Kako je Elektrotimok iz Zaječara vršio snabdevanje mog objekta električnom energijom može se videti ovde .

A kako mi je Elektrotimok iz Zaječara vršio nezakonit obračun za naplatu svojih neizvršenih usluga može se videti ovde.

Zbog nezakonitih postupanja protiv Elektrotimoka Zaječar uputio sam Prijavu Ministarstvu trgovine i usluga. Tu prijavu je na nekorektan način i na moju štetu rešila Tržišna inspekcija iz Zaječara zbog čega sam ministru uputio Žalbu.

Ministar trgovine je, umesto poništavanja akta prvostepenog organa, i tek onda vraćanja moje Žalbe prvostepenom organu na ponovno odlučivanje, prekšio proceduru ustanovljenu Zakonom o upravnom postupku, pa je bez poništaja akta prvostepenog organa ustupio u nadležnost rešavanje moje žalbe istom organu protiv koga je Žalba uložena.

Ovu grešku ministra prvostepeni organ je iskoristio tako što je pod istim delovodnim brojem ali pod drugim datumom ustupljenu žalbu rešio na moju štetu kao zakonski neosnovanu. Zbog ovakvog izvrdavanja u zakonitom postupanju na relaciji Elektrotimok Zaječar – Ministarstvo trgovine – Sektor tržišne inspekcije, prinuđen sam da ministru trgovine i usluga, posredstvom Interneta uputim Javnu Ponovljenu Žalbu ovog puta na Rešenje br. 330-334-1502/2010-06 Sektora tržišne inspekcije Odeljenja Zaječar od 28.12.2010. godine – vidi  ovde.

 

MINISTRU TRGOVINE I USLUGA REPUBLIKE SRBIJE

Predmet:       Javno Ponovljena Žalba ministru trgovine i usluga na Rešenje br. 330-334-1502/2010-06 Sektora tržišne inspekcije Odeljenja Zaječar od 28.12.2010. godine.

Na osnovu člana 72. Stav 1. Zakona o trgovini (Sl. Gl. RS br. 53/10) u vezi člana 23. Stav 2. Zakona o državnoj upravi (Sl. Gl. RS br. 79/05 i 101/07) blagovremeno ulažem žalbu ministru trgovine i usluga.

Žalbu ulažem posredstvom Interneta direktno ministru trgovine i usluga, a ne preko Tržišne inspekcije, zbog izgubljenog poverenja u instituciju trgovinskog inspekcijskog nadzora sa sedištem u Zaječaru.

Žalbu ulažem zbog:

-netačno utvrđenog činjeničnog stanja i

-pogrešne primene materjalnog prava.

Obrazloženje

Povodom moje Prijave na nezakonitost izdavanja obračuna  putem Obaveštenja br. 3658 izdatog od strane Dragoljuba Nikolića direktora Elektrotimoka iz Zaječara od 25.11.2009. godine vašem ministarstvu sam dostavio prijavu u tri tačke i to:

I. Prijava nepoštovanja Kodeksa poslovne etike od strane Elektrotimoka Zaječar.

II. Prigovor na račun br. 95 za ED broj  2200013111005 za februar 2010. godine izdat od strane Elektrotimoka iz Zaječara.

III. Prigovor i pritužba na Obaveštenje br. 603 Dragoljuba Nikolića direktora Elektrotimoka iz Zaječara od 08.03.2010. godine.

Uz navedeni predmet, kao vezu, naveo sam prateću dokumentaciju, kao činjenično stanje, i to:

Molba Dragoljubu Nikoliću, (direktoru Elektrotimoka iz Zaječara) od 11.11.2009. godine za obaveštenje u vezi navodnog naloga za izvršenje prinudne naplate po “pravosnažnoj presudi Opštinskog suda iz Zaječara”.

Obaveštenje br. 3658 Dragoljuba Nikolića (direktora Elektrotimoka iz Zaječara) od 25.11.2009. godine.

Odgovor na Obaveštenje br. 3658 Dragoljuba Nikolića (direktora Elektrotimoka iz Zaječara) od 25.11.2009. godine.

Račun br.  076 za ED broj  2200013111005 za decembar 2009. godine izdat od strane Elektrotimoka iz Zaječara.

Prigovor zastarelosti potraživanja po računu br. 076 za ED broj  2200013111005 za decembar 2009. godine izdat od strane Elektrotimoka iz Zaječara.

Račun br.  94 za ED broj  2200013111005 za januar 2010. godine izdat od strane Elektrotimoka iz Zaječara.

Račun br.  95 za ED broj  2200013111005 za februar 2010. godine izdat od strane Elektrotimoka iz Zaječara.

Za svaki od tri naslova predmeta izveo sam dokazni postupak o činjeničnom stanju uz prilaganje 13 dokaznih priloga.

Ministarstvo trgovine i usluga je po službenoj proceduri ovaj predmet ustupilo u nadležnost Sektoru tržišne inspekcije Odeljenja Zaječar, koje mi je tim povodom poslalo svoj akt br. 330-334-1502/2010-06 od 05.10.2010. godine, koji sam primio 20.10.2010. godine, a čijim navodima i postupcima nisam bio zadovoljan iz sledećih razloga:

I.             Suprotno članu 11. Stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. Gl. RS br. 13/02) navedeni prvostepeni organ se u vezi moje prijave nije oglasio Rešenjem sa pravnom poukom, već običnim dopisom-odgovorom, zbog čega energično protestvujem, zato što smatram da u zvaničnom službenom Rešenju prvostepeni organ ne bi smeo da postupa sa toliko proizvoljnosti, netačnosti i pristrasnosti.

II.           Izbegavanjem izdavanja Rešenja sa pravnom poukom prvostepeni organ mi je uskratio zakonsko pravo na žalbu.

III.             U navedenom dopisu prvostepeni organ je propustio da izvrši kontrolu ispravnosti izdavanja računa kojim me ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar zadužuje sa iznosom od 23.274,19 dinara po osnovu dugovanja iz nepreciziranog „prethodnog perioda“. Naime, da je prvostepeni organ izvršio kontrolu tog računa ustanovio bi da u njemu nije preciziran obračunski period, niti je u tom računu napravljena mesečna kalkulacija, niti su mi takvi mesečni obračuni bili dostavljani u prethodnom periodu za koji se navodni dug potražuje, a da potrošnja struje za ceo taj „prethodni period“ iznosi 0 KW, što znači da me ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar zadužuje za nepostojeći dug.

IV.              Takođe, prvostepeni organ je u potpunosti prihvatio paušalne i ničim dokazane navode nekog službenog lica ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar u pogledu navoda da im tobože nije bila poznata adresa mog stalnog boravka, što je notorna neistina, obzirom da sam sa tom firmom dva puta bio u sudskom sporu pri Opštinskom sudu u Zaječaru i da im je moja adresa stalnog boravka bila poznata, jer je Rešenjem XI P-1374/98 Opštinskog suda iz Zaječara od 10.12.1998. godine u tom sporu bila određena privremena mera da me priključe na mrežu, a pravosnažnim i izvršnim Rešenjem im je izrečena sudska zabrana da mi ubuduće ometaju normalno snabdevanje strujom, zbog čega su me oni nakon toga tražili i našli na adresi mog stalnog boravka radi mog prisustva ponovnom priključenju. Do drugog spornog događaja ja sam redovno izmirivao svoje obaveze, ali kada je zbog ponovnih učestalih havarija na mreži ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar prestala da mi redovno i sa stabilnim naponom isporučuje električnu energiju ja sam prestao sa plaćanjem  „takse“i ta nestabilna isporuka je trajala nekoliko godina, a za to vreme ja nisam potrošio ni jedan jedini kilovat struje, jer zbog bolesti nisam ni koristio svoj objekat. Za taj period, da mi je ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar dostavila neki račun u kome traži da plaćam samo „paušal“, koji je tada bio ispod 100 dinara za navedeni period, ne bi postojala ni teoretska mogućnost za izmišljanje navedenog duga od 23.274,19 dinara, što je prvostepeni organ propustio da utvrdi po službenoj dužnosti, već se zadovoljio da to komentariše netačnim navodima nekog službenog lica ED.

V.                Kada je došlo do havarije mreže ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar i potpunog prestanka u snabdevanju potrošača na toj liniji Elektrodistribucija Zaječar je dokumentom br. 1338/1 svoje Tehničke službe od 19.07.2006. godine tražila da joj mi korisnici usluga održavamo mrežu i vršimo zamenu dotrajalih bandera. Pošto to nismo prihvatili, moj komšija Zoran Rajnović je, u svojstvu aktivnog korisnika, podneo tužbu u predmetu P-790/06 Opštinskom sudu u Zaječaru, u kome je sud ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribuciji Zaječar izdao Rešenje od 28.07.2006. godine da tužioca priključi na mrežu u roku od 48 sati, što su oni i učinili a da bi izbegli osudu morali su sa tužiocem da postignu sudsko poravnanje. Pošto ja u tom sporu nisam imao status tužioca sud ih nije obavezao u kom roku treba mene da priključe, a pošto ja nisam ni bio aktivni korisnik u to vreme nisam na tome ni insistirao, niti sam imao obavezu da im tokom prekida snabdevanja plaćam paušal dok me ne priključe, a oni mi nisu izdali nikakav akt kojim me obaveštavaju da su otklonili havariju i tako omogućili ponovno snabdevanje mog objekta. Umesto toga 06.11.2009. godine su me obavestili telefonom da navodno imaju pravosnažno sudsko rešenje o prinudnoj naplati navodnog duga u iznosu od 23.274,19 dinara (iznos ovog navodnog duga su nekoliko puta proizvoljno menjali).

VI.              Zbog nestabilnog napajanja mog objekta električnom energijom tražio sam inspekcijski uviđaj od energetskog inspektora iz ministarstva za energetiku , zbog čega je ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar, par dana pre izlaska inspektora na teren, morala da propisno sanira naponsku mrežu, tako što su prokrčili uraslo drveće i zamenili tri bandere, a u mom objektu su zamenili strujomer, jer su zbog višegodišnje ne zabeležene potrošnje sumnjali da je neispravan, ali ta njihova sumnja nije potvrđena nalazom inspektora br. 210-312-0036/2010-03 od 31.05.2010. godine, jer je utvrđeno da je taj prethodni strujomer prilikom zamene bio uredno blombiran.  Prema tome, ponovljena urednost snabdevanja mog objekta je konstantovana tek 31.05.2010. godine navedenim rešenjem energetskog inspektora, a kakvo je bilo „snabdevanje“ u prethodnom periodu ilustrovao sam i ovom ministarstvu trgovine i usluga fotografijama i navedenim sudskim Rešenjem P-790/06 od 28.07.2006. godine, kojim je konstantovan nezakonit prekid snabdevanja potrošača na toj liniji, iz čega proizilazi notorna činjenica da u prethodnom periodu ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar mi nije na zakonit način vršila isporuku struje, što prvostepeni organ nije prihvatio kao dokazanu činjenicu, već je uvažio netačne paušalne navode nekog službenog lica ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar.

VII.            ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar i prvostepeni organ spominju da u vezi ovog spornog odnosa protiv mene postoji nekakva tužba od 07.05.2009. godine, ali mene sud o tome nije obavestio, a i ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar i Tržišna inspekcija iz Zaječara su se oglušili o moj zahtev da mi takvu eventualnu činjenicu dokumentuju navođenjem broja predmeta pod kojim se vodi navodna tužba pri Opštinskom sudu Zaječar, a zbog zastarelosti potraživanja takvog načina obračuna dostavio sam im prigovor zastarelosti, u smislu člana. 360. u vezi člana 378. stav 1. tačka 1. ZOO („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

Na osnovu svega navedenog predložio sam ministru trgovine da svojim Rešenjem, kao nezakonit, ukine akt br. 330-334-1502/2010-06 Sektora Tržišne inspekcije Zaječar od 05.10.2010. godine i da sadržaj navedenog akta preinači, tako što će utvrditi da je obračun, kojim me ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar duži po osnovu duga iz prethodnog perioda nezakonito obračunat a da je eventualni novi obračun za navedeni period i zakonski zastareo i kao takav ne može da proizvodi pravno dejstvo, ne može biti prinudno naplaćen, niti može biti osnov da mi ED „Jugoistok“ DOO Niš Elektrodistribucija Zaječar zbog toga preti isključenjem sa mreže iako ja od 06.11.2009. godine redovno plaćam tzv. „naknadu za merno mesto “, a da ni u tom periodu nisam potrošio ni jedan KW, što se kod ED može proveriti iz izdatih računa za navedeni period.

Tim povodom je ministarstvo Trgovine i usluga moju Žalbu ustupilo u nadležnost iste institucije protiv koje je žalba bila uložena, što smatram nekorektnim činom i zbog čega protestvujem.

Nakon ustupanja moje žalbe u nadležnost organu protiv koga je žalba upućena logično je bilo očekivati da će taj organ, zbog ispoljene pristrasnosti u prethodnom postupku, takvu pristrasnost ispoljiti i u ponovljenom postupku, što se i ostvarilo izdavanjem Rešenja pod istim delovodnim brojem sa datumom 28.12.2010. godine i ponovljenim obrazloženjem uz poziv na zakonske odredbe uz toleranciju njihove retroaktivne primene na period kada te zakonske odredbe nisu postojale. Naime, Trgovinska inspekcija iz Zaječara je svojim Rešenjem br. 330-334-1502/2010-06 od 28.12.2010. godine odbila, kao neosnovan, moj prigovor nezakonitosti navedenog obračuna, uz obrazloženje u tački 1. da moje navodno dugovanje u iznosu od 23.274,19 dinara čine neizmirena mesečna zaduženja za naknadu za merno mesto iz perioda od 2004. godine  uvećano za iznos kamate obračunate u skladu sa Zakonom o visini stope zakonske zatezne kamate (Sl. List SRJ br. 9/2001- kako se može primenjivati ovaj propis 6 godina nakon ukidanja države koja ga je donela????!!!! Pa valjda je Republika Srbija nakon toga usvojila neki svoj zakon o tome i ako takav zakon postoji zašto nije primenjen u mom slučaju?). Takođe, radi opravdanja svog obrazloženja iz tačke 1. Tržišni inspekcijski organ iz Zaječara se poziva na retroaktivnu primenu za 2004. godinu Tarifnog sistema za obračun električne energije iz 2007. i 2008. godine (Sl. Gl. RS, br. 1/07, 31/07, 21/08, 109/09) i retroaktivnu primenu na 2004. godinu Uredbe o uslovima isporuke električne energije iz 2005. godine (Sl. Gl. RS, br. 107/05) ????!!!.

Iz navedenog obrazloženja vidi se da trgovinski inspekcijski organ iz Zaječara nije postupio u skladu sa svojim profesionalnim nadležnostima iz Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Gl. RS br. 79/2005), jer navedenim Rešenjem, kao i prethodnim obaveštenjem pod istim delovodnim brojem nisu zaštićena moja ustavna i zakonska prava od monopolskog postupanja i nepoštovanja Kodeksa poslovne etike od strane Elektrotimoka Zaječar.

Iz svih navedenih razloga predlažem ministru trgovine i usluga da, kao nezakonito, ukine Rešenje br. 330-334-1502/2010-06 Sektora tržišne inspekcije iz Zaječara od 28.12.2010. godine i da svojim Rešenjem utvrdi nezakonitost obračuna, kojim me Elektrotimok iz Zaječara, bez prethodnog dostavljanja mesečnih obračuna zadužuje, po osnovu tzv. „Duga iz prethodnog perioda za 2004. godinu“, u početnom iznosu od 18.846,00 dinara, uz primenu uvećane zatezne kamate, i uz poziv na zakonodavstvo nepostojeće države iz 2004. godine, tj. perioda navodnog nastanka dugovanja, uz retroaktivnu primenu kasnije donetog zakonodavstva Republike Srbije, i uz izbegavanje dostavljanja mesečnih specifikacija navodnih dugovanja.

U Boru, 06.01.2011.

Slobodan Radulović,

19210 Bor, Njegoševa 5A/21

Advertisements