenog stanja podnosioca Aplikacije br. 66095 od 11.10.2004. godine Zdravstvenog centra Bor, koji je poslodavac odbio da uvaži (prilog 45)
 46. Rešenje Sektora inspekcije rada br. 380-117-1332/2004-04 od 31.01.2005. godine, kojim je inspektor rada odložio izvršenje rešenja br. 2757 Instituta za bakar od 23.12.2004. godine do pravosnažnosti sudskog postupka, kojim je poslodavac po drugi put nezakonito rasporedio podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini. Poslodavac je odbio da postupi po ovom rešenju (prilog 46)
 47. Konačno Rešenje Ministra rada, zapošljavanja  i socijalne politike br. 164-03-378/2005-04 od 19.04.2005. godine o odlaganju izvršenja rešenja br. 2757 Instituta za bakar od 23.12.2004. godine do pravosnažnosti sudskog postupka, kojim je poslodavac po drugi put nezakonito rasporedio podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini. Poslodavac je odbio da postupi po  i po ovom Konačnom rešenju (prilog 47).
 48. Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje br. dosijea 020483 od 18.05.2011. godine, kojim je podnosiocu Aplikacije određena invalidska penzija zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (prilog 48)
 49. Pravosnažna i izvršna presuda P1-14/05 Opštinskog suda iz Bora od 05.05.2005. godine, kojom je utvrđena nezakonitost I ništavost raspoređivanja podnosioca Aplikacije da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 49)
 50. Izjava br. 1256 sekretarice Ljiljane Nejkov od 28.06.2004. godine o odbijanju da falsifikuje evidenciju o prisustvu podnosioca Aplikacije u firmi tokom nezakonitog i ništavog njegovog raspoređivanja da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 50).
 51. Optužnica OJT br. Kt-345/04 od 11.05.2005. godine, kojom je Opštinsko javno tužilaštvo iz Bora optužilo člana menadžmenta Instituta za bakar Mirka Vukmirovića zbog falsifikovanja evidencija o prisustvu podnosioca Aplikacije u firmi tokom primene nezakonite i ništave odluke o njegovom raspoređivanju da sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama obavlja poslove uzorkovanja u zagađenoj radnoj sredini (prilog 51).
 52. Rešenje br. Kv-70/ 5 Opštinskog suda Bor od 15.06.2005. godine, kojim je Opštinski sud podnosiocu Aplikacije uskratio pravo na izjašnjenje u svojstvu oštećene stranke u tom postupku (prilog 52)
 53. Žalba OJT Bor br. Kt-3458/04 od 22.07.2005. godine, zbog odbijanja Optužnice protiv Mirka Vukmirovića (prilog 53)
 54. Rešenje br. Kž-434/05 Okružnog suda Zaječar od 16.01.2006. godine, kojim je odbijena žalba Opštinskog javnog tužilaštva bez znanja i uručenja oštećenom podnosiocu Aplikacije (prilog 54)
 55. Pritužba podnosioca Aplikacije predsedniku Opštinskog suda Bor od 20.02.2005. godine na zakonitost rešavanja predmeta Kv-70/05 Opštinskog suda Bor (prilog 55)
 56. Rešenje VI Su-37/2008-67 predsednika Opštinskog suda Bor od 01.08.2008. godine, kojim je odbijena pritužba podnosioca Aplikacije predsedniku Opštinskog suda Bor od 20.02.2005. godine na zakonitost rešavanja predmeta Kv-70/05 Opštinskog suda Bor (prilog 56)
 57. Podnesak podnosioca Aplikacije Opštinskom sudu Bor od 21.02.2005. za predmet P1-835/04, kojim je podnosilac Aplikacije otkazao punomoćje advokatu a od suda tražio donošenje rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom u vezi zamrzavanja tog postupka (prilog 57)
 58. Predlog podnosioca Aplikacije predsedniku Opštinskog suda Bor od 22.03.2005. godine za izuzeće  sudije Danijele Popović u predmet P1-835/04 (prilog 58)
 59. Rešenje br. VII Su-30/05-18 Predsednika Opštinskog suda Bor od 18.04.2005. godine o odbijanju predloga za izuzeće sudije u predmetu P1-835/04 (prilog 59)
 60. Podnesak podnosioca Aplikacije od 27.02.2008. godine u vezi primedbi na sastav suda i na validnost punomoćja Instituta za rudarstvo i metalurgiju izdatog Dragiši Paunoviću, koji je korisnik socijalnog programa (prilog 60)
 61. Podnesak umešača Nezavisnog sindikata Instituta za rudarstvo i metalurgiju od 20.03.2008. godine u vezi primedbe na sastav suda i na validnost punomoćja Instituta za rudarstvo i metalurgiju izdatog Dragiši Paunoviću, koji je korisnik socijalnog programa (prilog 61)
 62. Podnesak Instituta za rudarstvo i metalurgiju br. 478 od 19.03.2008. godine, kojim je sudu dostavljen podnesak Samostalnog sindikata br. 2822 od 09.11.2006. godine u vezi tumačenja člana 62. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za predmet P1-784/06 Opštinskog suda Bor (prilog 62)
 63. Odredba člana 62. stav 2. Pojedinačnog Kolektivnog ugovora Instituta za bakar br. 2175 od 31.10.2003. godine, kojom je predviđeno da cena rada za najjednostavniji rad ne može biti manja od minimalne cene rada utvrđene za Republiku Srbiju uvećanu za naknadu za ishranu i regres za godišnji odmor po zadnjim objavljenim statističkim podacima (prilog 63)
 64. Presuda   P1-1269/07  Opštinskog suda Bor od 21.04.2004. godine o odbijanju tužbenog zahteva podnosioca Aplikacije (prilog 64)
 65. Presuda Gž-1879/08 Okružnog suda Zaječar od 18.12.2008. godine o odbijanju žalbe podnosioca Aplikacije na presudu P1-1269/07  Opštinskog suda Bor od 21.04.2004. godine (prilog 65)
 66. Ustavna žalba Ustavnom sudu Republike Srbije od 12.02.2009. godine na Presudu Gž-1879/08 Okružnog suda Zaječar od 18.12.2008. godine i Presudu   P1-1269/07  Opštinskog suda Bor od 21.04.2004. godine  (prilog 66).
 67. Rešenje Už-206/09 Ustavnog suda Republike Srbije od 21.09.2011. godine o odbijanju ustavne žalbe podnosioca Aplikacije (prilog 67)
 68. Nalog za plaćanje sudske takes br. P1-1269/07  Opštinskog suda Bor od 09.01.2009. godine u ukupnom iznosu od 15.562 dinara (prilog 68)  
 69. Potvrda o uplati veštačenja za predmet P1-1269/07  Opštinskog suda Bor  i Nalaz veštaka za predmet P1-1269/07  Opštinskog suda Bo Bo rod 01.02.2008. godine  (prilog 69)
 70. Dokumentacija o pogoršanju zdravstvenog stanja podnosioca Aplikacije nakon primene nezakonitog i ništavog otkaza ugovora o radu (prilog 70)
 71. Podnesak podnosioca Aplikacije od 17.12.2007. godine za predmet P1-1269/07  Opštinskog suda Bor, kojim je podnosilac Aplikacije izvršio obračun svojih potraživanja prema članu 62. stav 2. Pojedinačnog kolektivnog ugovora Instituta za bakar br. 2175 od 31.10.2003. godine, koji je predmetni sudija odbila da prihvati, već je umesto toga, na osnovu falsaifikovanog sudskog zapisnika, o trošku podnosioca Aplikacije naručila nezakonito veštačenje od strane sudskog veštaka, koje zatim nije prihvatila (prilog 71)
V. Da li postoji neki drugi pravni lijek koji Vam stoji na raspolaganju a koji niste upotrijebili? Ako postoji, objasnite zašto ga niste upotrjebili.
(Is at-il ou tout autre appel ou d’autres recours
disponible pour vous que vous n’avez pas utilisé? Si oui, expliquez pourquoi vous ne l’avez pas utilisé)
(Is there or was there any other appeal or other remedy
available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it)
Nakon iscrpljenja pravnog leka pred Ustavnim sudom Republike Srbije, koji je najviša sudska instanca Republike Srbije, podnosiocu Aplikacije nije poznat drugi pravni lek osim obraćanja Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa sedištem u Strazburu.
IZJAVA O CILJU PODNESKA I OKVIRNI ZAHTJEV ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
(DÉCLARATION DE L’OBJET DE LA DEMANDE ET PROVISOIRE demandes de satisfaction équitable)
(STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION)

Cilj ove Aplikacije protiv Republike Srbije je pravično zadovoljenje isplatom materijalne i nematerijalne štete podnosiocu Aplikacije na teret Republike Srbije, zato što Republika Srbija, uskraćivanjem delotvornosti pravnih lekova, nije obezbedila podnosiocu Aplikacije pravičnu materijalnu naknadu pred svojim pravosudnim institucijama u obliku efikasnog pravnog leka u razumnom zakonskom roku, radi zaštite prava podnosiocu Aplikacije iz Konvencije 158., Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava na mirno uživanje svojine iz člana 1. stav 1. Protokola 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Isplatu pravične naknade podnosilac Aplikacije potražuje u evrima, po sledećim pravnim osnovima:.

I.          ISPLATA PRAVIČNE NAKNADE ZBOG PRIMENE NEZAKONITOG I NIŠTAVOG ANEKSA II UGOVORA O RADU BR. 457 ZA PERIOD OD 17.03.2004. GODINE DO 21.06.2004. GODINE.

 

Po ovom osnovu podnosilac Aplikacije predlaže Međunarodnom sudu da usvoji obračun naknade štete u vidu neisplaćenih zarada u skladu sa članom 62. stav 2. Pojedinačnog kolektivnog ugovora br. 2175 Instituta za bakar od 31.10.2003. godine, a prema obračunskoj šemi predloženoj u podnesku podnosioca Aplikacije za predmet P1-1269/07 Opštinskog suda u Boru od 17.12.2007. godine (prilog 71)

            Kao što je podnosilac Aplikacije naveo, Opštinski sud iz Bora nije prihvatio navedenu šemu obračuna, niti je prihvatio neku od dve varijante obračuna od strane sudskog veštaka, i pored činjenice da je na osnovu falsifikovane izjave podnosioca Aplikacije iz falsifikovanog zapisnika nakon rasprave, predmetni sudija izdala nalog sudskom veštaku da, pored predložene varijante obračuna od strane Instituta za rudarstvo i metalurgiju, o trošku podnosioca Aplikacije izvrši i  obračun zarade sa primenom pojma “minimalna zarada” umesto pojma “minimalna cena rada”, pri čemu se rezultati obračuna vrlo malo razlikuju u krajnjem iznosu.

            Tom prilikom podnosilac Aplikacije nije znao da predmetni sudija nije to uradila zato što nije razlikovala pojmove “minimalna zarada” i “minimalna cena rada”, već sa unapred smišljenom namerom da odbije tužbeni zahtev u celosti.

Na osnovu podataka sa sajta www.cekos.rs (Kursevi valuta – konverzija) iznos od 66.628,35 dinara na dan 30.06.2004. godine je  tada iznosio 666,28 evra.

To znači da podnosilac Aplikacije od Republike Srbije, po osnovu naknade štete zbog neisplaćenih zarada u periodu nezakonite i ništave primene Aneksa II Ugovora o radu br. 457 od 17.03.2004. godine, potražuje iznos od 666,28 evra sa zakonskom kamatom od 3% počev od 30.06.2004. godine do dana konačne isplate.

 1. II.                ISPLATA PRAVIČNE NAKNADE ZBOG TROŠKOVA NASTALIH TOKOM VOĐENJA POSTUPAKA NEDELOTVORNIH PRAVNIH LEKOVA.

Povraćaj iznosa od 3.012,00 dinara, odnosno 36.98 evra  koji je naplaćen podnosiocu Aplikacije za neprihvaćeno sudsko veštačenje u predmetu P1-1269/07 (prilog 69). Ovaj iznos podnosilac Aplikacije potražuje sa kamatom od 3% od 21.01.2008. godine do konačne isplate.

Povraćaj iznosa od 15.562 dinara, odnosno 147.98 evra po osnovu plaćenog naloga za sudsku taksu P1-1269/07 Opštinskog suda Bor od 09.01.2009. godine (prilog 68). Ovaj iznos podnosilac Aplikacije potražuje sa kamatom od 3% od 01.01.2010. godine do konačne isplate.

Povraćaj iznosa po osnovu troškova štampanja pisanih podnesaka tokom vođenja nedelotvornih postupaka. Prosečna cena štampanja jedne stranice iznosi 3 dinara ili 0,03 evra. Tokom vođenja nedelotvornih postupaka podnosilac Aplikacije je nadležnim institucijama morao da podnosi istovetne podneske u tri primerka (dva primerka za nadležnu instituciju) i treći istovetni primerak radi overe prijema. Za protekli period od 17.03.2004 godine (datum kada je podnosiocu Aplikacije uručen pod prinudom nezakonit i ništav Aneks II Ugovora o radu br. 457) do datuma predaje ove Aplikacije Međunarodnom sudu podnosilac Aplikacije je štampao oko 2000 stranica, što iznosi ukupno 60 evra.

Povraćaj iznosa po osnovu poštanskih troškova za slanje pisanih podnesaka nadležnim institucijama sa sedištem van mesta boravka podnosioca Aplikacije. Prosečna cena slanja jedne poštanske pošilje za period od 17.03.2004. godine do dana slanja ove Aplikacije Međunarodnom sudu iznosi 60 dinara ili 0,6 evra. Tokom vođenja nedelotvornih postupaka za navedeni period podnosilac Aplikacije je poslao preko 50 poštanskih pošiljki, što ukupno iznosi preko 30 evra.

 1. III.             ISPLATA PRAVIČNE NAKNADE ZBOG VIŠEGODIŠNJE PRIMENE NEDELOTVORNIH PRAVNIH LEKOVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE.

Po ovom pravnom osnovu podnosilac Aplikacije potražuje 10.000 evra zbog duševnog bola izazvanog kršenjem člana, 13. i 14. i člana 17. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, što je zajedno sa pretrpljenim mobingom i šikanom kod podnosioca Aplikacije izazvalo pogoršanje zdravlja i potpunog gubitka radne sposobnosti (prilog 70).

 
VII. IZJAVA O OSTALIM MEĐUNARODNIM POSTUPCIMA
(DÉCLARATION CONCERNANT LES AUTRES
International Proceedings)
(STATEMENT CONCERNING OTHER
INTERNATIONAL PROCEEDINGS)

Nisam koristio druge međunarodne postupke.

Da li ste podnijeli gore navedene žalbe
nekom drugom sistemu međunarodne istrage ili poravnanja. Ako jeste, napišite pune podatke.
(Avez-vous submmitted les plaintes ci-dessus pour
toute autre procédure internationale d’enquête
ou de règlement? Si oui, donner les détails complets.)
(Have you submmitted the above complaints to
any other procedure of international investigation
or settlement? If so, give full details.)
Podnosilac Aplikacije nije podnosio žalbe drugom sistemu međunarodne istrage ili poravnanja.
 
LISTA DOKUMENATA
(LISTE DES DOCUMENTS)
(LIST OF DOCUMENTS)

(Ne originalna dokumenta, samo fotokopije)
(Pas de documents originaux, des photocopies seulement)
(No original documents, only photocopies)

(Uključiti kopije svih odluka koje se odnose na dijelove IV i VI. Ukoliko nemate kopije dokumenata, trebalo bi ih nabaviti. Ako ne možete da ih nabavite objasnite zašto. Dokumenti koje priložite neće Vam biti vraćeni.)
(Inclure des copies de toutes les décisions visées aux parties IV et VI ci-dessus. Si vous n’avez pas avoir des exemplaires, vous devriez les obtenir. Si vous ne pouvez pas les obtenir, axolain pourquoi pas. Aucun document ne sera retourné.)
(Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them.
If you cannot obtain them, axolain why not. No documents will be returned to you.)

Podnosilac Aplikacije

Slobodan Radulović, Njegoševa, 5A/21,

19210 Bor, Republika Srbija

Istorijat nastanka državne bande Srbije

Državna banda Srbije instalirana je sa komunističkom vlašću nakon drugog svetskog rata u paketu sa ostalim republičkim komunističkim vlastima na celoj teritoriji tadašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije pod vrhovnom komandom Josipa Broza Tita, kao komunistička potreba za obračun sa protivnicima i nesimpatizerima komunističkog režima, protiv koga su u to vreme bili većina inteligencije, seljaka, pravoslavnih vernika, ali i mnogih drugih struktura naroda.  Tadašnju komunističku državnu bandu činile su strukture državne represije (službe državne bezbednosti, partijske strukture, sudstvo, tužilaštvo, vojska, policija). Metodi delovanja tadašnjih struktura Državne bande bili su brutalno represivni. Bilo je dovoljno da u neku od struktura Državne bande na bilo koji način stigne dojava da neko nije simpatizer Tita ili Komunista da bi u hitnom postupku (najčešće noću) dotični nesretnik, bez suđenja i prava na odbranu,  bio likvidiran od strane Državne bande. Nakon toga se pristupalo oduzimanju imovine dotičnom i njena dodela nekom od osvedočenih simpatizera i pristalica komunističkog režima. Paralelno sa likvidacijama po kratkom postupku Državna banda je sprovodila i druge vrste masovnih represalija od kojih su po zlu ostali upamćeni tzv. Dahauski procesi, Goli Otok, Obavezni otkup itd. Posebno su teške zločine nad narodom činile ekspoziture Državne bande u Srbiji i Crnoj Gori. Ostalo je zabeleženo da je Državna banda iz tog perioda vršila likvidacije, otmice, i druga zverstva i van granica tadašnje komunističke države.

Nakon smrti doživotnog vrhovnog komandanta Državne bande Josipa Broza Tita, među njegovim republičkim partijskim ulizicama došlo je do borbe za nasledstvo šefa Državne bande tadašnje Savezne države. Pošto nisu mogli da se dogovere i usaglase o načinu komandovanja nasleđenim strukturama Centralne Državne bande došlo je prvo do raspada Centralne komunističke partijske strukture na republičke i pokrajinske, a zatim i do međusobnih teritorijalnih odvajanja  na države u tzv Avnojevskim granicama uz krvave međunacionalne obračune, koje su inicirale i logistički pomagale nacionalne vođe – mali Titići – pretendenti na nasleđe Titove doživotne komande nad Centralnom Državnom bandom. Kao što je poznato borba za Titovo nasleđe završila se tako što je svaki nacionalni Titić morao da se zadovolji samo vrhovnom komandom nad svojom nacionalnom Državnom bandom. Tako je komanda nad Državnom bandom Srbije pripala nacionalnom komunističkom vođi Slobodanu Miloševiću. Po uzoru na Tita i on je pred Državnu bandu Srbije kao prioritetni zadatak postavio jačanje i očuvanje njegove vlasti po svaku cenu.

Da bi učvrstila apsolutnu vlast svog Vrhovnog komandanta Državna banda Srbije je izvršila niz političkih ubistava i raznih drugih zločina, koji su do današnjih dana ostali neistraženi i nerasvetljeni. Kao najjeziviji primeri ostale su upamćene likvidacije novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, zatim sekretara JUL-a Zorana Todorovića – Kundaka, ministra odbrane Pavla Bulatovića, načelnika uprave kriminalističke policije Beograda Milorada Vlahovića, načelnika policijske stanice Savski Venac Dragana Simića, zamenika ministra policije Radovana Stojčić Badže, komandanta srpskih dobrovoljaca Željka Ražnatović – Arkana, kao i bivšeg predsednika Srbije Ivana Stambolića. Ovom spisku pripadaju ko zna još koliko ljudi, čija se smrt vodi kao posledica nesrećnog slučaja ili bolesti. Na navedenom spisku bilo je planirano i ime predsednika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, koji je imao sreće da preživi dvostruki pokušaj atentata.

U sklopu trasiranja puta za svoju doživotnu komunističku vladavinu Slobodan Milošević je izdao nalog Socijalističkoj partiji Srbije da uradi projekat po kome će vlast u Srbiji doživotno kontrolisati Milošević preko struktura svoje stranke, tako što će svoje poverljive kadrove instalirati u sve druge stranke, sindikate, nevladine i druge organizacije sa ciljem preuzimanja kontrole nad njima.

Ove instrukcije prenete su od strane Centralnog izbornog štaba Socijalističke partije Srbije u vidu “Strogo poverljivog uputstva” br. 02-234 od 04.03.1997. za opštinske odbore, po kome im je naloženo da u sve druge stranke, sindikate, preduzeća i udruženja građana infiltriraju svoje poverljive i obučene kadrove putem pristupanja, učlanjivanja ili zapošljavanja sa zadatkom preuzimanja uticaja u njihovom organizacionom delovanju i funkcionisanju. Posledice toga su stvaranja postizbornih koalicija pod kontrolom SPS-a uz pomoć struktura državne bezbednosti i policije.

Kao rezultat toga je konstituisanje skupština na lokalu i republičkom nivou od, stranačkom vrhu odanih stranačkih poslušnika, koji svoju vernost potvrđuju blanko potpisanim ostavkama, koje njihov politički vrh može uvek aktivirati za slučaj da ne ispune neki stranački nalog.

Nakon svrgavanja vrhovnog komandanta Državne bande Srbije Slobodana Miloševića ova Državna banda se osamostalila i odbila da prihvati komandu od strane bilo koje domaće državne institucije, najverovatnije zato što su komandu nad Državnom bandom Srbije preuzele neke od bezbednosnih institucija stranih sila, koje Državnu bandu Srbije koriste kao sredstvo za sabotažu i kompromitovanje državnih institucija Republike Srbije i njihovih zvaničnih predstavnika. Ovu vrstu opasnosti od odmetništva Državne bande od institucija države uočio je bivši predsednik vlade Zoran Đinđić, koji je zbog toga hteo da nad Državnom bandom uspostavi državnu kontrolu, a saradnike Državne bande iz državnih institucija podvrgne procesu lustracije.

Zbog ove namere Zorana Đinđića Državna banda Srbije je dobila nalog da ga likvidira – strelja pred vratima Vlade i tako svima pruži očigledan primer da državom ne komanduju državne institucije već Državna banda Srbije. Naravno, nakon ovog brutalnog ubistva predsednika Vlade nikome više od državnih zvaničnika nije palo na pamet da pokušava da izvrši pravu i korenitu reformu službi državne bezbednosti, vojske, policije, sudstva i tužilaštva, niti da primeni lustraciju. Doduše Novi predsednik Srbije Tomislav Nikolić je dao neke nagoveštaje u tom smislu, ali od reči do rezultata je dug i težak put sa brojnim izazovima i opasnostima, jer Državna banda neće prezati ni od čega radi očuvanja svog statusa.

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić, koji je očigledno i sam kompromitovana žrtva Državne bande Srbije ostaće verovatno upamćen po tome što je imao hrabrosti da na biznis forumu na Kopaoniku 2009. godine zvanično ukaže na činjenicu da Srbijom komanduje Državna banda. Doduše, on je ovu činjenicu morao da saopšti uvijenu u diplomatsku foliju, tako što je rekao da u Srbiji funkcioniše sprega politike, kriminala, tajkuna i pravosuđa. Ovu njegovu izjavu Državna banda mu nije oprostila, jer je nakon toga učinila sve da njega lično i sve njegove državničke poteze do kraja obesmisli i kompromituje i tako ga kazni da ostane upamćen kao jedan od predsednika sa najpogubnijim državnim rezultatima. Ovo nije moja namera da ga pravdam, jer je on svakako zaslužio da nosi epitet upropastitelja Srbije zato što je iskazao neviđenu pohlepu i vlastoljublje propustivši brojne prilike da se distancira od saradnje sa Državnom bandom.

Kako deluje Državna banda Srbije?

Već sam pomenuo da je osnovna uloga Državne bande Srbije da kompromituje državne institucije i njene predstavnike, a na taj način i kompletan narod Srbije stvarajući opšti utisak da je narod Srbije nesposoban i nedoličan da ima normalne državne institucije, kao i poštene i nekorumpirane vođe tih institucija. Sa druge strane Državna banda beskompromisno štiti lične interese svojih vernih članova.

Kako je funkcionisala državna banda u vreme kada je bila pod vrhovnom komandom Miloševića zainteresovani se mogu informisati preko sledećih naslova:  Tuzba protiv drzave SR Srbije i SFRJ, Ispravka tuzbe protiv SRS i SFRJ, Resenje P-566-31.05.1990..doc, Nalog za placanje takse u predmetu P566-90..doc

Oni čitaoci koje zanima više ovakvih primera mogu ih pronaći u većem broju na mom blogu: www.bokisingl.wordpress.com u kategorijama: ARHIVSKA GRADJA DO 5.10.2000. (39 članaka), ARHIVSKA GRADJA POSLE 5.10.2000. (29 članaka), DRŽAVNA BEZBEDNOST (68 članaka), EKOLOGIJA (20 članaka), FINANSIJSKE PREVARE (8 članaka), IZ SINDIKALNE ARHIVE (6 članaka), KRIVO OGLEDALO (75 članaka), NAŠI MANIRI (17 članaka), NEŽELJENA POŠTA (8 članaka), PLJAČKE (31 članak), POLITIČKA MAFIJA (28 članaka), POLITIČKI ZLOČINI (1 članak), PRAVNA MAFIJA (6 članaka), SVA MAFIJA (2 članka), SVEDOČENJA (17 članaka), U ZNAK POŠTOVANJA I SEĆANJA (7 članka), ĆUTANJE ADMINISTRACIJE (5 članka).

Kao posebno interesantan primer funkcionisanja državne bande Srbije navodim jedan od konkretnih primera iz ličnog iskustva:

Jedan od bivših direktora Instituta za bakar je izmislio fiktivnu poslovnicu u Beogradu da bi sebi dodelio stan u Beogradu i radno mesto predstavnika poslovnice, da bi nakon njenog ukidanja bio stavljen na platni spisak – da prima apanažu kao da radi na nepostojećem radnom mestu u nepostojećoj firmi, dok je stvarno bio zaposlen u drugoj firmi gde je takođe primao platu.

Drugi bivši direktor Instituta za bakar, koji je svom prethodniku omogućio primanje apanaže i sam sebi je obezbedio sličnu apanažu za poslove direktora u Institutu za bakar, iako nije mogao da bude na tom radnom mestu (nije ni imao ugovor o radu), zato što je istovremeno bio Dekan na Tehničkom fakultetu, gde je takođe primao još jednu platu (istovremeno je bio i direktor Instituta za bakar i Dekan fakulteta). Istovremeno je zakidao na zaradama radnicima i vršio utaju poreza i doprinosa na zarade radnika.

Treći direktor Instituta za bakar, koji je nastavio isplate apanaža prvom direktoru u Beogradu i nastavio sa zakidanjem na zaradama radnicima i utajama poreza, za sebe je prisvojio zlatnike iz Fonda plemenitih metala firme, tako što je izjavio da ih je navodno švercovao preko granice radi poklona poslovnim partnerima u inostranstvu.

Dakle, ova trojica navedenih mahinatora ostvarili su čvrste poslovne veze sa nn članovima Državne bande Srbije, koji su ih zaštitili od pravnih i zakonskih posledica, a protiv mene pokrenuli razne mehanizme osvete.

Jedan od konkretnih mehanizama osvete sastojao se u tome što je Državna banda Srbije organizovala da mi Elektrotimok iz Zaječara ukine napajanje objekta električnom energijom i demontažu niskonaponske mreže i odnošenje električne opreme (žice, izolatori, itd) u dužini oko 400 m, koju sam liniju ja izgradio o svom trošku i poklonio Elektrotimoku kao uslov za dobijanje elektičnog priključka. Ova osveta Državne bande izvedena je tako što je od Opštinskog suda Zaječar – sada Osnovnog suda Zaječar u fiktivnom sudskom postupku pribavljeno falsifikovano Rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine, koje je doneto bez mog znanja i pozivanja za učešće u postupku, niti mi je po završetku postupka bilo uručeno, jer je Dostavnica o uručenju takođe falsifikovana. Dakle uz poziv na falsifikovano rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine Elektrotimok iz Zaječara mi je isključio napajanje strujom i odneo celu liniju.

Pošto je vršilac dužnosti predsednika Osnovnog suda Zaječar Zoran Ristić odbio da mi stavi na uvid falsifikovano Rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine, za zaštitu svojih prava obratio sam se Povereniku za informacije i zaštitu podataka o ličnosti. Kancelarija poverenika je gospodina Zorana Ristića, u svojstvu službenog lica suda koje je izdalo Rešenje Iv-1216/09, obavestila da je potrebno da mi dostavi navedeno rešenje. Međutim gospodin Zoran Ristić je odbio to da učini sa napomenom da mi je isto već uručeno uz poziv na falsifikovanu dostavnicu i priču da je navedeno Rešenje Iv-1216 navodno ustupljeno na nadležnost Opštinskom sudu u Boru još pre tri godine, tačnije 18.11.2009. godine i upućuje me da ja tragam za njegovom poštom od pre tri godine???!!!

Iz navedenih razloga kancelariji poverenika za informacije I zaštitu podataka o ličnosti uputio sam dopis pod naslovom “Ponovljeni Zahtev za donošenje Rešenja u predmetu 07-00-00031/2012-03”, koji dopis objavljujem u celosti:

Poštovana gospođo Šunjevarić,

Ovaj ponovljeni zahtev za donošenje Rešenja u predmetu 07-00-00031/2012-03 upućujem Vam nakon što sam od vršioca dužnosti predsednika Osnovnog suda Zaječar dobio Dopis br. VII-Su-42/2012-16 od 19.06.2012. godine (videti prilog iz Atačmenta ovog dopisa kancelariji poverenika za informacije ). Kao što se vidi iz Dopisa br. VII-Su-42/2012-16 od 19.06.2012. godine, gospodin Zoran Ristić je, umesto dostavljanja tražene informacije – Rešenja Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine dozvolio sebi nedolično šegačenje u vređanju mene, kao stranke u postupku, ali i državne institucije „Poverenik za informacije i zaštitu podataka o ličnosti“. Naime, iz njegovog dopisa vidi se da mu je nesumnjivo jasno šta se u postupku Poverenika za informacije traži od njega, ali on to jednostavno neće da učini, već to sabotira i izvrgava ruglu. Iz navedenog dopisa vidi se da Osnovni sud raspolaže pravim informacijama o tome kako je i pod kojim okolnostima nastalo Rešenje, jer se u dopisu tvrdi da taj sud raspolaže nekakvom Dostavnicom, na osnovu koje mi je navodno uručeno Rešenje br. Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine. Obzirom da je gospodin Zoran Ristić u svojstvu vršioca dužnosti Osnovnog suda Zaječar odbio da mi dostavi navedeno Rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine na moj lični zahtev, a sada odbija da to učini i na zahtev kancelarije poverenika, jasno je da mu je poznato da navedeno rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine sadrži elemente krivičnog dela, jer je isto doneto bez mog učešća i obaveštenja o tom postupku, a dostavljanje meni, kao zakonskoj stranci u tom postupku je izbegnuto tako što je neko u tom sudu falsifikovao podatke u Dostavnici, koju gospodin Zoran Ristić spominje. Na ovaj način on vrši prikrivanje učinioca nezakonitog postupanja i tako bruka i kompromituje instituciju na čijem je čelu. Iz njegovog Dopisa br. VII-Su-42/2012-16 od 19.06.2012. godine vidi se da on od mene i Poverenika za informacije očekuje da budemo „tragači“ u dopisivanju između njegovog suda i Opštinskog suda u Boru.

Gospođo Šunjevarić dopisom na adresu: djina.zivkovic@poverenik.rs, postupajući u skladu sa uputstvom od 05.01.2012. godine dostavio sam kopije mail poruka predsedniku (kontakt@zajecar.sudovi.net) i portparolu (portparol@zajecar.sudovi.net) Osnovnog suda Zaječar od 21.09.2011. i 29.09.2011. godine, kao dokaz da nisu hteli da mi stave na uvid Rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine i zamolio Poverenika za informacije da interveniše da mi se navedeno Rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine stavi na uvid radi njegovog prezentiranja, kao sudskog dokaza da mi je nezakonito obustavljena isporuka električne energije na osnovu izmišljenog duga i falsifikovane sudske odluke iz Rešenja Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar od 28.05.2009. godine. Pošto je Osnovni sud iz Zaječara odbio da mi izda navedeno Rešenje ja sam izgubio taj spor, jer nisam mogao da prezentujem ključni dokaz na koji sam se pozivao u tom sporu, tako da je Elektrotimok iz Zaječara nakon tog spora potpuno demontirao niskonaponsku mrežu (odnete su bandere i sva elektrooprema), koju sam ja izgradio svojim sredstvima, kao uslov da dobijem struju.

U očekivanju Vašeg rešenja srdačno Vas pozdravljam.

Slobodan Radulović, Njegoševa 5A/21, 19210 Bor.

Priredio: Slobodan Radulović

Izgleda da je tekst “DRŽAVNA BANDA SRBIJE” imao uticaja da se pojedini zvaničnici nekih od državnih organa oglase. Pošto nemam potrebu da bilo šta krijem u ovom tekstu objavljujem pojedinačne reakcije.

Iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja dobio sam poruku od g-đe Nevene Ružić da neće biti u prilici da pročita moju poruku – vidi Odgovor iz kabineta Poverenika za informacije.

Od uprave carine dobio sam  odgovor da „prijem, otprema, transport i uručenje poštanske pošiljke u međunarodnom i unutrašnjem poštanskom saobraćaju u isključivoj je nadležnosti poštanskog operatora, u ovom slučaju Javnog preduzeća PTT saobraćaj Srbija “ – vidi Odgovor iz uprave carine.

Od JP PTT “Srbija” dobio sam Rešenje br. 2012-35960/5 kojim mi je zbog sprečavanja podnošenja pravnog sredstva Međunarodnom sudu, umesto zahtevanih 11.000 evra u dinarskoj protiv vrednosti odobrena isplata naknade štete od 8.224,74 dinara – vidi Resenje br. 2012-35960-5 od 31.05.2012. U Rešenju se tvrdi da u vezi toga postoji zahtev, što znači da je neko u moje ime prepravio zahtev od 11.000 evra na 8.224,74 dinara. Ovo Rešenje je potpisala direktor RJ Poštanskog saobraćaja Bor, g-đa Suzana Stojanović, inače poznata javnosti u vezi uloge poštanskih manipulacija sa anti kampanjom protiv Srpske Napredne Stranke u vreme lokalnih izbora u Boru – vidi Prijavu protiv direktorke pošte u Boru zbog lokalnih izbora.

Od Ministarstva pravde dobio sam dopis u kome se traži da im pošaljem svoju adresu da bi mogli da mi dostave svoj odgovor!!?? – vidi Odgovor iz kabineta Ministarstva pravde. Iz ovakvog postupanja Ministarstva pravde zaključujem da nisu ni pogledali dokazne isprave koje sam im dostavio, jer da jesu videli bi tamo moju punu adresu.

Povodom izdavanja Rešenja br. 2012-35960/5 Ministarstvu pravde sam uputio sledeći dopis:

Odgovor g-đi Olji u vezi zahteva adrese

Poštovana,

16. maja 2012. godine dostavio sam Vam obaveštenje sa prilozima dokaznih isprava u vezi mog sprečavanja blagovremenog podnošenja Tužbe Međunarodnom sudu protiv Republike Srbije radi naknade štete zbog kršenja mojih prava pred državnim institucijama. Moje sprečavanje u blagovremenom podnošenju pravnog sredstva protiv Republike Srbije izvršeno je u organizaciji njenog državnog JP PTT „Srbija“. Izvršenje ovog dela izvršeno je tako što je nezakonito zaplenjena moja unapred plaćena pošiljka, a radi mog dovođenja u zabludu da je ista blagovremeno dostavljena Međunarodnom sudu izdato mi je falsifikovano Rešenje potražnice u kome je, kao datum predaje Međunarodnom sudu upisan 05.03.2012. godine. Nakon što sam službena lica JP PTT „Srbija“ uhvatio u laži i falsifikovanju Rešenja potražnice oni su izmislili priču da je moja pošiljka navodno izgubljena pod ingerencijom uprave Francuske pošte, što očigledno nije tačno, jer službena lica JP PTT Srbija nisu za takve tvrdnje ponudila nikakve dokaze. Da bi opravdali svoje nečasno učešće u ovim nezakonitim radnjama službena lica JP PTT „Srbija“ su izmislila i tobožnju saglasnost uprave Francuske pošte u mom obeštećenju o čemu su mi izdali odgovarajuće Obaveštenje. Pošto je očigledno da je  u moje sprečavanje obraćanja Međunarodnom sudu direktno umešana Republika Srbija preko svoje firme JP PTT „Srbija“, kako na Međunarodnom sudu ne bi izašla njena bruka sa obimom i načinom kršenja mojih ustavnih i građanskih prava, tvrdnju za spremnost obeštećenja od strane JP PTT „Srbija prihvatio sam kao spremnost države za pravičnom nagodbom u zamenu za oduzeto pravo na blagovremeno podnošenje pravnog sredstva Međunarodnom sudu. Zato sam u pošti, koja je primila obavezu za blagovremenu isporuku mog pravnog sredstva, popunio formulare za naknadu štete u iznosu od 11.000 evra u dinarskoj protivrednosti, kao naznačenu vrednost spora pred Međunarodnim sudom, odnosno kao iznos stvarne štete zbog zaplene moje pošiljke radi sprečavanja obraćanja Međunarodnom sudu. Umesto isplate stvarne naknade štete u iznosu od 11.000 evra u dinarsakoj protiv vrednosti JP PTT „Srbija“ je donela Rešenje br. 2012-35960/5 od 31.05.2012. godine (prilog) na iznos od 8.224,74 dinara. U navedenom rešenju se tvrdi da je iznos od 8.224,74 dinara dodeljen na osnovu podnetog zahteva, što predstavlja novi falsifikat, jer je u zahtevu potraživan iznos od 11.000 evra, a obzirom da je navedeno da će ove troškove snositi uprava Francuske pošte, jasno je da se radi o lažima i manipulacijama i sada se pokušava da se od uprave Francuske pošte prikrije i ova bruka i ujedno za simboličan iznos spreči razmatranje moje tužbe pred Međunarodnim sudom.

Na osnovu svega navedenog, molim Ministarstvo pravde da uloži napore da se moja pošiljka Međunarodnom sudu dostavi na nadležnost, jer je očigledno da je država Srbija, preko svojih institucija, pokazala nespremnost za moje pravično obeštećenje.

S poštovanjem, Slobodan Radulović, ul. Njegoševa 5A/21, 19210 Bor

Na kraju da napomenem da se oglasio i šef kabineta Bezbednosno Informativne Agencije, gospodin Jovan Stojčić: „U vezi sa elektronskom poštom koju ste uputili direktoru Bezbednosne-informativne agencije 01. juna 2012. godine, u kojoj ste izneli tvrdnju da je počinjeno krivično delo, obaveštavamo Vas da smo elektronsko pismo prosledili Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na nadležnost i postupanje“ – vidi Odgovor iz kabineta BIA.

Priredio: Slobodan Radulović

Prema navodima “Vikipedije”  Banda (engleski – gang) je grupa delinkvenata (najčešće maloletnika ali i odraslih), koja nastaje spontano (ili organizovano) radi vršenja dela koja su inkriminisana krivičnim zakonikom. Ima sopstvena pravila delovanja, vođu, kao i specifične moralne norme što se podvodi pod pojam podkulture ili kontrakulture. Gang je anglosaksonski izraz za grupu pojedinaca, koji dele zajedničke vrednosti, imaju zajedničke ciljeve kao i specifičnu organizaciju i vođstvo. Često se ovakva organizacija odnosi na maloletnike sa asocijalnim ciljevima odnosno delinkventnim ponašanjem. U savremenom smislu, kao pežorativni izraz, odnosi se i na druge grupe sa osećanjem identiteta i zajedničkim ciljevima koji ne moraju biti asocijalni.

U mnogim državama postoje razne Bande protiv kojih državne institucije vode bespoštednu borbu. Nažalost u Srbiji nije tako, zato što je banda Srbije sastavljena od predstavnika politike, kriminala , privrede i pravosuđa. Sastav državne Bande Srbije objavio je bivši predsednik Republike, Boris Tadić, na “Biznis forumu” održanom pre tri godine na Kopaoniku. Doduše, predsednik je Bandu predstavio kao spregu politike, privrede, kriminala i pravosuđa.

Kada se govori o delovanju državne Bande Republike Srbije ne može se izbeći njen uticaj u pripremi i sprovođenju tzv. “Pljačkaške privatizacije”. U vezi toga retko koji građanin Srbije da nema neka svoja lična iskustva, ali je malo onih koji o tome poseduju pisane isprave. Ja u tom slučaju imam privilegiju da o načinu delovanja državne Bande Srbije raspolažem konkretnim pisanim ispravama, među kojima ima i sudskih, koje javnosti stavljam na uvud u vidu objašnjenja u Aplikaciji za Međunarodni sud u Strazburu, zbog čega je Banda Srbije tu Aplikaciju zaplenila u nadi da će od Međunarodnog suda prikriti argumente o svom delovanju.

Kao početak predstavljanja državne Bande Srbije javnosti stavljam na uvid moj mail upućen gospodinu Rodoljubu Šabiću, kao poslednjoj legalnoj instanci u Srbiji u pokušaju za odbranu prava na podnošenje pravnog leka Međunarodnom sudu u Strazburu. Evo kako glasi taj Mail:

Dostaviti lično gospodinu Šabiću

Poštovani gospodine Šabiću,

Od bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića saznao sam da u Srbiji funkcioniše sprega politike, kriminala i pravosuđa. Ja sam takvo delovanje okvalifikovao pod nazivom „Politička i Pravna mafija“ i o tome na svom blogu: www.bokisingl.wordpress.com izneo brojne primere i svedočenja o ličnim iskustvima. Ovog puta nudim Vam argumentovan primer, takođe iz mog ličnog iskustva, kako se vrši sprečavanje građana Srbije da pravdu traže pred Međunarodnim sudom u Strazburu:

Dana 22.02.2012. godine preporučenom pošiljkom br. CC125876649RS sa povratnicom poslao sam u zakonskom roku Aplikaciju Međunarodnom sudu u Strazburu protiv Republike Srbije –  videti prilog 1. Vrednost ovog spora je 11.000 evra, a rok za slanje Apliokacije bio je 20.03.2012. godine. Kao dokaz da je moja Aplikacija blagovremeno poslata Međunarodnom sudu u Strazburu poslovnica JP PTT „Srbija“ u Boru izdala mi je potvrdu – videti prilog 2.

Pošto se u primerenom roku nije vratila povratnica, kao dokaz da je moja pošiljka uručena Međunarodnom sudu, od poslovnice JP PTT „Srbija“u Boru tražio sam da se sačini potražnica, kako bih imao dokument da je moja Aplikacija podneta sudu u Strazburu u navedenom pravnom roku. Od službe JP PTT „Srbija“ dobio sam Obaveštenje da je moja Aplikacija predata u Strazburu 05.03.2012. godine, što znači u zakonskom pravnom roku – videti prilog 3. Ova informacija mi je potvrđena izdavanjem zvaničnog dokumenta u vidu Rešenja potražnice – videti prilog 4.

Pošto u međuvremenu od suda u Strazburu nisam dobio obaveštenje pod kojim se brojem kod njih vodi moja Aplikacija, od službe JP PTT „Srbija“ u Beogradu tražio sam pojašnjenja o statusu moje pošiljke. U vezi toga dobio sam obaveštenje da je Francuska pošta odgovorna za neuručivanje moje Aplikacije Međunarodnom sudu i da zbog toga navodno prihvata da izvrši moje obeštećenje o svom trošku –  videti prilog 5.

U smislu reklamacije zbog neuručivanja moje Aplikacije Međunarodnom sudu od poslovnice JP PTT „Srbija“ u Boru dobio sam dokument  od 17.05.2012. godine u kome se tvrdi da je Francuska pošta preuzela odgovornost za gubitak moje pošiljke – videti prilog 6.

Na osnovu sličnog iskustva kada su službena lica JP PTT „Srbija“ ukrala moju poštansku pošiljku kako bi me sprečili da u zakonskom roku od Vrhovnog suda Srbije tražim zaštitu svojih prava (videti neprocesuiranu prijavu Ktn-96/07)  i saznanja od drugih oštećenih, tvrdim da je i ovog puta postupljeno na sličan način. Naime, iz statusa praćenja pošiljke na sajtu: www.ptt.rs – videti prilog 7, vidi se da je pošiljka br. CC125876649RS ukradena 25.02.2012. godine nakon 16:45:43 časova u GPC 18200 Niš, tako što je umesto stvarne otpreme izbegnut upis prijema od strane Francuske pošte ili Francuske carinarnice u statusu praćenja pošiljke. To dalje znači da su se u vršenju ovog krivičnog dela nn lica ove niške carinarnice udružila sa nn licima iz JP PTT „Srbija“, koja su prethodno sačinila lažno rešenje potražnice i pokrenula postupak lažne reklamacije, navodno o trošku Francuske pošte, jer za tvrdnje o tobožnjoj krivici Francuske pošte službena lica JP PTT „Srbija“nisu ponudili nikakve pisane dokaze.

Inače, imam usmena saznanja da ovakvo postupanje službenih lica JP PTT „Srbija“ nisu usamljen slučaj, tj. oni rade slične stvari i u slučajevima kada Međunarodni sud iz Strazbura traži od stranaka da u ostavljenom roku dostave dodatnu dokumentaciju. Tada službena lica JP PTT „Srbija“ takve službene dopise suda iz Strazbura dostavljaju mimo službenog protokola u kome se izostavlja upis datuma dostavljanja i overa potpisom stranke. Kasnije to predstavnici vlasti Srbije pri sudu u Strazburu koriste za ulaganje prigovora neblagovremenosti, zbog čega stranke budu odbijene na sudu u svojim zahtevima, jer nemaju dokaze da im dopisi sa suda nisu uručeni neblagovremeno. Zbog ovakve prakse vlasti u Srbiji posle daju izjave kako je mali broj Aplikacija prihvaćeno od građana Srbije na sudu u Strazburu, a onda predstavnicima Evropske unije pričaju laži kako je to dokaz da u Srbiji nema većeg kršenja ljudskih prava.

Na osnovu navedenog, ovlašćujem Vas da bez ikakve materijalne naknade možete koristiti svu dokumentaciju sa mog bloga, dokumentaciju iz moje Aplikacije Međunarodnom sudu i ostalih priloga iz ovog dopisa radi objavljivanja u javnosti.

Koristim ovu priliku da Vas podsetim da mi je pomoćnik Vašeg generalnog sekretara Gordana Šunjarević 27.03.2012. dostavila Obaveštenje da moj predmet br. 07-00-0001/2012-03, u vezi odbijanja Osnovnog suda da mi dostavi traženu informaciju, nije rešavan zbog malog broja službenika i nagomilanog broja predmeta iz prethodnog perioda. Podsećam Vas da mi je Elektrotimok isključio napajanje električnom energijom na osnovu navodnog Rešenja Opštinskog suda Zaječar o nekakvom izmišljenom dugu, koji je sudski priznat bez mog znanja, učešća u postupku i uručenja tog Rešenja o čemu je taj sud odbio da mi izda traženu informaciju. Takođe obaveštavam Vas da je Elektrotimok iz Zaječara pre par dana potpuno demontirao liniju preko koje se snabdevao moj objekat električnom energijom, što potvrđuje da zaplena moje tužbe Međunarodnom sudu nije slučajnost, već osveta organizovane državne bande, tako da sada ne znam koja su moja prava i kako da ih ostvarim u ovakvoj „pravnoj“ državi, koja mi je nezakonito uskratila pravo na rad, pravo na električnu energiju a sada mi ne dozvoljava ni pravo da pravdu tražim pred Međunarodnim sudom.

O uskraćívanju prava na pravni lek pred Međunarodnim sudom obavešteni su: zaštitnik građana, ministarstvo pravde, Mup Srbije, Javno tužilaštvo, predsednik Republike, Agencija za borbu protiv korupcije, udruženje sudija, udruženje javnih tužilaca, direktor Bezbednosne informativne Agencije, ali mi niko nije poslao povratnu informaciju, zbog čega očekujem Vaše izjašnjenje po tom pitanju. U očekivanju Vašeg odgovora srdačno Vas pozdravljam.

S poštovanjem, Slobodan Radulović.

Priredio: Slobodan Radulović