ED broj: 2200013111005
RADULOVIĆ SLOBODAN
Njegoševa 5A/21, Bor

Gmail: magila97@gmail.com
Blog: www.bokisingl.wordpress.com
Datum: 04.01.2012.

ELEKTROTIMOK ZAJEČAR

Predmet: Otkaz statusa potrošača električne energije

Poštovani,
Zbog načina koji je Elektrotimok Zaječar primenio prema meni, kao potrošaču koji je svojim sredstvima učestvovao u izgradnji niskonaponske mreže, koja je zatim poklonjena u vlasništvo Elektrotimoku Zaječar, kao i na osnovu stava direktora Elektrotimoka Zaječar Dragoljuba Nikolića u vezi mog isključenja sa distributivne mreže (vidi  Obaveštenje o isključenju struje), kao i Odgovora br. 14480/2 po podnetom prigovoru od 27.12.2011. godine (vidi Odgovor po podnetom prigovoru), koji mi je uručen 04.01.2012. godine, obaveštavam Vas da od 01.01.2012. godine ne želim više da budem u evidenciji vaših potrošača, niti da sa vašom firmom ubuduće imam bilo kakve poslovne odnose.
Obrazloženje:

Elektrotimok Zaječar je zbog lošeg održavanja, dokumentom br. 1338/1 od 19.07.2006. godine isključio potrošačima napajanje električnom energijom sa navodom: „Kao takva niskonaponska mreža pretstavlja pretnju po imovinu i živote ljudi. Na osnovu navedenog bili smo prinuđeni da istu isključimo“ (vidi Obaveštenje br. 1338/1 od 19.07.2006.).

Da bi ponovo dobili struju potrošačima je navedenim dokumentom postavljen uslov da sami finansiraju popravku, što ja nisam prihvatio jer je po Zakonu to bila obaveza Elektrotimoka Zaječar.

Iznosim osnovanu sumnju da su neka službena lica Elektrotimoka Zaječar, zbog mog odbijanja da finansiram troškove popravke njihove distributivne mreže izmislila da Elektrotimoku Zaječar dugujem preko 18.000 dinara za neizmirene troškove za električnu energiju iako ja zbog bolesti ne boravim u tom objektu od kraja 2004. godine i od tada nisam potrošio ni jedan Kw struje, ali sam redovno izmirivao troškove na ime takse za brojilo.

Prema navodima direktora Dragoljuba Nikolića, naplatu takvog neutvrđenog duga iz neutvrđenog perioda Elektrotimok Zaječar je navodno tražio preko Opštinskog suda Zaječar, sada Osnovnog suda Zaječar. Pod zakletvom da govorim istinu i sa verom u Boga tvrdim da pre utuženja Elektrotimok Zaječar mi nije dostavljao obaveštenje da mu bilo šta dugujem kao potrošač.

Prema navodima direktora Elektrotimoka Zaječar, Dragoljuba Nikolića, Opštinski sud iz Zaječara je doneo Rešenje o izvršenju Iv-1216/09 od 28.05.2009. godine, po kome mi je određena obaveza isplate tog duga i sudskih troškova u iznosu od preko 20.000 dinara. Pod zakletvom da govorim istinu i sa verom u Boga, tvrdim da je Opštinski sud iz Zaječara izbegao obavezu da mi dostavi sudski poziv, kao i navedeno rešenje, čime sam bio  sprečen da učešćem u postupku dokažem da za godinu dana, u periodu isključenja linije nije postojala ni teoretska šansa da napravim bilo kakav dug prema Elektrotimoku Zaječar.

Zbog pretnji isključenjem napajanja od strane Elektrotimoka Zaječar, u slučaju neizmirenja pravno i vremenski nedefinisanog, niti pravosnažno utvrđenog duga tražio sam intervenciju Trgovinske inspekcije iz Zaječara.

Trgovinska inspekcija Zaječar je na osnovu tvrdnje direktora Elektrotimoka Zaječar Dragoljuba Nikolića da poseduje Rešenje Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar odbila moj Zahtev za utvrđivanje ispravnosti takvog obračuna električne energije.

Na takvo Rešenje Trgovinske inspekcije iz Zaječara uložio sam žalbu nadležnom ministarstvu , ali je nadležno ministarstvo odbilo moju žalbu svojim Rešenjem br. 334-00-00957/2010-04 od 01.04.2011. godine sa ključnim obrazloženjem na strani 7 (vidi Rešenje br. 334-00-00957/2010-04 od 01.04.2011.), da je o postojanju navedenog Rešenja Iv-1216/09 Trgovinska inspekcija Zaječar sačinila Zapisnik u kome je utvrđeno postojanje Rešenja Iv-1216/09 Opštinskog suda Zaječar.

Napominjem da je Zapisnik Trgovinske inspekcije o navodnom postojanju Rešenja Opštinskog suda Zaječar Iv-1216/09 sačinjen bez mog znanja i prisustva i isti mi nikada nije bio dostavljen.

Nakon donetog konačnog Rešenja  br. 334-00-00957/2010-04 Ministarstva poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumarsatva od 01.04.2011. godine Elektrotimok Zaječar mi je isključio struju (vidi Obaveštenje o isključenju struje).

Zbog isključenja napajanja električnom energijom, po osnovu neutvrđenog duga iz neutvrđenog perioda, podneo sam tužbu Osnovnom sudu Zaječar, koji je Elektrotimoku Zaječar izdao Rešenje 24 P-3168/11 o privremenoj meri od 11.10.2011. godine (vidi Rešenje o privremenoj meri), kojim je Elektrotimoku Zaječar bilo naloženo da moj objekat priključi na niskonaponsku mrežu u roku od tri dana.

Elektrotimok Zaječar je sabotirao rok za izvršenje navedenog Rešenja 24 P-3168/11 o privremenoj meri, tako što je priključenje izvršeno tek krajem oktobra meseca. Za vreme isključenja Elektrotimok Zaječar mi je i dalje slao priznanice za plaćanje kao i pre isključenja. U tim priznanicama je i dalje figurirao zahtev za isplatu neutvrđenog duga iz neutvrđenog perioda, pod pretnjom isključenja, zbog čega sam Elektrotimoku Zaječar uložio prigovor (vidi Prigovor na račun za el.energiju br. 115 od 20.11.2011.).

U međuvremenu, i pored činjenice da je zastupnik Elektrotimoka Zaječar od sudije i mene sakrio postojanje Rešenja Iv-1216/09 od 28.05.2009. godine, isti sudija je naprasno promenio svoje sudsko ubeđenje i Rešenjem 24 P-3168/11 od 08.12.2011. godine odbio moj tužbeni zahtev (vidi Rešenje o odbijanju tužbe). Ponavljam izjavu datu sudu, pod zakletvom da govorim istinu i sa verom u Boga, da nije tačna verzija direktora Elektrotimoka Zaječar Dragoljuba Nikolića da sam službenim licima, ni pre ni nakon zamene brojila branio pristup mernom mestu radi kontrole stanja brojila. Takva neistina je bila samo izgovor da mi se zameni brojilo da bi mogli da mi izdaju nalog za izmeštanje mernog mesta. Prilikom zamene brojila oduzeto mi je bez naknade potpuno ispravno dvotarifno brojilo u zamenu za jednotarifno. Ova prevara, koju nisam odmah uočio na licu mesta, prikrivena je pričom o isteku roka za baždarenje prethodnog strujomera iako je zapisnikom konstantovana ispravnost plombi.

Ali eto, sudija reformisanog pravosuđa, iz njemu poznatih razloga, kao i Trgovinska inspekcija, su više verovali direktoru Elektrotimoka Zaječar, nego meni i mojim pisanim ispravama, jer su i sudija i Trgovinska inspekcija, kao validne dokazne isprave koristili izjave i dopise direktora iz retroaktivnog perioda dužeg od godinu dana, iako je po zakonu predviđeno da se struja može isključiti samo na osnovu pisanih isprava o nekom potraživanju čiji retroaktivni period nije stariji od godinu dana, a pre isključenja u tom zakonskom roku Elektrotimok Zaječar mi, ni po osnovu duga, ni po osnovu činjenja nije dostavio opomenu pred isključenje.

Nakon odbijanja tužbenog zahteva, sa obrazloženjem da ukoliko želim da zadržim status potrošača, onda moram da za potrebe Elektrotimoka Zaječar o svom trošku izmestim merno mesto van objekta, što podrazumeva da nakon toga preuzimam rizik i posledice u slučaju obijanja i krađe opreme mernog mesta, kao i nakon odbijanje mog prigovora od strane Komisije Elektrotimoka Zaječar (vidi Odgovor po podnetom prigovoru), sa obrazloženjem da moram da plaćam taksu na električno brojilo i nakon isključenja napajanja, izjavljujem da to prevazilazi shvatanja mog zdravog razuma i moje materijalne mogućnosti, zbog čega sa takvom firmom i sa takvim njenim predstavnicima ne želim više da imam nikakav poslovni odnos, te sa 01.01.2012. godine otkazujem svoj status vašeg potrošača za ED broj: 2200013111005.

Za tačnost navoda i priloga: Slobodan Radulović, MB:2007945751012

Advertisements