Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Gl. RS br. 120/04 „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se , na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.“), ovaj zapis o šikani pred pravosudnim institucijama za zaštitu prava, dostupan je svakom ko je za to zainteresovan i njegovo umnožavanje i dalja distribucija u originalnom izdanju su dozvoljeni.

Na osnovu stava 1. Pravila 66 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine „Po ustanovljavanju istovetnosti svedoka i pre svedočenja, svaki svedok polaže sledeću zakletvu ili daje sledeću svečanu izjavu: Zaklinjem se – ili Svečano izjavljujem po svojoj časti i savesti – da ću govoriti istinu, punu istinu i ništa osim istine.“), ovo svedočenje o šikani pred pravosudnim institucijama za zaštitu prava dajem sa verom u Boga.

Ovo svedočenje počinjem sa dešavanjima u vezi mog smenjivanja sa radnog mesta Koordinatora voznog parka i unutrašnjeg obezbeđenja imovine Instituta za bakar, nakon čega sam pokrenuo sudski spor u predmetu P1-360/04 Opštinskog suda u Boru, u kome je taj sud pružio logistiku za neosnovano odugovlačenje od strane punomoćnika Instituta za bakar, Dragiše Paunovića, jer je spor pokrenut krajem marta 2004. godine okončan pravosnažnom i izvršnom presudom P1-634/06 Opštinskog suda iz Bora tek 04.10.2007. godine, tako što je u izreci pod I poništen Aneks II ugovora o radu br. 457 Instituta za bakar Bor od 17.03.2004. godine, a izrekom pod II Institut za bakar je obavezan na naknadu troškova tužiocu u iznosu od 40.500,00 dinara.

Postupak zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu pokrenut 21.06.2004. godine u predmetu P1-733/04 Opštinskog suda u Boru, nakon što je taj sud pružio logistiku za neosnovano odugovlačenje punomoćnika Instituta za bakar, Dragiše Paunovića, okončan je pravosnažnom i izvršnom presudom P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora tek 11.07.2007. godine, tako što je u izreci pod I kao nepravilno i nezakonito poništeno Rešenje br. 1185 Instituta za bakar Bor od 21.06.2004. godine, a izrekom pod II Institut za bakar je obavezan na naknadu troškova tužiocu u iznosu od 23.400,00 dinara.

Postupak zbog odbijanja isplate zaostalih primanja nakon otkazivanja ugovora o radu pokrenut u predmetu P1-835/04 Opštinskog suda u Boru je zbog brojnih povreda pravne procedure zapao u ozbiljnu pravnu krizu, zbog kršenja mojih prava iz člana 13. i člana 17. Zakona o ratifikaciji Evropske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i opšteg pravnog poretka Republike Srbije iz sledećih razloga:

1) Postupak je bez izdavanja Rešenja sa obrazlošenjem i pravnom poukom zamrznut do pravosnažnog okončanja postupka iz predmeta P1-360/04 Opštinskog suda iz Bora.

2) Zbog odbijanja priznavanja otkaza punomoćja advokatu koji je predložio zamrzavanje postupka i odbijanja sudije da se izjasni pisanim Rešenjem sa obrazloženjem i pravnom poukom u vezi mog predloga za ponavljanje postupka.

3) Zbog uklanjanja iz predmeta mog podneska od 21.02.2005. godine u vezi ukidanja punomoćja advokatu i predloga za ponavljanje postupka.

4) Zbog odbijanja izuzeća sudije koja dozvoljava da se iz predmeta uklanjaju pisane isprave kako kaže bez njenog znanja.

5) Zbog izvršene promene sastava suda iz predmeta P1-835/04, preimenovanjem u predmet P1-1269/07 bez izdavanja rešenja sa obrazloženjem i pravnom poukom.

6) Zbog odbijanja suda da spreči nedozvoljeno raspolaganje zahtevom iz ćlana 3. stav 3. Zakona o parničnom postupku od strane tuženika.

7) Zbog umetanja pisanih isprava tuženika u predmet bez prethodnog prezentiranja tužiocu i umešaču na strani tužioca.

8) Zbog naknadnog prepravljanja raspravnih zapisnika, što je omogućeno zbog prakse suda da se primerci raspravnih zapisnika ne izrađuju i za stranke već samo za sud.

9) Zbog naručivanja nezakonitog veštačenja od strane suda, navodno u ime tužioca, radi pripreme spisa predmeta za odbijanje tužbenog zahteva.

10) Zbog dozvole suda da tuženika, koji je pravno lice zastupa fizičko lice bez zaposlenja kome nije izdat matični broj i poreski identifikacioni broj od Republičke uprave javnih prihoda (bavi se nadripisarstvom).

11) Zbog presude suda da tužilac fizičkom licu koje zastupa tuženika nadoknadi troškove za pisanje podnesaka (sudski nalog za honorisanje nadripisarstva).

12) Zbog pravnog ignorisanja pravosnažnih i izvršnih presuda u korist tužioca radi odbijanja tužbenog zahteva.

13) Zbog sudskog nepriznavanja pisanih isprava državnih institucija Republike Srbije u vidu zdravstvene dokumentacije tužioca radi odbijanja tužbenog zahteva.

14) Zbog odbijanja suda da prekine odugovlačenje posdtupka.

15) Zbog odbijanja predsednika suda da se pre donošenja presude izjasni o zahevu tužioca za izuzeće sudije.

16) Zbog donošenja presude i davanje obrazloženja u suprotnosti sa utvrđenim činjeničnim stanjem i izvedenim dokaznim postupkom, kao presuđenoj stvari iz pravosnažnih i izvršnih presuda P1-634/06, P1-311/07 i P1-14/05.

Iznosim osnovanu sumnju da je postupak P1-835/04 odnosno P1-1269/07 organizovano zataškavan radi prikrivanja službenih zloupotreba u postupku Kv-70/05, sa kojim je u vezi po osnovu zahteva za naknadu štete (vidi: OVDE).

Naime, postupak u predmetu Kv-70/05 pokrenulo je Opštinsko javno tužilaštvo iz Bora po službenoj dužnosti Optužnicom br. Kt-345/04 od 11.05.2005. godine protiv Mirka Vukmirovića, službenog lica Instituta za bakar, zato što su tokom krivične istrage Ki-417/04 Opštinskog suda iz Bora prikupljeni dokazi koji nesumnjivo ukazuju da je Mirko Vukmirović po nalogu direktora Instituta za bakar Vlastimira Trujića izvršio krivično delo falsifikovanja službene isprave iz člana 248. stav 3. u vezi stava 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije (retroaktivno je 21. i 22. juna za tri meseca unazad izmenio sadržaj šihtane knjige o mom prisustvu u firmi kako mi Institut za bakar ne bi isplatio zaostala primanja i izvršio uplatu poreza i doprinosa nakon otkazivanja ugovora o radu, zbog čega još uvek primam invalidsku penziju sa umanjenjem).

Iz navedenih razloga Ministarstvu pravde i Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije bezuspešno sam iznosio pritužbu (Ministarstvo pravde mi je odgovorilo da nije nadležno da se meša u ovakve aktivnosti sudske vlasti a pri Narodnoj kancelariji moja je pritužba, kao i sve prethodne jednostavno ignorisana zbog činjenice da su u ovakve mahinacije bili upleteni kadrovi Demokratske stranke).

Pritužbe sam izneo zato što je Opštinski sud iz Bora Rešenjem Kv-70/05 od 15.06.2005. godine, kojim je odbacio Optužnicu br. Kt-345/04 OJT iz Bora od 11.05.2005. godine protiv Mirka Vukmirovića, povredio moja prava, tako što mi nije dostavio svoje Rešenje, čime mi je na nezakonit način uskraćeno pravo da u svojstvu oštećenog podnesem žalbu a što je bilo u suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Na Rešenje Kv-70/05 Opštinskog suda iz Bora od 15.06.2005. godine OJT iz Bora je uložilo Žalbu Kt-345 od 22.07.2005. godine zbog povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, što se očigledno vidi iz pravosnažne i izvršne presude P1-634/06 Opštinskog suda iz Bora od 04.10.2007. godine i pravosnažne i izvršne presude P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora od 11.07.2007. godine.

Žalba Kt-345/04 OJT iz Bora od 22.07.2005. godine na Rešenje Kv-70/05 Opštinskog suda iz Bora od 15.06.2005. godine odbačena je kao nedozvoljena Rešenjem Kž-434 Okružnog suda iz Zaječara od 16.01.2006. godine na osnovu predloga Ktž-297 zamenika Okružnog javnog tužioca od 06.12.2005. godine, koji je odustao od žalbe OJT iz Bora!!??

Ministarstvu pravde i Narodnoj kancelariji sam u podnetim pritužbama bezuspešno naveo da je zamenik Okružnog javnog tužioca iz Zaječara predlogom Ktž-297 od 06.12.2005. godine povredio moja prava kao oštećenog zbog toga što me nije obavestio da odustaje od gonjenja po službenoj dužnosti radi preuzimanja optužnice.

Takođe navedenim naslovima izneo sam i bezuspešnu pritužbu što je Opštinski sud iz Zaječara svojim Rešenjem Kž-434 od 16.01.2006. godine povredio moja prava kao oštećenog zbog toga što mi isto nije dostavio i što me nije obavestio da je zamenik Javnog tužioca iz Zaječara odustaso od gonjenja po službenoj dužnosti radi preuzimanja optužnice.

Po saznanju o načinu zataškavanja Optužnice protiv Mirka Vukmirovića, obratio sam se pritužbom predsedniku Opštinskog suda iz Bora Zorici Jovanović.

U vezi toga navedenim naslovima izneo sam bezuspešnu pritužbu što je vd predsednika Opštinskog suda Bor, Zorica Jovanović, umesto da mi na pritužbu odgovori u roku od 15 dana, odgovor dala sa zakašnjenjem od dve ipo godine, kako bi omogućila zastarevanje zahteva za ponavljanje postupka za preuzimanje optužnice OJT po privatnoj tužbi.

U pritužbama navedenim naslovima uzaludno sam navodio činjenice o eprincipijelnom proceduralnom postupanju Opštinskog suda iz Bora u predmetu P1-835/04 odnosno promenjenom broju predmeta P1-1269/07. Ovu pritužbu sam podneskom od 10.09.2008. godine podneo predsedniku Okružnog suda iz Zaječara ali pošto nisam dobio odgovor u razumnom zakonskom roku, tu pritužbu sam bezuspešno prosledio Ministarstvu pravde i Narodnoj kancelariji, jer je bilo očigledno da se ista zataškava po uzoru na zataškavanje Optužnice Kt-345/04 OJT iz Bora protiv Mirka Vukmirovića u predmetu Kž-434/05 Okružnog suda iz Zaječara.

Postupak zbog ponovljenog nezakonitog raspoređivanja usled nepriznavanja medicinske dokumentacije izdate od nadležne zdravstvene ustanove, pokrenut u predmetu P1-14/05 Opštinskog suda u Boru, okončan je pravosnažnom i izvršnom presudom P1-14/05 Opštinskog suda iz Bora od 05.05.2005. godine, tako što su poništeni kao nezakoniti i nepravilni: Rešenje Instituta za bakar br. 2757 od 23.12.2004. godine o mom raspoređivanju i aneks III ugovora o radu od 24.12.2004. godine.

U navedenim pritužbama sam uzalud molio Ministarstvo pravde I Narodnu kancelariju predsednika Rebublike Srbije da mi odgovori: da li sudija Dragana Aničić ima pravo po ustavu i zakonu Republike Srbije da o mom trošku, navodno po mom zahtevu iz nekog prepravljenog raspravnog zapisnika, Rešenjem nalaže veštaku da vrši nezakonit obračun za predmete P1-534/07 i P1-1269/07 Opštinskog suda Bor (uzeti u obzir član 3. stav 3. ZPP-a) kako bi onda to proglasila nezakonitim radi odbijanja mojih tužbenih zahteva?

Takođe navedene naslove uzaludno sam obavestio da zbog sprečavanja naknade štete u navedenim predmetima Opštinskog suda iz Bora, ja i dalje primam penziju sa umanjenjem do uplate zaostalih doprinosa za PIO po osnovu neuplaćenih doprinosa za period primene nezakonitih odluka o mom raspoređivanju na poslove uzorkovanja na terenu i u zagađenoj radnoj sredini, kao i nezakonitog otkaza ugovora o radu (nezakonitost je utvrđena pravosnažnim i izvršnim presudama P1-634/06, P1-311/07 i P1-14/05 ) učinjenih od strane bivšeg Instituta za bakar, sada preregistrovanog kao državnog Instituta za rudarstvo i metalurgiju.

Na osnovu priloženog dokaznog materijala uzaludno sam predlažio navedenim naslovima da u svojim Arhivama izvrše uvid u predmete broj 071-00-3096/2005 i broj 07-00-1278/2007-02 , te da na osnovu toga i navoda iz ove pritužbe utvrde zakonitost rada Opštinskog suda iz Bora i Okružnog suda iz Zaječara u predmetima za naknadu štete P1-835/04, P1-534/07, P1-1269/07, kao i krivičnim postupcima Kv-70/04 pred Opštinskim sudom u Boru i Kž-434/05 Okružnog suda iz Zaječara.

Svedočio:

Slobodan Radulović, MB:2007945751012

Advertisements