Dana 09. i 10. 02. 2006. godine, republički inspektori za zaštitu životne sredine, izvršili su inspekcijski pregled u Preduzeću „RTB BOR, Grupa Topionice i rafinacije bakra Bor“ DOO u ul. Đorđa Vajferta br. 20. i tom prilikom konstatovali sledeće:

– preduzeće se bavi proizvodnjom i preradom bakra, matični broj preduzeća je 07244851, a osnovna šifra delatnosti je 27441 (proizvodnja i prerada bakra).

U sastavu Preduzeća „TIR Bor“, na navedenoj lokaciji, nalaze se sledeće proizvodne celine:

 • topionica,
 • fabrika sumporne kiseline ( H2SO4 )
 • elektroliza u čijem sastavu se nalaze: pogon zlatare, linija za proizvodnju plavog kamena ( CuSO4 ) linija za proizvodnju nikalsulfata ( NiSO4 ) koja ne radi od 1980 godine i elektrolitička rafinacija,
 • livnica bakra i bakarnih legura u čijem sastavu se nalaze: linija za livenje bakra, linija za livenje mesinga i linija za livenje bronze koja je konzervirana avgusta 2005. god.,
 • energana,
 • pogon za proizvodnju bakarne žice (koji nije u funkciji)
 • pogon transporta (železnički i kamionski).

U procesu proizvodnje bakra (topljenja) koristi se koncentrat nabavljen na domaćem i inostranom tržištu. Atesti (hemijske analize) domaćih koncentrata rađene su od strane “Instituta za bakar Bor“, a za koncentrate iz uvoza ateste je radio „Jugoinspekt“-Beograd. Koncentracija Ni u ispitivanim uzorcima sa domaćeg i inostranog tržišta je manja od 0,01%, osim bugarskog koncentrata koji sadrži 0,02% Ni . Po izjavi odgovornih u „TIR BOR“, prilikom formiranja šarže vrši se mešanje domaćih i uvoznih koncentrata, zatim se dodaje topitelj i tako pripremljena smeša lageruje se u skladištu odakle se transportnim trakama doprema u topionicu. U procesu livenja bakra i bakarnih legura koriste se i sekundarne sirovine nabavljane od raznih dobavljača. Preduzeće radi internu kontrolu ulaznih sekundarnih sirovina, poseduje preliminarna uverenja o karakteru otpada izdata od strane Zavoda za zaštitu zdravlja Beograd i rešenja Agencije za reciklažu.

U trenutku inspekcijskog pregleda proizvodni procesi bili su obustavljeni u pogonima: topionice (reaktor, konvertor i plamena peć), fabrici sumporne kiseline i livnici, a rad je obustavljen po izjavi odgovornog lica 08. 02. 2006. god. u 18. časova zbog havarije na kotlu.

Obilaskom gore navedenih proizvodnih celina konstatovano je da se na istim nalazi sedam (aktivnih) stacionarnih izvora zagađenja vazduha i to: po dva na topionici i na livnica i po jedan na fabrici sumporne kiseline, elektrolizi (zlatara) i energani.

– merenje emisije od strane ovlašćene stručne organizacije „Institut za bakar Bor“ Bor, u 2005/06 god. vršeno je na emiterima u pogonu elektolize (zlatare), energane i u livnici na liniji za livenje mesinga, dok na ostalim emiterima nije rađeno. Iz izveštaja o izvršenom merenju na ova tri emitera vidimo da koncentracije emitovanih praškastih materija i sumpordioksida su ispod GVE ;

– rešenjem republičkog inspektora za ZŽS, Preduzeću „RTB BOR, Grupa Topionice i rafinacije bakra Bor“ D.O.O. naloženo je da preko ovlašćene stručne organizacije izvrši merenje emisije opasnih i štetnih materija na emiterima iz pogona topionice, rok za izvršenje rešenja je 13. 02. 2006 god;

– merenja imisije u 2005. god., vršena su od strane ovlašćene stručne organizacije ″Institut za bakar Bor″ Bor, i to na četiri merna za SO2 , dva merna mesta za čađ, petnaest mernih mesta za taložne materije i deset mernih mesta za suspendovane čestice sa analizom teških metala u njima. Iz godišnjeg izveštaja o izvršenom merenju za 2005.godinu vidljivo je prekoračenje GVI SO2 na svim mernim mestima, kao i prekoračenje GVI As u suspendovanim česticama u toku 8 meseci u 2005. god. Koncentracija Ni u suspendovanim česticama se meri na 4 merna mesta, a prekoračenje GVI je zabeleženo na jednom mernom mestu, u periodu od 01. do 07. 12. 2005. god., a koje se nalazi u skladištu „Jugopetrol-a“, u naseljenom mestu i u blizini deponije i manjih industrijskih objekata;

– merenje Ni u suspendovanim (lebdećim) česticama vrši se po izjavi Novice Miloševića, rukovodioca službe za ZŽS u Institutu za bakar Bor, od kraja 90-tih, stavljen na uvid izveštaj „Stanje zagađenosti vazduha u Boru i bližoj okolini“ koji je sačinio „Institut za bakar Bor“ koji obuhvata period 1976-1994. Koncetracije teških metala u suspendovanim (lebdećim) česticama prikazane su u izveštaju za period 1994-2005. godine;

Prekoračenja GVI za Ni dešavaju se sporadično u 1994., 1995., 2002., 2003., 2004., i decembru 2005. godine, prekoračenja se ne javljaju tokom cele godine, najčešće je to jednom do dva meseca godišnje. U januaru 2006.godine (mesečni izveštaj imisije) nije zabeleženo prekoračenje GVI Ni u suspendovanim (lebdećim) česticama;

– po izjavi Novice Miloševića, analizom uglja koji se koristi u gradskoj toplani i pepela koji nastaje, a koju je uradio „Institut za bakar Bor“ utvrđena je pojava nikla;

Merenja emisije i imisije koja je vršio „Institut za bakar Bor“ Bor, kao i način formiranja predmetnih izveštaja o izvršenim merenjima, nisu potpuno u skladu sa odgovarajućim pravilnicima (uzorkovanje za određivanje emisije gasova u topionici nije vršeno na adekvatnim mestima, za pojedine emitere podatke o emisiji dati su na osnovu proračuna koji se zasniva na proizvedenom SO2 gasu i proizvedenoj sumpornoj kiselini ( H2SO4 ), vreme uzorkovanja imisije suspendovanih čestica nije u skladu sa pravilnikom, itd…).

U skladištu H2SO4 u „TIR BOR“, smešteno je oko 25000 t. ove hemikalije. Kapaciteti navedenog skladišta, su skoro u potpunosti ispunjeni. Po izjavi odgovornih „TIR BOR“, nakon ispunjenja skladišnog prostora (za 7-10 radnih dana topionice) proizvodnja H2SO4 biće obustavljena, što u postojećem tehnološkom postupku proizvodnje bakra podrazumeva ispuštanje u atmosferu celokupnog SO2 nastalog u toku procesa proizvodnje.

Predlog mera:

 • dopunskim rešenjem naložiti merenje emisije teških metala ( Ni,Pb i As ) u praškastim materijama na emiterima topionice i livnice bakra i bakarnih legura, a u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka. (″Sl. Glasnik RS″, br.30/97i 35/97) Rok: odmah.
 • istovremeno sa gore predloženim merenjima emisije, istovremeno nastaviti i merenja imisije na ustanovljenim mernim mestima, a u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (″Sl. Glasnik RS″, br.54/92 i30/99);
 • naložiti izradu Plana i programa mera (kratkoročne i dugoročne mere) zaštite životne sredine sa jasno preciziranom dinamikom izvršenja tih mera i dostaviti ih Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine, Upravi za zaštitu životne stredine, Odsek u Boru. Rok: 30 dana.
 • naložiti izradu Studije procene opasnosti, odnosno rizika od udesa i opasnosti od zagađivanja životne sredine, a u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine,merarama pripreme i merama za otklanjanje posledica(″Sl. Glasnik RS″, br.61/94) Rok: 90 dana.
 • naložiti izradu i realizaciju Sanacionog plana u skladu sa čl.66. i 67. Zakona o zaštiti životne sredine (″Sl. Glasnik RS″, br.135/04) Rok: 90 dana.
 • u slučaju nemogućnosti organizovanja rada pogona za proizvodnju sumporne kiseline, rešenjem ispektor za zaštitu životne sredine Odsek Bor zabraniti rad pogona topionice ,a da ne bi došlo do direktnog ispuštanja u atmosferu celokupno proizvedenog SO2 u topionici;
 • izvršiti detaljnu inspekcijsku kontrolu u gradskoj Toplani i na osnovu svih potrebnih merenja emisije i neophodnih analiza produkata sagorevanja (otpadnih gasova i pepela), utvrditi uticaj rada Toplane na zagađenost vazduha u Boru, posebno na povremeno prisustvo Ni u suspendovanim česticama.
 • neophodno je proširiti još jednim mernim mestom za merenje imisije postojeći monitoring sistem kontrole kvaliteta vazduha u Boru i to postavljanjem jedne fiksne merne stanice za brzo određivanje koncentracije SO2 , koja će biti instalirana u naselju Brezonik.
 • potrebno je, od strane Komisije za davanje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje emisije i imisije, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Uprave za zaštitu životne sredine, izvršiti detaljan nadzor u Institutu za bakar Bor i proveriti usklađenost rada istog sa odgovarajućim pravilnicima.
Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović
Izvor informisanja: Sektor za kontrolu i nadzor Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.
Advertisements