Ministarstvu pravde Republike Srbije

11000 Beograd

Nemanjina 22-26

Predmet: Pritužba na Obaveštenje br. VI Su-37/08-167 Okružnog suda Zaječar od 14.10.2008. godine u vezi moje pritužbe na rad Opštinskog suda iz Bora koja je u Okružni sud Zaječar primljena 10.09.2008. godine.

Pravni osnov pritužbe je član 3. stav 1, član 19, član 21. stav 2, član 25. stav 2, član 32. stav 1, član 35. stav 2, sve u vezi člana 60. stav 4. Ustava RS (Sl. Gl. RS br. 83/06 “ČLAN 3. STAV 1: Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. ČLAN 19: Jemstva neotuđivih ljudskih i manjinskih prava u Ustavu služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava. ČLAN 21. STAV 2: Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. ČLAN 25. STAV 2: Niko ne može biti izložen mućenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, … ČLAN 32. STAV 1: Svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega. ČLAN 35. STAV 2: Svako ima pravo na naknadu materijalne ili nematerijalne štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuje državni organ, imalac javnog ovlašćenja, organ autonomne pokrajine ili organ lokalne samouprave. ČLAN 60. STAV 4: Svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. Niko se tih prava ne može odreći. “), član 3, član 6. stav 1, član 13. i član 17. Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11 (Sl. List SCG – Međunarodni ugovori br. 9/2003 “ČLAN 3: Niko ne sme biti podvrgnut mučenju, ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. ČLAN 6. STAV 1: Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom , obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s celog ili s dela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbednosti u demokratskom društvu, kada to zahtevaju interei maloletnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde. ČLAN 13: Svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u ovoj Konvenciji ima pravo na delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima, bez obzira jesu li povredu izvršila lica koja su postupila u službenom svojstvu. ČLAN 17: Ništa u ovoj Konvenciji ne može se tumačiti tako da podrazumeva pravo bilo koje države, grupe ili lica da se upuste u neku delatnost ili izvrše neki čin koji je usmeren na poništavanje bilo kog od navedenih prava i sloboda ili na njihovo ograničavanje u većoj meri od one koja je predviđena Konvencijom.“)., uz poziv na član 52. stav 2. Zakona o uređenju sudova (Sl. Gl. RS br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 “Kad stranka ili drugi učesnik u postupku podnesu pritužbu, predsednik suda dužan je da je razmotri i da o wenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od petnaest dana od prijema pritužbe.“).

Veza sa predmetima Ministarstva pravde Republike Srbije broj 071-00-3096/05 i broj 07-00-1278/2007-02:

1) DOPIS OD 20.05.2005. GODINEpreporučena poštanska pošiljka sa vraćenom i overenom povratnicom br. 90300116 od 23.05.2005.

2) Obaveštenje Ministarstva pravde br. 071-00-3096/2005-02 od 31.05.2005.

3) DOPIS OD 25.11.2005. GODINEpreporučena poštanska pošiljka sa vraćenom i overenom povratnicom br. 3332679 od 25.11.2005.

4) DOPIS OD 13.01.2006. GODINEpreporučena poštanska pošiljka sa vraćenom i overenom povratnicom br. 1358063 od 13.01.2006.

5) DOPIS OD 14.04.2006. GODINEpreporučena poštanska pošiljka sa vraćenom i overenom povratnicom br. 9061232 od 14.04.2006. overena od strane službenog lica Ministarstva pravde – Milana Markovića dana 17.04.2006.

6) DOPIS OD 12.06.2006. GODINEŽalba na postupanje pravnih institucija RS u vezi zahteva za zaštitu zakonitosti – žalba je predata 12.06.2006. godine preko pisarnice br. 33 Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa.

7) Obaveštenje Ministarstva pravde br. 071-00-3096/2005-02 od 11.07.2006.

8) DOPIS OD 07.10.2008. GODINE – Pritužba zbog šikane na radnom mestu i pred pravosudnim institucijama za zaštitu prava sa svim navedenim prilozima je predata 07.10.2008. godine preko pisarnice br. 22 Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa.

OBRAZLOŽENJE PRITUŽBE

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o uređenju sudova (Sl. Gl. RS br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 “Kad stranka ili drugi učesnik u postupku podnesu pritužbu, predsednik suda dužan je da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od petnaest dana od prijema pritužbe.“), predsedniku Okružnog suda iz Zaječara 10.09.2008. godine podneo sam pritužbu na postupanje Opštinskog suda iz Bora po izjavljenoj žalbi u predmetu P1-1269/07 (preimenovani predmet P1-835/04).

DOKAZ 1: Pritužba od 10.09.2008. godine predsedniku Okružnog suda Zaječar na postupanje Opštinskog suda Bor u postupku po žalbi na presudu tog suda P1-1269/07 od 21.04.2008. godine (Prilog 1).

Iz teksta pritužbe vidi se da sam se predsedniku Okružnog suda, uz prilaganje pisanih dokaza, žalio zbog toga što sam osnovano posumnjao da je Opštinski sud iz Bora po prijemu moje žalbe izvršio prepravljanje spisa predmeta radi njihove pripreme za željeni ishod u postupku pred drugostepenim sudom (naknadno su prepravljani zapisnici sa ročišta što nije predstavljalo nikakav tehnički problem, obzirom na praksu tog suda da zapisnike sa rasprava radi samo u jednom primerku koji ostaje kod suda). Prepravljanje je vršeno tako što se po zaključenju rasprave iz spisa predmeta vade pisane isprave koje dokazuju navode tužbe, kao i žalbe, a umesto njih se ubacuju prepravljeni zapisnici sa ročišta u kojima se, navodno po zahtevu i o trošku tužioca, izdaje rešenje predmetnog sudije sudskom veštaku sa umišljajem radi odbijanja tužbenog zahteva, da izvrši nezakonito veštačenje obračuna neisplaćenih zarada na osnovu člana 62. stav 2. PKU tuženika sa minimalnom zaradom po času, koja ne postoji u članu 62. stav 2. PKU tuženika umesto zakonitog veštačenja obračuna neisplaćenih zarada u skladu sa originalnim tekstom – postojećim tekstom iz člana 62. stav 2. PKU tuženika, tj. sa minimalnom cenom rada za najjednostavniji rad po času utvrđenom na nivou Republike Srbije.

Pored toga u spise predmeta je po zaključenju rasprave naknadno ubačena pisana isprava Samostalnog sindikata tuženika br. 29/11 od 25.11.2006. godine, koja je navodno pribavljena za ovaj predmet bez prethodnog prezentiranja tužiocu, tj. meni i Nezavisnom sindikatu tuženika u svojstvu umešača na strani tužioca, a na osnovu koje se naručeno nezakonito veštačenje od strane sudije proglašava ništavim.

Da bi se za navedena postupanja Opštinskog suda iz Bora pribavila saglasnost tužioca i umešača, Opštinski sud iz Bora je u hitnom postupku organizovao pozivanje tužioca i umešača da potpišu prepravljene spise predmeta, što smo mi odbili.

Takođe, navedenom pritužbom, uz prilaganje pisanih isprava, izveo sam dokazni postupak Predsedniku Okružnog suda iz Zaječara, iz koga se vidi nezakonitost oslobađanja službenog lica Instituta za bakar, Mirka Vukmirovića, koji je po nalogu direktora Vlastimira Trujića, nakon mog nezakonitog otpuštanja sa posla izvršio retroaktivno falsifikovanje za tri meseca unazad evidencije iz šihtane knjige o mom prisustvu kako mi Institut za bakar, po nezakonitom otkazivanju ugovora o radu, ne bi izvršio isplatu zaostalih primanja i uplatu poreza i doprinosa, kako je to utvrđeno članom 106. Zakona o radu (Sl. Glo. RS br. 70/01 “Do dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan da izvrši isplatu svih dospelih zarada i drugih primanja“).

Zbog retroaktivnog falsifikovanja evidencije iz šihtane knjige Opštinsko javno tužilaštvo iz Bora je protiv Mirka Vukmirovića podiglo Optužnicu br. Kt-345/04 od 11.05.2005. godine, koja je zataškana kroz postupak Kv-70/05 Opštinskog suda iz Bora i Kž-434/05 Okružnog suda iz Zaječara u kojima je meni u svojstvu oštećenog bilo onemogućeno ulaganje pravnog sredstva u vidu žalbe ili preuzimanje gonjenja po privatnoj tužbi nakon što je zamenik Okružnog javnog tužioca odustao od gonjenja po službenoj dužnosti, jer mi nisu dostavljena doneta rešenja, kako Opštinskog suda iz Bora (rešenje je doneo sudija Jovo Krtinić), tako ni Okružnog suda iz Zaječara (rešenje je doneo lično predsednik tog suda Slobodan Mitić), niti sam od bilo kog suda ili Okružnog javnog tužilaštva bio obavešten o njihovom odustajanju od gonjenja Mirka Vukmirovića po službenoj dužnosti, što je bilo u suprotnosti sa odredbom iz člana 163. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (Sl. Gl. RS br. 85/05 “Poziv za podnošenje privatne tužbe ili optužnice, kao i poziv za glavni pretres, dostavlja se privatnom tužiocu i oštećenom kao tužiocu, odnosno njihovom zakonskom zastupniku lično (član 160), a njihovim punomoćnicima – po članu 161. ovog zakonika. Na isti način dostavljaju im se i odluke za koje od dana dostavljanja teče rok za žalbu, kao i žalba protivne stranke koja se dostavlja radi odgovora.“).

Po saznanju za način zataškavanja Optužnice Kt-345/04 OJT iz Bora od 11.05.2005. godine 20.02.2006. godine uputio sam pritužbu predsedniku Opštinskog suda iz Bora, Zorici Jovanović, na osnovu odredbi iz člana 264. stav 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku (Sl. Gl. RS br. 85/05 “ČLAN 264. STAV 1: Stranke i oštećeni mogu se uvek obratiti pritužbom predsedniku suda pred kojim se vodi postupak zbog odugovlačenja postupka i drugih nepravilnosti u toku istrage. ČLAN 264. STAV 2: Predsednik suda ispitaće navode u pritužbi, a ako je podnosilac zahtevao, obavestiće ga o tome šta je preduzeto.“), u vezi člana 52. stav 2. Zakona o uređenju sudova (Sl. Gl. RS br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 “Kad stranka ili drugi učesnik u postupku podnesu pritužbu, predsednik suda dužan je da je razmotri i da o wenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od petnaest dana od prijema pritužbe.“).

DOKAZ 2: Pritužba na zakonitost rešavanja predmeta Kv-70/05 Opštinskog suda iz Bora (Prilog  2 ).

Umesto u zakonskom roku od 15 dana, predsednik Opštinskog suda iz Bora je čekala da zastari pravni rok za pokretanje postupka po mojoj privatnoj tužbi protiv Mirka Vukmirovića zbog retroaktivnog falsifikovanja službene evidencije iz šihtane knjige, zbog čega mi je po proteku ovog roka tek nakon dveipo godine dostavila Obaveštenje br. VI Su 37/2008-67 od 01.08.2008. godine.

DOKAZ 3: Obaveštenje br. VI Su 37/2008-67 predsednika Opštinskog suda iz Bora od 01.08.2008. godine (Prilog 3).

Umesto postupanja u skladu sa odredbom iz člana 52. stav 2. Zakona o uređenju sudova (Sl. Gl. RS br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05), predsednik Okružnog suda mi je po proteku zakonskog roka dostavio Obaveštenje br. VI Su-37/08-167 od 14.10.2008. godine, kojim me obaveštava da je predmet P1-1269/07 (preimenovani predmet P1-835/04), kao nerazmotren vraćen na dopunu Opštinskom sudu u Boru, te smatra da treba sačekati ponovno dostavljanje tog predmeta Okružnom sudu i ishod postupka po žalbi, za koji je siguran da će teći po zakonu.

DOKAZ 4: Obaveštenje br. VI Su-37/08-167 predsednika Okružnog suda Zaječar od 14.10.2008. godine (Prilog 4).

Na navedeni način, uz očiglednu primenu korupcije i diskriminacije, pred Opštinskim sudom iz Bora i Okružnim sudom iz Zaječara, nastavljeno je moje javno šikaniranje i psihičko maltretiranje započeto u Institutu za bakar Javnom opomenom zbog navodnog nepoštovanja radne discipline, izdate radi mog nezakonitog smenjivanja sa poslova Koordinatora voznog parka i unutrašnje službe obezbeđenja radi nezakonitog premeštanja na poslove uzorkovanja na terenu i u zagađenoj radnoj sredini za koje se, na osnovu moje zdravstvene dokumentacije u firmi unapred znalo da bi obavljanje ovih poslova sigurno doprinelo pogoršanju mog zdravstvenog stanja, zbog čega sam morao da odbijem njihovo obavljanje, što je i bio cilj iz dokumenta 454 Instituta za bakar Bor od 16.03.2004. godine radi tzv. Iznalaženja zakonske mogućnosti za moje otpuštanje sa posla, u znak odmazde što sam po pozivu državnih organa svedočio o kriminalnim aktivnostima poslovodstva zbog čijeg zataškavanja su morali da korumpiraju državne organe da bi ih oslobodili od posledica za izvršena krivična dela, što se najočiglednije vidi iz načina kako je oslobođen Mirko Vukmirović u postupcima Kv-70/05 Opštinskog suda iz Bora i Kž-434/05 Okružnog suda iz Zaječara, a sve sa namerom da mi ne bude isplaćena naknada štete zbog nezakonitog otkazivanja ugovora o radu bez isplate otpremnine, zaostalih primanja i bez uplate poreza i doprinosa, a te su nezakonitosti, nakon višegodišnjeg odugovlačenja pravosnažno i izvršno utvrđene presudama Opštinskog suda iz Bora: P1-14/05, P1-634/06 i P1-311/07.

DOKAZ 5: Javna opomena br. 463 direktora Instituta za baker Bor od 17.03.2004. godine (Prilog 5 ).

DOKAZ 6: Službena beleška br. 454 Instituta za bakar Bor od 16.03.2004. godine (Prilog 6).

DOKAZ 7: Pravosnažna i izvršna presuda P1-14/05 Opštinskog suda iz Bora od 05.05.2005. godine (Prilog 7 ).

DOKAZ 8: Pravosnažna i izvršna presuda P1-634/06 Opštinskog suda iz Bora od 04.10.2008. godine (Prilog 8).

DOKAZ 9: Pravosnažna i izvršna presuda P1-311/07 Opštinskog suda iz Bora od 11.07.2008. godine (Prilog 9).

Zbog svega navedenog Ministarstvu pravde ponavljam sledeće pritužbe:

1) Iznosim pritužbu Ministarstvu pravde što je Opštinski sud iz Bora Rešenjem Kv-70/05 od 15.06.2005. godine, kojim je odbacio Optužnicu br. Kt-345/04 OJT iz Bora od 11.05.2005. godine protiv Mirka Vukmirovića, povredio moja prava, tako što mi nije dostavio svoje Rešenje, čime mi je na nezakonit način uskraćeno pravo da u svojstvu oštećenog podnesem žalbu a što je bilo u suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

2) Iznosim pritužbu Ministarstvu pravde što je zamenik Okružnog javnog tužioca iz Zaječara predlogom Ktž-297 od 06.12.2005. godine povredio moja prava kao oštećenog zbog toga što me nije obavestio da odustaje od gonjenja po službenoj dužnosti radi preuzimanja optužnice.

3) Iznosim pritužbu Ministarstvu pravde što je Okružni sud iz Zaječara svojim Rešenjem Kž-434 od 16.01.2006. godine povredio moja prava kao oštećenog zbog toga što mi isto nije dostavio i što me nije obavestio da je zamenik Javnog tužioca iz Zaječara odustaso od gonjenja po službenoj dužnosti radi preuzimanja optužnice.

4) Iznosim pritužbu Ministarstvu pravde što je vd predsednika Opštinskog suda Bor, umesto da mi na pritužbu odgovori u roku od 15 dana, odgovor dala sa zakašnjenjem od dve ipo godine, kako bi omogućila zastarevanje zahteva za ponavljanje postupka za preuzimanje optužnice OJT po privatnoj tužbi.

5) Iznosim pritužbu Ministarstvu pravde zbog neprincipijelnog proceduralnog postupanja Opštinskog suda iz Bora u predmetu P1-835/04 odnosno promenjenom broju predmeta P1-1269/07. Ovu pritužbu sam podneskom od 10.09.2008. godine podneo predsedniku Okružnog suda iz Zaječara ali pošto nisam dobio odgovor u razumnom zakonskom roku, pritužbu prosleđujem Ministarstvu pravde, jer je očigledno da se ista zataškava po uzoru na zataškavanje Optužnice Kt-345/04 OJT iz Bora protiv Mirka Vukmirovića u predmetu Kž-434/05 Okružnog suda iz Zaječara, što se očigledno vidi iz Obaveštenja br. VI Su-37/08-167 predsednika okrućnog suda iz Zaječara od 14.10.2008. godine, koji je lično učestvovao u zataškavanju Optužnice br. 345/04 OJT iz Bora kroz postupak 434/05 Okrućnog suda iz Zaječara, iz čega se najbolje vidi koliko je on na funkciji predsednika Okružnog suda opredeljen da postupa po ustavu i zakonu.

6) Iznosim pritužbu Ministarstvu pravde što još uvek primam invalidsku penziju u umanjenom iznosu zbog navedenih nezakonitih postupanja od strane nadležnih sudova čime se prolongira utvrđena obaveza PIO u mom Rešenju o penzionisanju da mi se utvrdi konačni iznos penzije nakon utvrđivanja mog staža I zarade za period nezakonite primene poništenih akata Instituta za bakar u vezi mojih nezakonitih raspoređivanja I nezakonitog otpuštanja za koji period mi nisu isplaćene zarade I nije izvršena uplata poreza i doprinosa.

DOKAZ 10: Pravosnažno Rešenje br. 020483 Fonda PIO od 22.03.2005. godine (Prilog 10).

Nadam se da ova moja pritužba, pri Ministarstvu pravde Republike Srbije neće biti ignorisana ili zataškavana navodnim gubitkom predmeta I javnim pohvalama dobrog rada Opštinskog suda iz Bora kao što je to bio slučaj za vreme mandata ministra pravde Zorana Stojkovića.

Slobodan Radulović

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements