Sanjao sam da je Republika Apsurdistan uređena po najsavremenijem DRP sistemu. Skraćenica DRP znači Demokratski Republički Parlament.

Zahvaljujući modernom DRP sistemu Republika Apsurdistan je postala jedina država u svetu, koja je uspela da realno i tačno predstavi sva dostignuća svog DRP sistema u bilo kojoj oblasti, uključujući i Zakonodavnu, gde je redosled paragrafa, umesto arapskim brojevima, izražen rednim brojem Apsurda.

Kako to izgleda u praksi može se videti na primeru donetog Zakona o Vladi.

„Službeni glasnik“ Demokratske Republike Apsurdistan, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07

ZAKON

O VLADI

Tok sednice Vlade

Sazivanje sednice

 Apsurd 1.

Sednicu Vlade saziva predsednik Vlade telefonskim pozivom, po pravilu 5 minuta pre njenog početka.

Članovima Vlade se uz poziv i predlog dnevnog reda, saopštava tekst zapisnika s prethodne sednice, materijali za sednicu i izveštaji nadležne Agencije.

Agencije su pomoćna tela predsednika Vlade koje on osniva prilikom sastavljanja dnevnog reda.

Pozvanim licima za sednicu saopštavaju se samo materijali za tačke dnevnog reda radi kojih su pozvani.

Predsedavanje sednici

 Apsurd 2.

Sednici Vlade predsedava predsednik Vlade, a ako mu je telefon u kvaru, nema dovoljan broj besplatnih impulsa ili nije dostupan, zamenjuje ga potpresednik Vlade.

Ako ima više potpresednika Vlade, predsednik Vlade, na osnovu broja besplatnih impulsa određuje redosled po kome oni predsedavaju sednicom ako je on sprečen.

 Predlog dnevnog reda sednice

 Apsurd 3.

U predlog dnevnog reda sednice Vlade uvršćuju se, po pravilu, materijali o kojima je nadležna Agencija donela zaključak kojim Vladi predlaže da donese akt ili da utvrdi predlog akta i materijali koje je predlagač pre sednice Agencije uskladio sa stavom Agencije

Materijali se razvrstavaju prema stepenu poverljivosti na: „Državna tajna“, „Strogo poverljivo“, i „Poverljivo“.

Utvrđivanje dnevnog reda sednice

 Apsurd 4.

Pošto predsednik Vlade otvori sednicu Vlade, potvrđuje se njen dnevni red.

Član Vlade može da predloži da se u dnevni red uvrsti znak pitanja iza pojedinih tačaka dnevnog reda.

Potom, predsednik Vlade stavlja na glasanje dopunu dnevnog reda.

Predsednik Vlade može da predlaže izmene i dopune dnevnog reda do kraja sednice.

Usvajanje zapisnika s prethodne sednice

Apsurd 5.

Pošto se utvrdi dnevni red sednice Vlade, konstantuje se usvajanje zapisnika s prethodne sednice Vlade.

Član Vlade ima pravo da pismeno predloži da se u pojedinim delovima zapisnika stave odgovarajuće interpukcijske izmene ili dopune.

O tim primedbama odlučuje Vlada na vanrednim telefonskim sednicama.

Tačke dnevnog reda

 Apsurd 6.

Razmatranje tačke dnevnog reda počinje tako što predstavnik Agencije kratko obrazlaže materjal ako to predsednik Vlade oceni da je potrebno.

Potom, počinje rasprava u kojoj učesnici na sednici mogu da ne iznose svoje primedbe.

Predsednik Vlade može da prekine sednicu Vlade dok članovi Vlade ne usaglase svoje stavove sa predsednikom Vlade.

Ukoliko neki od članova Vlade ne usaglasi svoj stav sa predsednikom Vlade, predsednik Vlade je dužan da odmah prekine sednicu i u hitnom postupku telefonskim putem izvrši rekonstrukciju Vlade, tako što će umesto člana Vlade sa kojim nije uspeo da usaglasi stav o pojedinim tačkama dnevnog reda, imenovati drugog vršioca dužnosti člana Vlade.

Glasanje

Apsurd 7.

Glasa se usaglašavanjem stavova sa predsednikom Vlade.

Nakon sednice član Vlade ima pravo da izuzme svoje mišljenje i da to obrazloži u svom zapisniku.

Kako je član Vlade glasao smatra se službenom tajnom stroge poverljivosti, ako predsednik Vlade drukčije ne odredi.

 Učešće i prisustvo na sednici

 Apsurd 8.

Na sednici Vlade učestvuju članovi Vlade, Generalni Sekretar, Sekretar Generalnog sekretara, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i pozvana lica. Pozvana lica mogu da prate razmatranje tačke dnevnog reda radi koje su pozvana.

Sednici Vlade prisustvuju, bez prava učešća u radu, zamenik Generalnog sekretara, pomoćnik Generalnog sekretara, šef Kabineta predsednika Vlade, i svi zaposleni u Generalnom sekretarijatu koje odredi Generalni sekretar.

Na predlog ministra i uz saglasnost predsednika Vlade, na sednici pored ministra mogu da učestvuju državni sekretar, sekretar ministarstva, direktor, sekretarica i kafe kuvarica organa uprave u sastavu ministarstva koje je odgovorno za pripremu kompletnog materijala za sednicu, ali samo pri razmatranju tačke dnevnog reda na kojoj je njihovo učešće potrebno.

Ministar i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo blagovremeno obaveštavaju Generalnog sekretara da neće moći da prisustvuju sednici zbog službenog puta, bolesti ili drugih opravdanih razloga i saopštavaju mu koji ih njihov rođak ili prijatelj zamenjuje.

Obaveze direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

 Apsurd 9.

Direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo dužan je da obavesti članove Vlade koji su Apsurdi iz Ustava i Zakona planirani za održavanje sednice.

On je dužan da upozori i na mogući nesklad između Apsurda iz Zakona i Apsurda iz Ustava i da ukoliko dođe do toga, u pauzi o tome obesbedi izjašnjenje Ustavnog suda Republike Apsurdistan, kako Vlada pri donošenju svojih odluka ne bi kršila Ustav.

Stenografičke i likovne beleške i tonsko snimanje sednice

 Apsurd 10.

Na sednici Vlade, ukoliko se ne radi o državnoj tajni, mogu se voditi stenografičke i likovne beleške, koje se mogu snimiti na kraju sednice.

Stenografičke i likovne beleške, kao i njihovi snimci smatraju se službenom tajnom stroge poverljivosti.

Stenografičke i likovne beleške, kao i njihove snimke, mogu da koriste članovi Vlade i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo ako im to odobri Generalni sekretar.

Svojstvo poverljivosti stenografičkih i likovnih beleški, kao i njihovih snimaka oduzima Vlada.

Za čuvanje stenografičkih i likovnih beleški, kao i njihovih snimaka odgovoran je Generalni sekretar.

Zapisnik o toku sednice

Apsurd 11.

Nakon sednice sastavlja se zapisnik.

U zapisnik se unosi redni broj i datum sednice, ko je predsedavao sednici, kad je sednica počela i završila, popis prisutnih i odsutnih članova Vlade, popis ostalih koji su prisustvovali sednici, dnevni red sednice i kako je Vlada odlučila o svakoj tački dnevnog reda.

Zapisnik potpisuje predsednik Vlade, a zatim i Generalni sekretar. Zapisnik trajno čuva predsednik Vlade, a za čuvanje zapisnika odgovoran je Generalni sekretar.

Prečišćen tekst akta

 Apsurd 12.

Posle sednice Vlade predsednik Vlade priprema prečišćen tekst akta.

Prečišćen tekst je tekst akta ili predloga akta u koji su unete izmene od strane predsednika Vlade.

Priprema prečišćenog teksta akta

 Apsurd 13.

Prečišćen tekst predsednik Vlade sastavlja u tri primerka od kojih se jedan primerak dostavlja Predsedniku Republike, jedan primerak se deponuje u Arhivi predsednika Vlade a jedan primerak se čuva u dokumentaciji Generalnog sekretarijata.

Potpisivanje akata Vlade

Apsurd 14.

Akte Vlade potpisuje predsednik Vlade.

Predsednik Vlade potpisuje i propratno pismo ako Vlada upućuje predlog akta Narodnoj skupštini ili predsedniku Republike.

 Objavljivanje akata Vlade

 Apsurd 15.

O objavljivanju akata Vlade u „Službenom glasniku Republike Apsurdistan“ stara se Republički sekretarijat za zakonodavstvo.

 Dostavljanje zaključaka Vlade

 Apsurd 16.

Zaključak, kao akt Vlade, dostavlja se radi izvršenja organu državne uprave kome su zaključkom naložene obaveze.

Ovaj san nema nikakve veze sa uređenjem zakonodavne politike u bilo kojoj drugoj državi na svetu, a svaka eventualna sličnost sa nekom od njih je slučajna i nenamerna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements