Sanjao sam da je država Apsurdistan uređena po najsavremenijem DRP sistemu. Skraćenica DRP znači Demokratski Republički Parlament.

Da bi mogao efikasno i uspešno da funkcioniše DRP sistem u Apsurdistanu, usvojen je poreski sistem u kome se poreski postupak vodi pod nazivom: „Službena tajna“.

Službenom tajnom u poreskom sistemu Apsurdistana smatra se svaki dokument, informacija, podatak ili druga činjenica o poreskom obvezniku do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla tokom vođenja poreskog, poreskoprekršajnog ili sudskog postupka, kao i podaci o tehničkim pronalascima ili patentima, kao i svi drugi podaci o tehnološkim postupcima koje primenjuje poreski obveznik, do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, poreskoprekršajnom ili sudskom postupku.

U Apsurdistanu se smatra da povreda službene tajne ugrožava interes poreskih obveznika i javni interes Apsurdistana, koji pretežu nad interesom za pristup informacijama od javnog značaja koje predstavljaju službenu tajnu, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene ovim zakonom.

Službenu tajnu poreskog sistema Apsurdistana dužna su da čuvaju sva službena lica i druga lica koja učestvuju u poreskom, poreskoprekršajnom i sudskom postupku. Navedena službena lica poreskog sistema Apsurdistana oslobođena su čuvanja ove poslovne tajne samo u slučaju smrti, tj. u obavezi su da doživotno čuvaju navedenu službenu tajnu, čak i kada im prestane radni odnos.

U Apsurdistanu se smatra da je obaveza čuvanja službene tajne  povređena ako se dokumenti, činjenice, odnosno podaci o poreskom obvezniku neovlašćeno koriste ili objave.

Zahvaljujući ovako koncipiranom poreskom sistemu, DRP sistem Apsurdistana je postao najsavremeniji oblik državnog uređenja u Novom svetskom poretku, što je stvorilo uslove i garanciju za siguran profit najsposobnijim privrednicima Apsurdistana, zato što bi se smatralo povredom službene tajne ako bi se izneli konkretni podaci o tome koji je od njih i koliko je ostvario ekstra profit po osnovu utaje poreza i neplaćenih doprinosa za zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje svojih radnika.

Ovaj san nema nikakve veze sa uređenjem poreskog sistema u bilo kojoj drugoj državi na svetu, a svaka eventualna sličnost sa nekom od njih je slučajna i nenamerna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements