Током 5-то октобарских протеста и штрајкова радника РТБ Бор група против режимских органа управљања, на основу Уговора за демократску, социјално праведну државу потписаног између већине странака ДОС-а и УГС „НЕЗАВИСНОСТ“, a у вези спровођења акције „Металска индустрија за нови век“, Одлуком Штрајкачког одбора РТБ Бор Група од 08.10.2000. године распуштена је Скупштина РТБ Бор Група, разрешен је дужности Управни одбор РТБ-а Бор Група, разрешен је дужности генералног директора РТБ Бор Група Нинослав Цветановић, именован је за вршиоца дужности генералног директора РТБ Бор Група Радомир Јовић, који је био обавезан да у року од три месеца приступи припремама и организацији избора нових органа управљања у РТБ-у Бор Група, а штрајк је до даљег замрзнут – види

Raspuštanje i razrešavanje organa uprave i rukovodjenja u RTB-u Bor.

Током мандата вршиоца дужности генералног директора РТБ Бор Група у зависном предузећу Институту за бакар Бор Д.О.О. за вршиоца дужности директора, након поднете оставке Недељка Магдалиновића, именован је Властимир Трујић, у својству представника ДОС-а, као члан Општинског Одбора Демократске странке из Бора.

У време именовања Властимира Трујића за вршиоца дужности директора Института за бакар Бор Д.О.О. синдикат у фирми је носио назив „СИНДИКАТ ИНСТИТУТ ЗА БАКАР – БОР Д.О.О. – НЕЗАВИСНОСТ“.

Непосредно по именовању Властимира Трујића за вршиоца дужности директора Института за бакар Бор Д.О.О. синдикат „Независност“ је у својству репрезентативног синдиката са њим закључио писани Споразум бр. 2146 од 26.10.2000 године о условима за рад – види

Sporazum o uslovima za rad sindikata.

Због непоштовања потписаног Споразума бр. 2146 од 26.10.2000 године од стране Властимира Трујића, синдикат је повео спор који је окончан правоснажном пресудом П1-700/01Општинског суда из Бора од 20.11.2001. године – види

Presuda o uslovima za rad sindikata.

Када је Властимир Трујић увидео да ће Институт за бакар Бор Д.О.О. у коме је он именован за вршиоца дужности директора изгубити спор са синдикатом у вези непоштовања Споразума бр. 2146 од 26.10.2000 године, а нарочито када је увидео да је синдикат одлучан у спровођењу свог акционог програма „Металска индустрија за нови век“, који је подразумевао одлучну борбу против криминала и корупције у предузећу, одлучио је да отпочне са мобингом, шиканом и прогоном руководства и чланова синдиката, тако што је организовао колективни годишњи одмор радника без издавања индивидуалних решења, а паралелно са тим организовано је фалсификовање евиденција у шихтаним књигама за председника и потпредседнике синдиката како би се изнашле законске могућности да им се због 5 фалсификованих изостанака из шихтаних књига откажу уговори о раду.

Међутим, Решењем бр. 380-117-290/2001-04 Инспектора рада од 27.07.2001. године поремећене су намере Властимира Трујића за отпуштање свих синдикалних представника због непоседовања индивидуалних Решења о коришћењу годишњих одмора, а које неки од њих нису ни користили у терминима када су им фалсификоване евиденције у шихтаним књигама – види

Nalog Inspekcije rada za donošenje rešenja o godisnjem odmoru.

Када је Властимир Трујић схватио да му је пропала замка за отпуштање свих синдикалних представника са колективним годишњим одмором, ради смењивања са функција синдикалних представника, покренуо је поступак лобирања код руководства синдиката у синдикалној централи уз помоћ коришћења свог политичког утицаја уз трачарење и изношење лажних навода о синдикалним представницима у фирми – види

Zahtev Trujića za smenu sindikalnih predstavnika.

Ostavka na funkciju člana predsedništva u sindikalnoj centrali.

Паралелно са применом мобинга и синдикалне шикане против чланова и руководства синдиката, Властимир Трујић је наставио праксу свог претходника Недељка Магдалиновића из времена режима Слободана Милошевића исплатама зарада привилегованим радницима за непостојеће послове у непостојећој фирми Инжењеринг у Београду, која је била претходно укинута Решењем бр. Фи-767/98 Привредног суда из Зајечара од 12.11.1998. године – види

Rešenje Privrednog suda Zaječar o gašenju odeljenja Inženjering u Beogradu.

Ugovor o radu sa Milkom Savović za nepostojeće poslove u nepostojećoj firmi.doc

Ugovor o radu sa Jovanovic Miroljubom za nepostojeće poslove u nepostojećoj firmi.doc

Ugovor o radu sa Dolic Milenom za nepostojeće poslove u nepostojećoj firmi.doc


Ugovor  o radu sa Timotijević Đorđem za nepostojeće poslove u nepostojećoj firmi

Ugovor sa Čedomirom Kneževićem za nepostojeće poslove u nepostojećoj firmi

Bezuspešno obraćanje sindikata Zoranu Đinđiću

Krivična prijava MUP-a Bor protiv Dragulović Vukašina

Izveštaj MUP-a Bor o krivičnim prijavama protiv poslovodstva Instituta za bakar


Krivična prijava MUP-a Bor protiv Vlastimira Trujića
Krivična prijava MUP-a Bor protiv Jovanović Ace i Mileta Bugarina

Obustavljeni prekršajni postupak protiv Trujić Vlastimira zbog zastarelosti

Такође, по узору на свог претходника Недељка Магдалиновића Властимир Трујић је наставио и са утајама пореза и доприноса држави, због чега је довео фирму у ситуацију да је морала да из своје ризнице племенитих метала прода 25. кг. паладијума ради исплате пореза и доприноса како би радници са пуним пензијским стажом могли да остваре право на пензију – види


Stavovi Kolegijuma Instituta za bakar u vezi načina otplate utajenih poreza i doprinosa

Izveštaj Finansijske policije Bor u vezi podnetih prijava protiv Instituta za bakar

Упркос Решењу Инспектора рада бр. 380-117-290/2001-04 од 27.07.2001. године и Конвенције 135. МОР-а О заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу (Сл. Лист СФРЈ бр. 14/82), Властимир Трујић је, на основу фалсификоване евиденције из шихтане књиге, отказао Уговор о раду Звонимиру Спајићу, потпреседнику синдиката, али је таква одлука поништена правоснажном пресудом Општинског суда из Бора П1-855/02 од 22.12.2002. године, а службено лице Института за бакар Бор Д.О.О. Смиља Јанковић, која је на суду изјавила да је фалсификат у шихтаној књизи начинила по усменом налогу Властимира Трујића и Мићић Милије осуђена је пресудом К-509/03 Општинског суда из Бора од 24.03.2004. године на три месеца затвора, условно на годину дана – види

Presuda o poništenom otkazu ugovora o radu sindikalnom predstavniku Zvonimiru Spajiću

Presuda protiv Smilje Janković zbog falsifikovanja šihtane knjige radi otpuštanja sindikalnog predstavnika Zvonimira Spajića

У отказивању уговора о раду осталим синдикалним представницима на основу фалсификованих евиденција из шихтаних књига, Властимир Трујић је спречен на основу правоснажне пресуде П1-987/01 Општинског суда од 20.11.2001. године – види

Presuda protiv Instituta za bakar zbog zakidanja prava na godišnji odmor sindikalnim predstavnicima Slobodanu Raduloviću, Draganu Štrpcu i Zvonimiru Spajiću

Пошто му је пропао покушај отказивања уговора о раду синдикалним представницима на основу фалсификованих евиденција у шихтаним књигама Властимир Трујић је почео да изналази друге фиктивне правне разлоге за то.

Тако је председнику синдиката Драгану Штрбцу отказао уговор о раду својим Решењем бр. 2184 од 15.07.2002. године наводећи као разлог наводно непоштовање радне дисциплине али је ова одлука Властимира Трујића поништена правоснажном пресудом Општинског суда из Бора П1-1386/04 од 10.03.2005. године.

За време док је била на снази незаконита одлука о отказу уговора о раду Драгану Штрбцу Властимир Трујић и Драгиша Пауновић, у својству службених лица фирме одбили су да поштују Решење бр. 380-117-528/2002-04 Инспектора рада од 16.08.2002. године о враћању на рад Драгана Штрбца до правоснажности судске одлуке, због чега је Институт за бакар Бор правоснажним Решењем Општинског органа за прекршаје Уп-3687/02 од 26.05.2003. године кажњен новчаном казном од 150.000 динара, а Властимир Трујић је у својству службеног лица кажњен новчаном казном од 10.000 динара – види

Presuda o poništaju otkaza ugovora o radu sindikalnom predstavniku Draganu Štrpcu

Prekršajna kazna Vlastimiru Trujiću zbog odbijanja da vrati na rad sindikalnog predstavnika Dragana Štrpca

Пошто су му пропали сви претходни покушаји са отказивањима уговора о раду синдикалним представницима Властимир Трујић, Драгиша Пауновић и Мирко Вукмировић су, пред ненадлежном институцијом “ Проширени колегијум Института за бакар Бор“, уз ускраћивање права на одбрану и изјашњење синдикалним представницима, износили лажне наводе и клевете о измишљеним кривичним делима тих синдикалних представника, на основу чега су од тог Колегијума издејствовали усвајање документа бр. 454 од 16.03.2004. године, у коме је утврђена намера Института за бакар Бор да се за синдикалне представнике Независног синдиката, због обављања синдикалних активности које се њима нису допадале али за које претходно није било утврђено пред надлежним државним органима да су незаконите и да су туженику нанеле штету, изнађе тзв. законска могућност за отказивања уговора о раду.

По овом основу су Властимир Трујић, Драгиша Пауновић и Мирко Вукмировић, вршили мобинг, синдикалну шикану и здравствену дискриминацију, незаконито прераспоређивање и незаконито отпуштање Слободана Радуловића, секретара и оснивача Независног синдиката, тако што су кроз фиктивни дисциплински поступак без вођења записника, Слободану Радуловићу ускратили право изјашњења у присуству адвоката, одбијали су његово слање на здравствени преглед пре упућивања на рад на терену и у загађеној радној средини у Флотацији Велики Кривељ, а нису му признавали ни његову постојећу здравствену документацију издату од стране овлашћене здравствене установе, како би у супротности са одредбама домаћег и међународног права принудили Слободана Радуловића да са утврђеним здравственим сметњама, вишом стручном спремом и 59 година старости обавља полуквалификоване послове узорковања на терену и у загађеној радној средини, након чега је такво поступање резултирало погоршањем његовог укупног здравственог стања и потпуним губитком радне способности, што је утврђено Решењем ПИО бр. 020483 од 22.03.2005. године, а незаконита распоређивања и незаконити отказ уговора о раду Слободану Радуловићу су поништени правоснажним пресудама П1-14/05 од 05.05.2005. године, П1-311/07 од 11.07.2007. године и П1-634/06 од 04.10.2007. године Општинског суда из Бора – види

Presuda Kolegijuma Instituta za bakar za otpuštanje sindikalnih predstavnika

Privremeno rešenje za penziju zbog izbegavanja uplate doprinosa za PIO sindikalnom predstavniku Slobodanu Raduloviću

Presuda o poništaju nezakonitog raspoređivanja sindikalnog predstavnika Slobodana Radulovića

Presuda o poništaju nezakonitog otkaza ugovora o radu sindikalnom predstavniku Slobodanu Raduloviću

Presuda o poništaju nezakonitog raspoređivanja sindikalnog predstavnika Slobodana Radulovića

Властимир Трујић и Драгиша Пауновић су у континуитету од свог постављења против чланова и представника Независног синдиката спроводили мобинг и дискриминацију кршили права радника из Закона о раду, због чега је синдикат тражио заштиту од инспектора рада, који је својим решењима Властимиру Трујићу налагао поштовање Заскона о раду али Властимир Трујић и Драгиша Пауновић нису поштовали решења инспектора рада већ су и даље спроводили мобинг према члановима Независног синдиката уз још бруталније кршење права радника – види

Rešenje o odbijanju žalbe Vlastimira Trujića u vezi nezakonitih isplata zarada zaposlenima

Obaveštenje od Inspekcije rada o nezakonitostima u vezi sa odeljenjem Inženjeringa u Beogradu

Naredba Inspekcije rada Vlastimiru Trujiću da zaposalenima isaplaćuje zarade u skladu sa zakonom

Ukazivanje Inspekcije rada Vlastimiru Trujiću u vezi nezakonitog uređivanja prava i obaveza zaposlenih

Nalog Inspekcije rada Institutu za bakar da isplaćuje zarade zaposlenima u skladu sa zakonom

Nalog Inspekcije radaVlastimiru Trujiću da isplaćuje zarade zaposlenima najmanje jednom mesečno

Властимир Трујић је након свих наведених дискриминационих поступака против чланова и синдикалних представника Независног синдиката, по други пут отказао уговор о раду потпреседнику синдиката, магистру техничких наука Драгану Штрбцу Решењем бр. 160 од 22.01.2007. године.

Наиме, Властимир Трујић је ради стварања нових фиктивних законских услова за отказивање уговора о раду магистру Драгану Штрбцу, са умишљајем и намером га распоредио да обради измењен наручени пројектни задатак наручиоца, тако што је Пројектни задатак из дописа инвеститора бр. 126/913 од 03.05.2006. године преименовао у Пројектни задатак бр. 1377 од 23.06.2006. године уз измену наручене садржине пројектног задатка бр. 126/1913 од 03.05.2006. године, а затим је то оквалификовао као тежу повреду радне обавезе, због чега је донео Решење о отказивању уговора о раду магистру техничких наука кога је узгред стављао и на списак вишка запослених у фирми.

Поступак по тужби магистра Драгана Штрбца, због незаконитог отказивања уговора о раду води се пред Општинским судом у Бору у предмету П1-107/07.

Властимир Трујић је након свих напред наведених и многих других дискриминационих и шиканозних поступака против синдикалних представника Независног синдиката Института за бакар Бор Д.О.О, дописом бр. 521 од 09.03.2007. године, од Министарства за рад и запошљавање Републике Србије за Независни синдикат Институт за бакар Бор Д.О.О. затражио административно укидање регистрације из регистра синдикалних организација, што је у супротности са одредбом из члана 4. Конвенције МОР-а О синдикалним правима и слободама (Сл. Лист ФНРЈ бр. 8/58 „Радничке и послодавачке организације не могу бити распуштене или њихове делатности обустављене административним путем.„) – види

Zahtev Vlastimira Trujića Ministarstvu rada za brisanje Nezavisnog sindikata iz registra sindikalnih organizacija

Пошто ни после свих шиканозних поступака Властимир Трујић није успео да уплаши и отпусти све чланове и представнике Независног синдиката он је сву своју шиканозну освету усмерио на вршиоца дужности законског заступника Независног синдиката Зденку Крстић, тако што је спречава да напредује у служби, не признаје јој извештаје и позиве лекара – спречава је да за време радног времена одлази на заказане лекарске прегледе, умањује јој зараде испод минималне зараде а онда јој до нивоа те зараде врши доплату приказујући то као социјално давање именованој, тј. да је она једина у фирми неспособна да зараду прима на основу свога рада.

Паралелно са умањивањем зарада и спречавања напредовања у служби због обављања синдикалних активности Властимир Трујић преко јавних саопштења пласира и друге неистине у вези наводних разлога за стављање Зденке Крстић на спискове вишка запослених, уз помоћ себи наклоњених саучесника а мимо утврђених законских критеријума.

За оправдање својих јавних навода Властимир Трујић након изношења неистина у јавности ретроактивно организује и прикупља фалсификовану документацију – види

Obračun zarade za sindikalnog predstavnika Zdenku Krstić ispod minimalne zarade po nalogu Vlastimira Trujića

Trujićeva diskriminacija sindikalnih predstavnika u javnosti

Trujićeva narudžbina lažne radne diskriminacije sindikalnih predstavnika

Ради спречавања остваривања права Зденки Крстић су због корупције затворена врата у инспекцијским и другим државним институцијама којима се обраћала за заштиту својих права.

ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМИО:

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements