14. KONGRESU SKJ

Predmet: Predlog za raspuštanje SKJ i raspisivanje slobodnih i demokratskih parlamentarnih izbora.

Drugarice i drugovi Komunisti,

Predlažem Vam da u interesu očuvanja integriteta SFRJ i sprečavanja krvoprolića, donesete odluku o RASPUŠTANJU SKJ i omogućite slobodne i demokratske parlamentarne izbore između više kandidata koji će javnosti prezentovati svoje programe i preuzeti odgovornost za slučaj neuspeha u njihovom sprovođenju.

Obrazloženje:

Nadam se da ste kao delegati, koji dolaze iz raznih sredina, svesni situacije u kojoj se nalazi cela zemlja. Odgovornost za takvu situaciju snosi isključivo SKJ. Drugih odgovornih van SKJ NEMA. Apsurd je nadati se da SKJ ima ugled i poverenje u narodu da na osnovu toga može planirati i sa uspehom sprovesti bilo kakve akcije koje će povratiti stabilnost zemlje. Za takav loš ugled krivi su sami članovi SKJ zato što su dozvolili pojedinim svojim predstavnicima da se ispolje negativnim i neprincipijelnim ponašanjem na odgovornim funkcijama navodno u ime naroda nedozvoljavajući tom narodu da povremenim glasanjem na referendumu (bar svakih 10 godina) pokaže svoje poverenje u SKJ da kao jedina partija na vlasti nastupa u ime naroda. Umesto toga ta partija i njeni istaknuti predstavnici žestokim sankcionisanjem suzbijali su svaki pokušaj iznošenja drugačijeg mišljenja a o pokušaju eventualnog sprovođenja takvog drugačijeg mišljenja u takvim uslovima nije moglo biti ni govora. Iz toga sledi zaključak da za sadašnje loše rezultate takvog monopolističkog ponašanja SKJ sledi i monopol odgovornosti, jer kao i svaki projektant neke loše konstrukcije i SKJ mora snositi odgovornost za loš projekat socijalizma, obzirom da se takva konstrukcija raspada na očigled čitavog sveta i preti da se svom težinom sruči na glave nedužnog i prevarenog naroda.

Sada kada treba da ponese celokupan teret odgovornosti za promašaj koncepta izgradnje socijalizma u SFRJ u članstvu SKJ dolazi do rascepa i pokušaja da se sva odgovornost za nastalu situaciju prebaci na pojedine republičke i pokrajinske partije i pojedine njihove predstavnike na rukovodećim funkcijama. Smatram da je takvo ponašanje SKJ još jedan dokaz o njegovoj nesposobnosti u vođenju države i naroda. Ovom narodu nisu potrebni vatrogasci koji se za vreme „požara“ prepiru ko je „zapalio“. Takođe narodu nije potrebna vatrogasna brigada čiji članovi „požar“ gase „benzinom“. Narodima SFRJ potrebno je rukovodstvo koje će prvo „ugasiti“ požar i sprečiti njegovo ponovno razbuktavanje a zatim pokrenuti i pitanje odgovornosti za izbijanje požara. Nadam se da shvatate da SKJ nije u stanju da povede takvu akciju zbog kompromitovanih pojedinaca iz svojih redova kao i partije u celini. Ovo pogotovu što u vašim redovima ima još mnogo onih koji su se itekako „ogrejali“ na vatrama nacionalističkih rasprava na sednicama Centralnog komiteta SKJ.

Radi sprečavanja daljeg zaoštravanja međunacionalnih odnosa i socijalnih potresa predlažem Vam drugarice i drugovi Komunisti da na 14. Kongresu donesete odluku o raspuštanju SKJ i tako sprečite opšti kolaps i nesagledive posledice. Meni je poznato da Vi, kao partija na vlasti možete pokušati da na neke trendove utičete primenom sile ali ne zaboravite da za silu važe zakoni akcije i reakcije a našim narodima na sadašnjem stupnju razvoja celokupnog ljudskog društva nije neophodno da zbog vaših sebičnih interesa, u pogledu očuvanja monopola na vlast, proleva svoju dragocenu krv. Smatram da je u ovom trenutku neophodno da pošteno priznate svoje greške i da bar raspišete opšti referendum na kome će se svi narodi SFRJ izjasniti da li Vam još veruju ili ne.

U Boru, 21.11.1989. god.

Predlagač:

Slobodan Radulović,

Ul. Njegoševa 5A/21,

19210 Bor.

NAPOMENA:

Ovaj predlog uputio sam preporučenom poštanskom pošiljkom br. 27713 od 22.11.1989. godine sa vraćenom i potpisanom povratnicom pod istim brojem od 23.11.1989. godine.

Naravno, da moj predlog verovatno nije ni razmatran na 14. Kongresu SKJ, ali nedugo nakon održavanja 14. Kongresa SKJ se raspala na republičke komunističke partije, a u Srbiji su radi izbegavanja kontinuiteta kompromitovanosti i odgovornosti Saveza komunista Srbije i Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije za raspad SFRJ, promenjeni nazivi tih partija tako što su ove partije spojene u Socijalističku partiju Srbije koja je bez raspisanih izbora pod novim imenom, preko svojih starih-novih članova, preuzela monopol vlasti u svim državnim strukturama Srbije i svu partijsku imovinu obeju stranaka u čemu je njihov stari-novi predsednik Slobodan Milošević sa funkcije predsednika predsedništva Socijalističke Republike Srbije odigrao ključnu ulogu u prenosu monopola vlasti sa  SKS na SPS

Advertisements