Eksploatacija rudnih i mineralnih bogatstava jedne zemlje je uvek u kompetentnosti jedne države i njenih organa.

Kroz sistem davanja koncesija, država upravlja prirodnim bogatstvima težeći da ih maksimalno valorizuje u interesu sopstvenog naroda.

Na žalost, upravljanje prirodnim resursima na našem području bilo je povereno nekompetentnim i vrlo često nemoralnim ljudima. Naravno, bilo je i onih koji su na ovom području činili pozitivne pomake, no njihove karijere su se brzo završavale.

Dakle, negativna kadrovska selekcija i potpuna gotovo diktatorska arogancija ljudi na ključnim položajima u RTB-u Bor koja je onemogućila bilo kakvu širu raspravu o različitim stručnim mišljenjimas i pogledima i pozitivnih dijaloga, osnovni je razlog bezbroj poslovnih promašaja. Tako je ogroman novac potrošen na projekte kao:

-izrada projekta i prototipa kamiona B-40

-izrada projekta i realizacija pržionice pirita koja nikada nije proradila.

-Fabrika upaljača; Fabrika klemica u Zlotu; Fabrika silikatnih opeka; Skladište uglja u Topionici; Prerada koncentrata preko konvertora.

Navedeni projekti nisu dali efekte pri čemu niko nije odgovarao zbog toga. Na ovo se nadovezuju brojne krađe koje se odnose na još uvek nerazjašnjene slučajeve ataka na imovinu RTB-a Bor.

1)      Afera „Trgokop-Skoplje“. U ovoj aferi RTB Bor izgubio je imovinu u vrednosti od 10.000 t katodnog bakra.

2)      Afera „Burma“ i „slučajni požar“ upravne zgrade FOD-a.

3)      Afera sa našim katodnim bakrom uskladištenim u lukama u Solunu i Kostanci.

4)      Afera prerade zlatonosnog mulja u Institutu za bakar u Boru.

5)      Afera „Febosa“ vezana za nenaplaćenu isporuku bakarnih cevi na tržište Južnoafričke republike.

6)      Afera krađe zlata i srebra iz zlatare.

Osnovni razlozi koji su doveli RTB do ruba propasti su:

1)       Zatvaranje površinskog kopa rudnika bakra Bor zbog pogrešnog načina eksploatacije nekoliko godina ranije od predviđenog i optimalnog roka.

2)       Skraćen eksploatacioni vek rudnika Veliki Krivelj i rudnika Majdanpek izazvan zastojem u uklanjanju raskrivke kao i nesprovođenjem zahvata predviđenih projektnom dokumentacijom.

3)       Raubovanje rudnih ležišta.

4)       Pogrešno planiranje jamske eksploatacije i smanjenje proizvodnje u jamskoj eksploataciji na najniži mogući nivo.

5)       Nizak nivo iskorišćenja na bakru i zlatu u flotacijama i troškovi flotiranja koji su znatno viši od svetski poznatih.

6)       Tehnički zastareli i gotovo potpuno amortizovani topionički kapaciteti koji daju skoro maksimalno iskorišćenje na bakru od 95.5 %. Upoređenja radi trenutno najmasovnije primenjena tehnologija fleš-smetlinga daje 98-99 %. Na žalost kada je RTB Bor raspolagao dovoljno velikim finansijskim sredstvima da wse izvrši izmena u tehnologiji topljenja – to nije urađeno. Ilustracije radi, ako analiziramo period od 1990-2000 god. kada je proizvedeno oko 1.000 000 t bakra zbog toga što nije uvedena nova tehnologija topljenja izgubljeno je 50.000 t bakra, 1.500 kg. Zlata, 7.000 kg. Srebra kao i drugih plemenitih metala. Ukupna vrednost svih zahvata na uvođenju nove tehnologije možda je za par miliona dolara veća od vrednosti gubitaka učinjenih u ovom periodu.

7)       Najveći deo izvezenog bakra je realizovan u obliku katodnog bakra što je pravi zločin kada su u pitanju interesi naše zemlje.

8)       Postoje osnovane sumnje da jedan deo deviznog priliva nije nikada vraćen u zemlju i da je ostao na ino-računima.

9)       Veliki deo proizvodnje RTB Bor realizovan je često i na domaćem tržištu pod sumnjivim uslovima i uz velike iznose odobrenog diskonta. Poseban problem u ovom domenu predstavlja prodaja katodnog bakra i proizvodnja prerade u vreme inflacije kao i naplata po deplasiranim cenama usled inflacije.

10)   Prerada ino-koncentrata je često ugovarana na štetu RTB Bor tako da je RTB Bor delom finansirao preradu a gubitke na iskorišćenju kompenzirao vlastitim katodnim bakrom.

11)   Fabrike u oblasti prerade konstantno su dugovale baznom delu hiljade tona katodnog bakra pri čemu je bazni deo zbog nedostatka finansijskih sredstava uzimao kratkoročne devizne i dinarske kredite i uvećavao svoje obaveze po kreditima i kamatama na kredite.

12)   Nepostojanjew sistema kontrole u samoj kompaniji.

RAZLOZI ZBOG KOJIH JE NASTAVLJEN PROCES PROPADANJA RTB-a BOR POSLE 5. OKTOBRA 2000.

  1. Posle 5. oktobra 2000 god. Na većinu najvažnijih mesta u hijerarhiji upravljačkih i rukovodećih funkcija došli su nekompetentni – odnosno nestručni kadrovi uz potpuno odsustvo primene postulata dobre kadrovske politike. Većinu ovih kadrova doveo je na rukovodeće funkcije lobi koji čine ljudi iz bivših rukovodećih struktura i vlasti. Osnovni razlozi zbog kojih su postavljeni ovi kadrovi bili su da se zaštiti i ukloni dokumentacija koja je optuživala ranije rukovodstvo za brojne malverzacije i promašaje koje su učinili u poslovanju, zatim da se obezbedi kontinuitet u upravljanju i rukovođenju uz opstrukcije aktivnosti nove vlasti. Tako sada imamo istovremeno tri osnovne grupe kadrova koje su u upravljačkim rukovodećim strukturama RTB-a Bor. Prvu strukturu čine stručnjaci verni idejama promena i orijentisani ka profesionalizmu i ona je malobrojna. Drugu pretežnu strukturu čine ljudi koji su sve vreme bili deo upravljačkog i rukovodećeg aparata RTB-a Bor u proteklih 10-20 godina i koji su lojalni bivšem rukovodstvu RTB-a Bor i svim idejama koje su nas dovele do katastrofe. Treću strukturu čine ljudi koji su maksimalno iskoristili 5. oktobar za vlastitu promociju ostvarivši maksimalni proboj u karijerama. Ovi ljudi nemaju profesionalne kvalitete i uglavnom se bave time da se održe na funkcijama. Naravno, zbog svega ovoga gotovo je nemoguće harmonizovati ove strukture jer su njihovi interesi krajnje divergentni.
  2. Problem je nastao zbog toga što posle 5. oktobra nije napravljen presek stanja u svim delovima i segmentima kompanije. Dobra analiza stanja („Skening“) trebala je biti osnova za sve važne poslovne odluke u budućnosti.
  3. Osnovna aktivnost koja je trebala biti sprovedena bila je izrada naučno fundirane strategije oporavka RTB-a Bor. Tako bi svi programi revitalizacije delova RTB-a Bor bili savršeno usklađeni jedinstvenom strategijom.
  4. Nije urađen celovit program revitalizacije proizvodnje i poslovanja RTB-a Bor koji bi obuhvatio na nivou celog sistema: -resurse i istraživanja;

-proizvodnu oblast;

-tehnološke aspekte;

-komercijalnu problematiku;

-ekološke zahteve;

-socijalnu problematiku;

Program koji je ovih dana prezentiran i promovisan i urađen je u formi „Biznis-plana“ i pokriva samo bazni deo RTB-a Bor. Prezentirani program je urađen krajnje neprofesionalno i argumentovano je kritikovan od nekoliko članova UO RTB-a Bor uz zaključak da mora proći kroz dodatne provere i izmene. Lično mislim da su male šanse da tako loš polazni materijal može da se transformiše u program sa tako ambicioznim nazivom. Program nije usvopjen od strane UO RTB-a Bor.

  1. Razlog je hronični nedostatak obrtnih sredstava i velike obaveze iz ranijih perioda. Svakodnevno pristižu veliki iznosi obaveza po osnovu kamata kao i obaveze po osnovu ranijih kupovina sirovina, repromaterijala i rezervnih delova. Iz ovih razloga za servisiranje tekućih finansijskih obaveza uzimaju se kratkoročni krediti gde su i kamate najveće. Na žalost i ovako limitirana sredstva se ne koriste najefikasnije.
  2. Na žalost još nisu određeni prioriteti u finansiranju u smislu da se finansijski podržavaju samo profitabilni delovi – segmenti kompanije – odnosno proizvodnja koja daje profit.
  3. Razlog je izuzetno nizak nivo korišćenja proizvodnih kapaciteta u svim delovima RTB-a Bor što zbog povećanog učešća fiksnih troškova po jedinici proizvoda dovodi do toga da su proizvodne cene daleko više od tržišnih. Tako gubici na nivou RTB-a Bor rastu iz meseca u mesec.
  4. Nastavljena je eksploatacija rudnih ležišta bakra koja pri ovim nivoima eksploatacije produkuje ogromne gubitke.
  5. Prerada ino – koncentrata bakra u topionici i rafinaciji bakra a vlasništvo su inostranih kompanija je u jednom dobrom delu potpuno nerentabilna i produkuje takođe velike gubitke.

10.  Razlog su gubici zbog velikog broja havarija koje su se dogodile kao što su:

-potapanje 17. horizonta u Jami i opreme koja nije na vreme izvučena (šteta nije procenjena)

-uništenje 750 m transportne trake na transportnom sistemu za transport jalovine sa površinskog kopa Veliki Krivelj (šteta procenjena na oko 180.000 USD)

-izgoreo je kamion velike nosivosti „Euklid“ na površinskom kopu „Cerovo“ (šteta procenjena na 520.000 $)

-Požar na transportnom sistemu za transport jalovine u RBN-u (šteta procenjena na 1.100 000 $)

11.  Razlog je nastavak prakse izvoznog bakra. Neshvatljivo je da naši kapaciteti u preradi ostaju neuposleni dok i dalje izvozimo katodni bakar.

12.  U samoj kompanij još uvek nisu prečišćeni dužničko – poverilački odnosi koji postoje između delova sistema i njihovi iznosi su ogromni.

13.  Nije postavljena savremena osnova za savremenu organizaciju poslovanja u svim delovima RTB-a Bor.

14.  Nefunkcionalnost Upravnog odbora, predsednika UO i Skupštine RTB-a Bor (koja uzgred rečeno posle 5. oktobra nije smenjena bez obzira na brojne odluke da se sprovedu izbori za novu Skupštinu RTB-a Bor)

15.  Nepostojanje javnosti i transparentnosti u radu upravljačkih i rukovodećih struktura kao i istinitog i pravovremenog informisanja.

16.  Odsustvo odgovornosti za katastrofalno loše poslovne poteze koji su doveli do ogromnih gubitaka u poslovanju RTB-a Bor.

17.  Razlog je nastavak prakse iz ranijeg perioda koja se ogleda u brojnim krađama i drugim oblicima ataka na imovinu preduzeća kroz zloupotrebu službenog položaja i neracionalnog upravljanja imovinom RTB-a Bor.

18.  Delovanje raznih interesnih grupa kao što su: ino – kompanije kojima RTB Bor duguje značajne neisporučene količine bakra i novca po osnovu kreditiranja, firme isporučioci sirovina, repromaterijala i rezervnih delova koje su značajno profitirale kroz saradnju sa RTB-om Bor i kojima se takođe duguje, zajedno sa ljudima koji su im lojalni a zanemaruju značajne funkcije u RTB-u svesno vode poslovanje RTB-a Bor ka totalnoj poslovnoj nesposobnosti želeći da zaustavljanjem RTB-a Bor svoje dugove čija je vrednost na tržištu opala na ¼ od nominalnog duga pretvore u značajno učešće u kapitalu RTB-a Bor – odnosno postanu vlasnici RTB-a Bor u celosti u daleko većem delu od onoga što im pripada.

19.  Ne treba isključiti ni delovanje mafije koja u Srbiji ima u svojim rukama 99% od ukupnog kapitala i koja je značajno profitirala na bakru i ostalim proizvodima  RTB-a Bor kao i na isporuci repromaterijala RTB-u.

KAKO SPASITI RTB BOR OD ČIJEG OPSTANKA ZAVISI I OPSTANAK GRADA BOR

Nakon svega iznetog, jasno je da je spašavanje RTB-a Bor, jedan vrlo složen zadatak koji podrazumeva preduzimanje brojnih zahvata koji moraju biti precizno definisani i međusobno dobro usklađeni. Ovakav zadatak podrazumeva anganžovanje celokupnog kadrovskog potencijala RTB-a Bor, Rudarsko – metalurškog fakulteta u Boru kao i anganžovanje stručnog potencijala naših najpoznatijih visokoškolskih institucija i instituta.

U osnovi neophodno je učiniti sledeće:

1.Napraviti dobar program baziran na realnim podlogama čiji konačni cilj mora biti profit. Osnovu ovog programa, u prvoj fazi, mora činiti oslonac na metalurške kapacitete RTB-a Bor i kupovina koncentrata u vlasništvo. Proizvedeni katodni bakar u količini od 5 – 7.000 t/mesec, bio bi prerađen u našim kapacitetima do finalnih proizvoda u asortimanu koji se može brzo plasirati na tržište i koji daje maksimalne finansijske efekte. Nakon tri ciklusa prerade koncentrata kupljenog u vlasništvo (trajanje jednog ciklusa je 50 – 60 dana) RTB Bor bio bi sposoban da se samostalno pojavljuje na tržištima koncentrata bakra i samostalno finansira buduće kupovine i pri tome pozajmljena sredstva nakon trećeg ciklusa vrati. U ovom trenutku samo vlada Srbije može biti garant za dobijanje kredita u ove svrhe jer je RTB Bor zahvaljujući lošoj poslovnoj politici davno izgubio poverenje domaćih i stranih institucija. U našim metalurškim kapacitetima bi se nastavila i prerada koncentrata iz Rumunije, Bučima i ostalih koncentrata za čiju preradu su sklopljeni povoljni aranžmani za RTB Bor. Veliki oslonac ovakvom programu bila bi i realizacija projekta proizvodnje bakra iz reflotirane topioničke šljake u količini od 500 t katodnog bakra mesečno. Programi proizvodnje fungicida, proširenje kapaciteta za proizvodnju bakarnog praha, plavog kamena, soli za galvanizaciju, auto – kozmetike dodatno mogu finansijski ojačati poziciju RTB-a Bor. U drugoj fazi bi se pokrenula eksploatacija naših rudnih ležišta, proizvodnja vlastitog koncentrata bakra na ekonomski zdravim osnovama uz primenu tehnologija i nastavak istraživanja novih rudnih ležišta.

2. Realizaciju programa isključivo poveriti stručnim i moralnim ljudima, bilo da su u pitanju menadžeri ili stručni timovi, koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili rezultate koji su nesporni.

3. Obezbediti adekvatan iznos potrebnih sredstava za finansiranje programa pod najpovoljnijim uslovima.

4. Zatražiti reprogramiranje i otpis dela dugova koje RTB Bor ima iz ranijih perioda.

5. Obezbediti podršku Vlade Srbije i nadležnih ministarstava da bi se program uspešno realizovao.

6. Naravno, uz sve ovo, ne treba zaboraviti da treba sprovesti revitalizaciju RTB-a Bor na najoptimalniji način i uz najveće efekte po kompaniju i zaposlene u RTB-u Bor.

7. Poslovni uslovi imaju opštinski organi uprave koji moraju stvoriti sve preduslove za razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj poljoprivrede i turizma. Tako bi se omogućilo da višak zaposlenih u RTB-u Bor nađe svoje mesto u novootvorenim preduzećima čime bi opšti standard mogao biti podignut na viši nivo.

8. Vremena za gubljenje više nemamo pa u realizaciju projekta treba krenuti odmah!

Rade Spasovski, dipl. ecc.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Izvor informisanja: Specijalno izdanje „Borske novine“ od 20.09.2001. godine „Biti il ne biti“

Advertisements