POŠILJALAC:
NEZAVISNI SINDIKAT INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 23-06/04
Datum: 10.06.2004.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 11.06.2004.

OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR
Predmet: Krivična prijava protiv n.n. službenih lica i v.d. direktora Vlastimira Trujića kao odgovornog lica u Institutu za bakar Bor d. o. o. iz Bora, Zeleni bulevar 35.

Osnovano sumnjamo da su n.n. službena kao i odgovorno lice u Institutu za bakar Bor d. o. o. izvršili više krivičnih dela i to:

–         povredu prava iz radnog odnosa iz člana 86. KZ RS

–         poresku utaju iz člana 154. KZ RS,

–         zloupotrebu službenog položaja iz člana 242. KZ RS,

–         protivzakonita naplata i isplata iz člana 246. KZ RS,

–         prevara u službi iz člana 247. KZ RS.

Tako što su od septembra 2001. godine do danas, vršeći obračun i isplatu zarada zaposlenima u suprotnosti sa Aneksom br. XXIII Posebnog kolektivnog ugovora metalaca Srbije (Sl. Gl. RS br. 43/2001), pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću, a na štetu zaposlenih i Države (zbog manje uplaćenih finansijskih sredstava za poreze i doprinose). Osnovano sumnjamo da su učinjena krivična dela izvršena svesno i sa umišljajem jer su ih činili iako su bili upozoreni nalogom iz Rešenja Inspektora rada br. 380-117-905/2002-04 od 07.03.2003. godine.

DOKAZI:

  1. Aneks br. XXIII Posebnog kolektivnog ugovora metalaca Srbije (Sl. Gl. RS br. 43/2001).
  2. Rešenje inspektora rada br. 380-117-905/2002-04 od 07.03.2003. godine (u prilogu prijave).
  3. Zahtev za obračunom i isplatom razlike zarade br. 569 od 02.04.2003. godine (u prilogu prijave).
  4. Presude Opštinskog suda u Boru br. P1. 1093/03 i P1. 1152/03.

Odbor poverenika

Nezavisnog sindikata

Institut za bakar Bor d.o.o.

Dragan Štrbac, predsednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements