Košarkaški klub “BOR-RTB”-BOR

Broj: 04.02/01

Datum: 01.02.2001.

SKUPŠTINI KK „BOR-RTB“

Predmet: Ostavka na funkciju predsednika kluba

Obzirom da od samog početka rada u klubu nisam imao podršku od većine članova Upravnog odbora, koji su mi nametnuli izbor direktora Kluba mimo odredbi Statuta, što je konstantovano Odlukom Nadzornog odbora broj 25/01-01 od 30.01.2001. godine i javno me optužili i vređali pojedini članovi uprave i trener u ostavci: da sam u Klubu radi svojih privatnih interesa, da sam manipulant, da podvaljujem, da sam destruktivna ličnost itd. i da većina članova Upravnog odbora nije htela da postupi po nalazu Nadzornog odbora, kao moralni čin podnosim ovu neopozivu ostavku sa željom i nadom da će moje odsustvo iz Kluba razrešiti sve nagomilane probleme, koji se sada, navodno ne mogu rešiti zbog mene, i da će nakon mog odlaska iz uprave Kluba sve biti bolje.

Iz najdobronamernijih pobuda odbijao sam da se donosi finansijski plan dok se ne uradi Završni račun za prošlu 2000. godinu i ne izvrši popis materijalno-finansijskog stanja Kluba.

Ispostavilo se da Komisija za popis nije našla dokumentaciju o ranijim popisima, da je stan, nad kojim je pravo raspolaganja imao Klub,otuđen zajedno sa nameštajem i opremom a na sednici Nadzornog odbora od 30.01.2001. godine bivši sekretar Kluba je izneo podatak da je poslovni prostor Kluba prodat (ili izdat u zakup) za 40.000 DEM nepoznatom licu.

Od člana Nadzornog odbora Sportskog saveza Opštine Bor dobio sam usmenu informaciju da je nekadašnja imovinska vrednost Kluba bila 1.200.000 DEM a sada Klub nema ni lopte, ni dresove niti druge osnovne uslove za rad.

Iz navedenih razloga, a radi sprečavanja mogućnosti izrade falsifikovane dokumentacije pre usvajanja završnog računa, privremeno sam stavio pod ličnu kontrolu deo dokumentacije Kluba i pečate Kluba.

Međutim, na insistiranje člana uprave Mileta Paripovića na sednici Upravnog odbora od 31.01.2001. godine da podnesem ostavku i vratim pečate i dokumentaciju nelegalno izabranom direktoru Kluba ja sam to učinio na samoj sednici i zbog toga što više nisam u stanju da kontrolišem dalji tok događaja ograđujem se po svim osnovima od daljih posledica po interese Kluba.

Dostaviti:

-MUP-odeljenje u Boru,

-SDK Bor,

-TV Bor

U Boru, 01.02.2001.. god.

Ostavku podneo: Slobodan Radulović

NAPOMENA:

Moja je ostavka bila iznuđena od strane dela uprave Kluba koja je rukovodila Klubom u prethodnom periodu kada je otuđena kompletna imovina Kluba u vrednosti oko 1.200.000 DEM, dokumentacija o tome je bila sklonjena pre mog izbora za predsednika Kluba, a ovaj deo stare-nove klubske uprave se zbog toga zalagao da ne bude urađen završni račun za 2000. godinu kako se ne bi otkrili počinioci otuđenja klubske imovine.  O motivima ove moje ostavke pismenim podnescima obaveštena je borska javnost, služba SDK u Boru i MUP Bor .

Advertisements