Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Gl. RS br. 120/04 „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se , na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.„), ovaj zapis o zataškavanju provalne krađe uz logistiku nadležnih državnih institucija dostupan je svakom ko je za to zainteresovan i njegovo umnožavanje i dalja distribucija u originalnom izdanju su dozvoljeni.

Na osnovu stava 1. Pravila 66 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine „Po ustanovljavanju istovetnosti svedoka i pre svedočenja, svaki svedok polaže sledeću zakletvu ili daje sledeću svečanu izjavu: Zaklinjem se ili Svečano izjavljujem po svojoj časti i savesti da ću govoriti istinu, punu istinu i ništa osim istine.“), ovo svedočenje dajem sa verom u Boga.

Svedočenje o zataškavanju provalne krađe uz logistiku nadležnih državnih institucija počinjem sa događajem koji se desio tokom maja meseca 2002. godine kada sam načelniku zaječarskog MUP-a Iliji Matiću preporučenom poštanskom pošiljkom br.4134169 od 11.05.2002. godine prijavio provalnu krađu u mom objektu u okolini Zaječara, kojom prilikom su mi odneti razni predmeti u vrednosti od preko 200.000 dinara (uz krivičnu prijavu dat je i spisak pokradenih stvari).

Pošto načelnik zaječarskog SUP-a  nije hteo da postupi po pravilima službe i pošalje kriminalističku ekipu da snimi vidljive tragove provale niti sam od MUP-a Zaječar dobio bilo kakvu informaciju o toku istrage, preporučenom poštanskom pošiljkom br. 0214 113 od 05.08.2002. godine od načelnika zaječarskog MUP-a tražio sam da me informiše o toku postupka.

Zbog ignorisanja moje krivične prijave i zahteva za informisanje o preduzetim merama , kao i na osnovu ličnih negativnih saznanja o moralnom liku načelnika Ilije Matića, osnovano sam posumnjao da je provalna krađa u mom objektu izvršena uz logistiku nekih službenih lica iz zaječarskog MUP-a kao naručeni akt odmazde „borskog političkog podzemlja“ prema meni zbog toga što sam kroz svoje sindikalno i političko delovanje davao doprinos na raskrinkavanju krivičnih dela koja su vršili neki tadašnji i prethodni politički akteri.

Iz navedenih razloga preporučenom poštanskom pošiljkom br. 423837 od 07.08.2003. godine državnom tužilaštvu Republike Srbije podneo sam krivičnu prijavu protiv načelnika MUP-a Zaječar (zbog: povrede ravnopravnosti građana, zloupotrebe službenog položaja, nesavesnog rada u službi i pomoći učiniocu posle izvršenja krivičnog dela) i nepoznatih izvršilaca (zbog: teške krađe). Ova krivična prijava primljena je u Republičkom javnom tužilaštvu 08.08.2003. godine o čemu sam obavešten uredno potpisanom i overenom povratnicom.

Republičko javno tužilaštvo je moju krivičnu prijavu protiv načelnika MUP-a Zaječar i nepoznatih izvršilaca prepustilo u nadležnost vršiocu dužnosti Opštinskog javnog tužioca iz Zaječara Miodragu Canoviću.

Vršilac dužnosti Opštinskog javnog tužioca iz Zaječara, Miodrag Canović je Rešenjem Kt-329/03 od 01.10.2003. godine odbacio moju krivičnu prijavu protiv načelnika zaječarskog MUP-a i nepoznatih izvršilaca tvrdnjom (bez ikakve argumentacije) da su neka službena lica MUP-a Zaječar (nije navedeno ni jedno lice) obavili više informativnih razgovora (ne kaže se kada i sa kojim licima) i izvršili operativnu proveru (notorna laž jer tzv operativna provera – odnosi se na obezbeđivanje dokaza na mestu izvršenja krivičnog dela – snimanje tragova provale nije uopšte vršena), uz lažnu tvrdnju da je rad po mojoj prijavi nastavljen. Na kraju me gospodin Miodrag Canović upućuje da u svojstvu oštećenog u roku od osam dana mogu sam da preuzmem gonjenje protiv prijavljenih!!!???

Povodom ovakvog rada Opštinskog javnog tužioca u predmetu Kt-329/03 od 01.10.2003. godine uložio sam prigovor Republičkom javnom tužilaštvu ali je isti odbijen Rešenjem br. Ktr-1587/03 od 30.03.2004. godine uz lažne navode da službena lica SUP-a Zaječar postupaju po mojoj krivičnoj prijavi protiv nn učinilaca krivičnog dela teške krađe a da je Opštinsko javno tužilaštvo iz Zaječara svojim aktom od 22.08.2003. godine naložilo SUP-u Zaječar da radi na prikupljanju potrebnih obaveštenja i preduzme druge mere radi otkrivanja učinilaca navedenog krivičnog dela ali to očigledno za proteklih sedam godina nije činjeno, iz čega zaključujem da je ovaj slučaj namerno sabotiran kako se ne bi otkrila povezanost sa licima iz MUP-a Zaječar.

Eto tako prolaze oni koji veruju da u Srbiji ne funkcioniše  sprega politike, kriminala i pravosuđa u organizaciji pravne mafije.

Svedok: Slobodan Radulović MB 2007945751012

Advertisements