Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Gl. RS br. 120/04 „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se , na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.„), ovo saznanje o sabotaži u rudniku zlata „Blagojev kamen“ dostupno je svakom ko je za to zainteresovan i njegovo umnožavanje i dalja distribucija u originalnom izdanju su dozvoljeni.

Na osnovu stava 1. Pravila 66 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine „Po ustanovljavanju istovetnosti svedoka i pre svedočenja, svaki svedok polaže sledeću zakletvu ili daje sledeću svečanu izjavu: Zaklinjem se ili Svečano izjavljujem po svojoj časti i savesti da ću govoriti istinu, punu istinu i ništa osim istine.“), ovo saznanje dajem sa verom u Boga.

Saznanje o sabotaži u rudniku zlata „Blagojev kamen“ počinjem sa događajem koji se desio na jednom od Kolegijuma Instituta za bakar, kada je direktor izneo predlog da se iz „Fonda plemenitih metala“ (fond je formiran u periodu visoke inflacije i kasnije pretvaranjem „viška novčanog kapitala firme“ u zalihe plemenitih metala), proda potrebna količina ovih metala i umesto uplate neplaćenih poreza i doprinosa od novembra 1998. godine do septembra 2000. godine u iznosu od 21.743.298 dinara osnovnog duga i 22.730.762 dinara kamate izvrši finansiranje obnove rada rudnika zlata „Blagojev kamen“, čemu sam se jedino ja usprotivio u svojstvu predsednika sindikata „Nezavisnost“, zato što neki od naših članova zbog neuplaćenih doprinosa za PIO nisu mogli da ostvare pravo na penziju, a firma je u tekućoj godini za polugodišnji period iskazala gubitak u iznosu od preko 11 miliona dinara. Pošto sam u tom protivljenju bio usamljen odlukom direktora Instituta za bakar Bor, Trujić Vlastimira ekipi stručnih radnika firme u sastavu: Predrag Dimovski, Bogoljub Vučković, Aleksandar Anđelković i Dragan Štrbac, izdat je službeni nalog za obilazak i pregled rudnika zlata Blagojev kamen.

Navedena ekipa je izvršila pregled rudnika zlata „Blagojev kamen“ nakon čega je direktoru podnela sledeći izveštaj:

Izvestaj o pregledu rudnika Blagojev kamen

Dana 18. septembra 2001. godine izvršen je obilazak i pregled rudnika „Blagojev kamen“. U obilasku i pregledu su učestvovali: Predrag Dimovski, Bogoljub Vučković, Aleksandar Anđelković i Dragan Štrbac. Tom prilikom konstantovano je sledeće:

Jama Brodica

Put do jame je prohodan i u dobrom stanju. Potrebno je očistiti pristup bunkeru za rudu od stare građe (manji trupci – nekoliko komada).

Niskop 272-230 je potpuno potopljen. Nivo vode se nalazi na oko 10 m od početka niskopa (otprilike kod desetog rama podgrade počinje voda).

Potkop 272 je prohodan ali treba da se na pojedinim mestima pročisti i osigura od zarušavanja.

Transportno prolazno okno TPO-1 je puno vode (voda se nalazi na oko 6 m ispod nivoa potkopa 272, a transportni deo okna je zapunjen, najverovatnije jalovinom, i nivo jalovine je na oko 2 m ispod nivoa potkopa 272).

Spoljni kolosek za transport rude i jalovine je u dobrom stanju. Potrebno je proveriti ga kompletno, pre eventualne upotrebe i otkloniti eventualne nedostatke. Na kraju koloseka za transport jalovine nije postavljen graničnik koji treba da spreči ispadanje vagona iz šina.

Bunker za rudu koji se nalazi spolja je pun, ispod njega se nalaze dva točišta koja su neispravna (mehanički kvarovi). Potrebno je proveriti celu konstrukciju bunkera pre eventualne upotrebe i otkloniti moguće nedostatke.

Jama Sveta Barbara

Prilikom obilaska prvo je pregledana svoznica. Ustanovljeno je da nije za upotrebu. Pre buduće upotrebe neophodno je izvršiti detaljan pregled i otkloniti sve nedostatke (mora se između ostalog osigurati kompletna lokacija svoznice, montirati rešetka, dno svoznice mora da se kompletno popravi, itd.).

Kolosek do svoznice mora da se osigura podbijanjem (jer je potkopan) i da se niveliše.

Potkop 277 je na ulazu u manjoj meri zarušen, ali prohodan za ljude. Na oko 40 m od ulaza potkop je zatvoren velikom ruševinom. Potrebno je sve detaljno očistiti i osigurati novom podgradom. Potrebno je i ostalu podgradu proveriti i eventualno zameniti, jer je u vrlo lošem stanju.

Potkop 5 je zarušen na oko 20 m od ulaza u njega. Kolosek i ulaz u potkop su zarasli u šipražje tako da se mora raskrčiti i očistiti. I na samom ulazu u potkop postoje dve manje ruševine. Napominjemo da je u materijalu ruševine na ulazu pronađena palirska žica tako da osnovano sumnjamo da je zarušavanje potkopa 5 namerno izvršeno.

Jama Grabova Reka

Pristupni put do jame Grabova Reka nije prohodan. U Izveštaju Predraga Dimovskog od 31.08.2001. godine detaljnije je opisano stanje puta pa se u ovom izveštaju neće ponavljati.

Svoznica kod jame treba da se pregleda detaljno i da se po potrebi opravi. Točište svoznice je neispravno a mora se i pokriti svoznica zbog sprečavanja rasipanja rude. Na vrhu svoznice treba osigurati patos, staviti rešetku itd.

Kolosek spolja mora se očistiti i nivelisati, kraj koloseka zaštititi.

Potkop 424 nije prohodan jer je na samom ulazu zarušen.

Potkop 455 nije prohodan jer je, takođe, na samom ulazu zarušen.

Potkop 455-394 je prohodan i u dobrom stanju do raskrsnice sa hodnikom 424-5. Tu se nalazi voda na nivou otprilike do pola visine pomenutog hodnika. Podgradu u niskopu treba zameniti jer je u prilično lošem stanju.

Zaključak

Na osnovu uvida u stanje jamskih objekata konstantuje se sledeće:

1. Objekti pogona Blagojev Kamen su potpuno napušteni i ne obezbeđeni.

2. Pristup jamama je nemoguć što zbog potopljenosti, što zbog zarušenosti objekata.

3. Obzirom na zatečeno stanje, utvrđeno je da se nije postupilo u skladu sa Zakonom o rudarstvu (članovi 45, 46, 47 i 48).

4. Obzirom na navode iz prethodnih tačaka, konstantovano je da je preduzeću naneta šteta nesavesnim upravljanjem pogonom i da je potrebno pozvati na odgovornost radnike koji su svojim rukovođenjem doveli rudnik u ovakvo stanje.

5. O svemu je potrebno obavestiti odmah rudarsku inspekciju i nadležno ministarstvo radi utvrđivanja odgovornosti pred nadležnim državnim organima i preduzimanja mera na sanaciji štete.

U Boru, 20.09.2001. godine

Podnosioci izveštaja:

1. Predrag Dimovski;

2. Bogoljub Vučković;

3. Aleksandar Anđelković;

4. Dragan Štrbac.

Na osnovu saznanja o osnovanoj sumnji stručnih radnika firme da su delovi rudnika „Blagojev Kamen“ namerno zarušeni ili potopljeni, navedeni izveštaj je razmatran na sastanku sindikalnog Odbora gde je doneta odluka, da sindikat „Nezavisnost“ o tome izvesti Ministarstvo za rudarstvo i energetiku Vlade Republike Srbije, zbog osnovane sumnje da je rudnik zlata „Blagojev Kamen“ namerno zarušen i potopljen u vreme prethodnog režima radi obaranja ukupne vrednosti Instituta za bakar pred nastup procesa moguće privatizacije.

GSM „Nezavisnost“ Instituta za bakar Bor

Delovodni broj: 97-18/09

Datum: 28.09.2001.

Ministru za rudarstvo i energetiku

Vlade Republike Srbije

Obraćamo Vam se povodom saznanja koja smo dobili o stanju rudnika zlata „Blagojev Kamen“, koji je poslovao u sastavu Instituta za bakar Bor.

Naime, 25.09.2001. godine Odboru poverenika GSM „Nezavisnost“ Instituta za bakar Bor je dostavljen „Izveštaj o obilasku i pregledu rudnika Blagojev Kamen“, koji je uradila grupa stručnjaka, radnika Instituta za bakar Bor.

U Izveštaju se navodi da je rudnik potpuno napušten i ne obezbeđen, što je dovelo do potapanja i zarušavanja u tri jame, koliko ih i ima. Time je naneta velika materijalna šteta preduzeću.

Obzirom da je do navedenog stanja došlo nesavesnim i protivzakonitim poslovanjem bivšeg rukovodstva, zahtevamo da se utvrdi odgovornost svih rukovodilaca koji su učestvovali u uništavanju rudnika.

Ovim putem želimo da Vam sugerišemo da do današnjeg dana niko od rudarskih inspektora nije našao za shodno da obiđe rudnik, iako je on u ovakvom stanju od početka 1999. godine. Nesavesnim obavljanjem svog posla i oni su delom saučestvovali u nanošenju štete našem preduzeću.

Zbog toga osnovano sumnjamo da je sve to organizovano rađeno radi obaranja vrednosti našeg preduzeća pred privatizaciju o kojoj se govorilo još u vreme prethodnog režima. Molimo Vas da se hitno zauzmete, preko vaše inspekcije, na utvrđivanju činjenica i pokretanju odgovornosti protiv bivših rukovodilaca (a i inspektora).

U prilogu ovog pisma dostavljamo Vam kopiju izveštaja.

Unapred zahvalni!

U Boru, 28.09.2001. godine

Predsednik Odbora poverenika

GSM „Nezavisnost“ Instituta za bakar Bor

Slobodan Radulović

Advertisements